Vissa ändringar i föräldraledighetslagen och LAS

Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla den 31 januari 2016, vilket innebär vissa följdändringar i föräldraledighetslagen och LAS.

Följdändringarna i föräldraledighetslagen och lagen om anställningsskydd (LAS) träder i kraft från och med den 1 januari 2016.Tidigare har förälder haft rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbetstid med hälften för vård av barn när helt vårdnadsbidrag lämnas. Den rätten upphör i samband med lagändringarna.

Det har även funnits bestämmelser i LAS om beräkning av uppsägningstid för en arbetstagare som är helt ledig för vård av barn när vårdnadsbidrag lämnas. Dessa bestämmelser upphör också att gälla i samband med lagändringarna.