Stora arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket påbörjade under hösten 2017 en granskning av organisatorisk och social arbetsmiljö inom äldreomsorgen. 1 200 inspektioner och 3 500 krav på åtgärder senare släpper de nu en rapport med de mest framträdande arbetsmiljöbristerna.

Stress, hög arbetsbelastning och bristande resurser är några av de brister som beskrivs i rapporten Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen (pdf, 198 kb). Systematiskt arbetsmiljöarbete har identifierats som det största bristområdet och utgör i sig över hälften av arbetsmiljöbristerna. Övriga bristområden är Organisatorisk och social arbetsmiljö, Belastningsergonomi och Kemiska arbetsmiljörisker. Genus- och jämställdhetsperspektivet har också lyfts upp till dialog.

De huvudsakliga krav som har ställts är

  • att arbetsgivarna ska ha tydliga rutiner för sitt arbetsmiljöarbete
  • att arbetstagarna ska ha kunskaper om arbetet och dess risker
  • att undersökningar och bedömning av risker i arbete sker regelbundet
  • att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljöförhållandena
  • att det ska råda balans mellan krav och resurser i arbete
  • att det finns stöd för prioriteringar vid resurs- och tidsbrist.

Syftet med arbetet är att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Hittills har myndigheten besökt drygt 150 huvudmän och ett urval av deras arbetsställen. Under året kommer ytterligare 50 såväl kommunala som privata huvudmän att granskas.

Stöd från Arbetsgivaralliansen

Vi på Arbetsgivaralliansen erbjuder våra medlemmar stöd i form av utbildningar och rådgivning inom arbetsmiljö. Du kan också få tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverket.

Läs mer på Arbetsmiljöverket: Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Bild: @Arbetsmiljöverket