Stämmohandlingar

Handlingar till Arbetsgivaralliansens stämma 24 april 2024 kommer i god tid publiceras på denna sida.

Stämmohandlingar för nedladdning och utskrift.

Här kommer du kunna ladda ner handlingar till Arbetsgivaralliansens stämma 2024 som äger rum den 24 april på Posthuset i Stockholm.

DAGORDNING
vid Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma 24 april 2024.

(CSS = Civilsamhällets service i Stockholm AB)

Stämman öppnas
1. Val av ordförande att leda stämman
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av protokollförare och två protokolljusterare, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut huruvida stämman är stadgeenligt utlyst
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsredovisning för åren 2022 och 2023, rapport CSS 2022 och 2023
7. Behandling av revisorernas berättelse (se ovan dokument)
8. Fastställande av resultat- och balansräkning (se ovan dokument)
9. Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11. Styrelsens redovisning analys av Arbetsgivaralliansens avgifter
12. Beslut om avgifter 2025 och 2026
13. Styrelsens förslag på nya stadgar för Arbetsgivaralliansen
Jämförelse nuvarande och föreslagna nya stadgar
14. Antagande av Arbetsgivaralliansens strategi 2026
15. Fastställa verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar Arbetsgivaralliansen och CSS
16. Beslut  om arvoden till förtroendevalda Arbetsgivaralliansen och  information om arvoden i CSS AB
 - styrelseledamöter
 - revisorer
 - valberedning
17. Beslut om antal styrelseledamöter för två år    
18. Val av ordförande en tid av två år 
19. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 
20. Val av tre revisorer för två år  
21. Val av valberedning för två år bestående av ordförande och två övriga ledamöter 
22. Behandling av förslag från medlemmarna som inlämnats till styrelsen senast den 1 februari samma år
23. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman för avgörande
24. Behandla övriga ärenden*

Stämman avslutas

* ärenden under punkt 24 får upptas till överläggning men inte till beslut.