Informationstillfällen om avtal Skola/Utbildning och TRIA Skola/Utbildning

Partsgemensam information om de nytecknade bransch- och löneavtalen för Skola/Utbildning och TRIA Skola/Utbildning

Lokal lönebildning avtal 2020

Inbjudan till partsgemensamma träffar med genomgång av de nya löneavtalen för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Vision inom avtalsområdena Skola/Utbildning och Tria Skola/Utbildning.

Torsdag 4 februari kl 15.30 – 17.00 >> Länk till mötet

Måndag 8 februari kl 15.30 – 17.00 >> Länk till mötet

Träffarna genomförs via Teams och du ansluter enkelt till mötet via länkarna nedan, från valfri enhet.

Observera att det är olika länkar till de olika tillfällena.

Ingen föranmälan krävs.

Rektorer uppmanas att kontrollera med ombud att dessa fått inbjudan. 

Lokal lönebildning avtal 2020

För att underlätta arbetet med löneöversynen 2020 följer en kort text nedan som uttrycker centrala parters syn på lokal lönebildning:

Löneavtalet utgår från lokal lönebildning – vad betyder det i praktiken?

För att lokal lönebildning skall fungera i praktiken behövs det underlag inför överläggningen, som inleder löneöversynen.

Centrala parters avsikt med löneavtalet är att utrymmet för löneökningar skall utgå från verksamhetens ekonomiska förutsättningar – likväl som verksamhetens förutsättningar att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Lönebildningens betydelse för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse kan inte nog understrykas.

Inför överläggningen ska arbetsgivaren analysera verksamhetens framtida inriktning, utveckling och ekonomiska förutsättningar, bland annat med utgångspunkt i förra årets avstämning av löneöversynen. Den årliga analysen bör utmynna i en diskussion om önskvärda förändringar av lönestrukturen. Arbetsgivaren skall motivera sina förslag till lönestruktur.

Målsättningen är att lokala parter ska komma överens under överläggningen.

I praktiken innebär detta att man inte på förhand kan avgöra att löneöversynen skall uppfylla en viss fastställd ”procentsiffra” –  självklart påverkar budget och ekonomiska förutsättningar roll för resultatet av löneöversynen.

Lönerna skall sättas på ett transparent och för medarbetarna förståeligt sätt så att osakliga löneskillnader och godtycklig lönesättning inte förekommer.

Arbetstagarens lön påverkas dels a arbetsuppgifternas ansvar och svårighetsgrad, dels av arbetstagarens arbetsresultat, bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Varje arbetstagare skall veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön.

Lönekriterierna måste vara väl kända och förståeliga och får varken direkt eller indirekt diskriminera arbetstagare.

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress
Porträttbild av Christer Johansson

Christer Johansson

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 13
E-postadress

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar