Utbildningar för förskolan

Genom vår samarbetspartner IV - Idéburen Välfärd kan vi erbjuda kurserna:

Målgrupp
Befattningsutbildning för rektorer i förskolan: Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan. Skoljuridik:Rektorer i förskolan.
Förkunskaper
Inga

Genom vår samarbetspartner IV - Idéburen Välfärd erbjuder vi kurserna:

•  Gratisföreläsningar

•  Grundkurs i skollagen

•  Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

•  SSA- Systematiskt säkerhetsarbete

•  Systematiskt kvalitetsarbete för huvudmän

•  Styrelseutbildning för huvudmän

•  Skräddarsydd dag efter behov – kurs i någonting

Innehåll

Gratisföreläsningar

IV erbjuder en mängd olika föreläsningar och kurser i allt från systematiskt kvalitetsarbete, styrelsekunskap till grundkurs i skollagen. 2022 började vi erbjuda medlemmar i IV-familjen digitala gratisföreläsningar i godkännande och tillsyn för förskolor. Antalet föreläsningar och områden har utökats. Numera erbjuder IV digitala gratisföreläsningar i godkännande och tillsyn för förskola två gånger per termin, godkännande och tillsyn för pedagogisk omsorg en gång per termin, godkännande och tillsyn för konfessionella huvudmän en gång per år och slutligen två föreläsningar om bidrag och ersättning per år.  

Läs mer här och anmäl dig via IV - Idéburen Välfärds webbplats

 

Grundkurs i skollagen

IV erbjuder en webb-baserad grundkurs i skollagen för styrelseledamöter hos fristående huvudmän.

Ägar- och ledningsprövningen, tydlighet kring ansvarsfördelning och insiktskravet avseende skolförfattningarna är förändringar som ställer nya och mera omfattande krav på styrelser för fristående förskolor och skolor. IV erbjuder nu dig som är styrelseledamot, suppleant eller funderar på att anta ett sådant förtroendeuppdrag en grundkurs i detta. Utbildningen består av två webb-baserade föreläsningar om två timmar per omgång.

Utbildningen är en del av IV:s satsning på kompetensutveckling och kommer senare att kompletteras med ytterligare webbkurser i bland annat tillsyn och tilläggsbelopp.


Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper kring kraven på ägar- och ledningsprövning, skolförfattningarna och ansvarsfördelningen mellan ledning och verksamhet.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer här och anmäl dig via IV - Idéburen Välfärds webbplats

 

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Förskolechefer bytte den 1 juli 2019 namn till rektor. Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.

Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Med en god kännedom om både den skolrättsliga och pedagogiska regleringen i förskolan skapas en trygghet i ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget och i den egna organisationen. Moment som systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, det kompensatoriska uppdraget, kris och krishantering samt coachning och samtalsteknik ger viktig beredskap både i vardagen och vid oväntade händelser. 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en rektor i förskolan. Deltagarna ska ha mycket god kunskap om det kompensatoriska uppdraget samt det systematiska kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedagogisk dokumentation. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr verksamheten i förskolan. 

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV - Idéburen Välfärd webbplats

 

SSA- Systematiskt säkerhetsarbete

Huvudmannen för förskolan är ansvarig för att barnen har en trygg och säker miljö. Därmed åligger det huvudmannen att i samråd med rektor besluta om vilka säkerhetsrutiner som behöver finnas på förskolan. I dag ställs endast krav på att huvudmannen kontinuerligt genomför SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) och att man som arbetsgivare kontinuerligt arbetar med SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). Sammantaget talar vi i dag om att i förskolan bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete, SSA, för att säkra vardagen för såväl barn som personal. I detta ingår att arbeta förebyggande både inne i förskolan och ute, att vara säker på hur man genomför både utrymning och inrymning.

Kursen syftar till att:
- Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker.
- Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger huvudman/rektor vad gäller säkerheten på förskolan.
- Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärnsrätt.
- Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för förskolans säkerhetsarbete.
- Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
- Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningsplaner samt hur dessa ska utgöra en del av förskolans vardag.

Mål:
Målet är att varje kursdeltagare efter avslutad kursdag gemensamt med sitt arbetslag ska kunna göra en egen hot-/riskanalys, samt besluta om beredskapsplan och kunna implementera dessa i sin förskolas vardag.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats

 

Systematiskt kvalitetsarbete för huvudmän

Huvudmannen,det vill säga styrelsen, har det yttersta ansvaret för att förskolan/skolan arbetar i enlighet med de föreskrifter som gäller. Huvudmannens ansvar har skärpts och ägar- och ledningsprövning har införts. Huvudmannen ansvarar för att ett systematiskt arbete genomförs och kontinuerligt arbetas med.

Skollagens 4:e kapitel säger att huvudmannen ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att huvudmannen ska sätta mål för föreningen/bolaget och systematiskt arbeta med uppföljning och utvärdering. Det handlar om att säkerställa att arbetet utförs på ett sätt som för verksamheten mot målsättningen. Målen ska sättas utifrån de nationella styrdokumenten och i relation till den pedagogiska verksamheten.

Syfte:
Syftet med kursen är att klargöra och reda ut de begrepp och krav som de nationella styrdokumenten ställer på arbetet. Vi tittar också på hur huvudmannens del behöver gå hand i hand med verksamhetens arbete.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.

 

Styrelseutbildning för huvudmän inom förskolan/skolan

En unik kurs för styrelsen i huvudmannaansvar, skollagen och styrningen/ledningen. En MÅSTE-kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola/skola.

Huvudmannen, det vill säga styrelsen, har det yttersta ansvaret för att förskolan/skolan arbetar i enlighet med de föreskrifter som gäller. Huvudmannens ansvar har skärpts och ägar- och ledningsprövning har införts.

Bland annat ska styrelsen se till att det finns rutiner för klagomålshantering och dokumentation vad gäller arbete mot kränkande behandling. Skollagen och läroplanen ska också garantera vårdnadshavarnas inflytande över utbildningen.

Att förstå hur skollagen är tänkt att fungera är viktigt om utbildningen ska kunna erbjuda en god kvalitet på det pedagogiska arbetet. Skollagen kräver att det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, alltså både i verksamheten och på huvudmannanivån.

Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller ingår i styrelsen för en fristående förskola/skola. Denna kurs reder ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och huvudmannens ansvar.

Kursen går igenom syftet med skollagen och tankarna bakom. Sedan pratar vi om vad det finns för risker och fördelar med olika typer av fristående huvudmän.

Avslutningsvis går vi igenom vad styrelse har för ansvar och hur man kan jobba på ett effektivt sätt så att det är lättare att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.

Kurs i "någonting"

Idéburna förskolor och skolor ser väldigt olika ut till verksamhet och innehåll. Därför är behoven oerhört olika.

Det kan handla om att förtydliga mål och visioner då de ursprungliga inte är lika tydliga efter ett antal generationsskiften på förskolan eller skolan.

Kanske behöver ni som personaldriven förskola hjälp med att definiera era mål och strategier för er verksamhet? Eller är det så att ni vill ha något som kombinerar olika kurser som IV erbjuder, en kurs i ”någonting”?

Som medlem i IV-familjen kan du få en kursinsats skräddarsydd för just din verksamhet. Vi lyssnar till dina önskemål och anpassar utbildningen till precis det du behöver, en alldeles unik dag. Kursen genomförs under en hel dag på din förskola/skola.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar