Stärkt skydd för visselblåsare med ny lag

Regeringen har fattat beslut om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Det innebär en ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare. Den nya lagen träder i kraft 17 december 2021. Det innebär att det införs en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska behandlas.

Vilken typ av verksamhet omfattas?

Den nya lagen om rapportering av missförhållanden gäller i all privat och offentlig verksamhet och kommer att ersätta dagens visselblåsarlag. Den nya lagen innebär en rad förändringar men beroende på storleken av er verksamhet så har verksamheterna mellan sex månader och två år på sig att genomföra nödvändiga förändringar av sina system för rapportering av missförhållanden och inrätta ”visselblåsarkanaler” efter att lagen trätt i kraft.

Vem omfattas?

En av de största förändringarna med den nya lagen är att en bredare personkrets omfattas av lagens skydd. I den nuvarande lagstiftningen är det begränsat till anställda och inhyrda arbetstagare men kommer att innefatta en vidare personkrets.

Det innebär att lagen numera även i omfattar arbetssökande, volontärer, egenföretagare, praktikanter, personer i företagsledning och verksamma aktieägare i ett bolag. Dessutom omfattas personer som arbetar hos underleverantör och entreprenörer.

Krav på interna rapporteringskanaler

Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt, och personen ska känna sig trygg med att dennes identitet hålls hemlig. Arbetsgivare med 50 anställda eller fler har en skyldighet att inrätta särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning och de anställda ska kunna rapportera muntligen eller skriftligen. Rapporteringen är tänkt att ske internt först (innan det går vidare tillbehörig myndighet)

På arbetsplatser som har mellan 50 och 249 arbetstagare gäller att den interna rapporteringskanalen ska vara på plats under december 2023. Däremot ska företag med minst 250 anställda ha sin interna rapporteringskanal klar senast den 17 juli 2022.  Uppgifter om visselblåsares identitet ska även skyddas genom regler om tystnadsplikt och sekretess.

Ny tillsynsmyndighet

Man ska även kunna visselblåsa genom särskilda kanaler till behöriga myndigheter inom vissa specifika områden. Därför kommer det att införas externa visselblåsarfunktioner hos myndigheter som utses av regeringen. Arbetsmiljöverket är en av fler behöriga myndigheter, fått i uppdrag att var en tillsynsmyndighet.  De har i uppgift att se till att arbetsgivare lever upp till de lagkrav som finns för att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

För dig som vill veta mer:
https://www.av.se/nyheter/2021/arbetsmiljoverket-far-fler-uppgifter-med-ny-visselblasarlag/

 

Missa inte vårt webinar om den nya lagen den 28 januari 2022. Mer info och anmälan: