Stressig vardag för första linjens chefer inom vård och omsorg

Chefer inom vård och omsorg har en tuff arbetssituation med hög arbetsbelastning, stora ansvarsområden och många medarbetare. Det visar en treårig nationell tillsyn som Arbetsmiljöverket gjort.

Arbetsmiljöverket har inspekterat operativa chefers arbetsmiljö inom vård och omsorg och träffat drygt 1300 chefer. Tillsynen visar att cheferna arbetar under tidspress, har många medarbetarsamtal, hög personalomsättning, jagar vårdplatser och även hanterar praktiska problem som krångliga datorer, blommor och bilfrågor. Många ansvarar för stora personalgrupper. Cheferna brinner för sitt arbete och har ett stort engagemang men hinner inte med att utveckla verksamheten. De vill att verksamheten ska fungera för patienter och personal och beskriver att de trivs med arbetet och tycker att det är positivt att se medarbetare utvecklas.

Cheferna får stöd från chefskollegor och överordnad chef men inspektionen pekar på att det inte är tillräckligt för att förbättra deras arbetssituation. Chefernas arbetsmiljöförhållanden behöver synliggöras högre upp i organisationen. Tillsynen visar också att många arbetsgivare saknar rutiner för att följa upp chefernas arbetsmiljöförhållanden. Arbetsmiljöverket efterlyser också en ordentlig introduktion för nya chefer och pekar på behovet av att inkludera chefernas egen arbetsmiljö i skyddsronderna.

Arbetsmiljöverket har haft dialog med parterna, bland annat SKL, och framfört vikten av att de fortsätter agera för bättre arbetsmiljö för första linjens chefer.

Om tillsynen

Under 2015 – 2017 genomförde Arbetsmiljöverket tillsyn av första linjens chefer inom vård och omsorg. Tillsynen har varit en del av regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö. Under 2015 startade tillsynen som pilotprojekt inom inspektionsavdelningen i regionerna norr och syd. Därefter gjordes inspektioner nationellt. 113 arbetsgivare har blivit inspekterade, 86 kommuner, 15 landsting och 12 privata vårdgivare. 99 procent fick krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har sammanställt resultatet i slutrapporten Första linjens chefer i vård och omsorg.