Byte av försäkringsgivare för föreningar inom SEF

Arbetsgivaralliansen har tecknat ett nytt försäkringsavtal med SEB som gäller från 1 januari 2019. Avtalet gäller för samtliga föreningar inom SEF.

Det innebär att TGL, sjuk och ålderspension (IUP) från det datumet ligger hos SEB. TFI kommer att tecknas hos Lloyds.

För att underlätta övergången kommer här lite information från respektive försäkringsgivare.

Gentemot Folksam gäller följande: 

TFI

Är betald tom 2018-12-31 inga fler aviseringar görs.

TGL

Utskick sker i januari 2019, där klubbarna ska ange slutligt antal spelare. Folksam kommer då att slutfakturera 2018, men inte skicka någon preliminär debitering för 2019. Tidigast i februari 2019 har Folksam avslutat klubbarnas TGL per 2018-12-31.

Tjänstesjuk

Aviseras i förskott dvs. november månadsfaktura avser december månad, inga ytterligare aviseringar görs.

Ålderspension

Ålderspension aviseras innevarande månad, dvs. december månadsfaktura skapas i mitten av december och ska betalas i början av januari 2019. Därefter upphör Folksams premiedebitering.

Viktigt att:

Spelare som lämnar klubben FÖRE 2018 12 31 ska avanmälas snarast möjligt, för att undvika onödiga premiedebiteringar.

Utestående fakturor betalas snarast möjligt.

Gentemot SEB gäller följande:

Ordinarie och avvikande regelverk vid anslutning till försäkring i SEB.

Ordinarie regelverk

Försäkringen gäller från den dagen som spelaren börjar sin anställning hos en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtalet under förutsättning att spelaren är fullt arbetsför vid den tidpunkten. 

FA-lydelsen ”14/90”

Med fullt arbetsför menas att den anställde kan fullgöra ett vanligt arbete utan inskränkningar, inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren, inte uppbär ersättning, eller har vilande sådan, från Försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning.

Vidare gäller att den anställde inte ska ha haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i en följd under de senaste 3 månaderna. 

Avvikande regelverk

Hur de spelare hanteras som av någon av anledningarna nedan inte uppfyller SEB ordinarie Fullt Arbetsförhetslydelse ”14/90” vid flytt från Folksam till SEB. 

> Spelare har pågående premiebefrielse-/sjukersättning i Folksam

Spelare får stanna kvar i Folksam så länge den uppbär ersättning. När de är 100 procent friska så avslutas försäkringen i Folksam och de läggs upp hos SEB.

Spelaren ansluts mot intyg om Fullt Arbetsförhetslydelsen ”frisk idag”… se lydelse nedan. Klubben behöver meddela dessa spelare till SEBs lokala rådgivare för uppmärkning. 

> Spelare är pågående sjukskriven men har inte uppnått 3 månaders karens och får därför ingen ersättning ”ännu” från Folksam 

Spelare får stanna kvar i Folksam så länge de är sjukskrivna. Om deras sjukskrivning pågår längre än 3 månader så har de rätt till ersättning och den ersättningen får de från Folksam. När de är 100 procent friska så avslutas försäkringen i Folksam och de läggs hos SEB.

Spelare ansluts mot intyg om Fullt Arbetsförhetslydelsen ”frisk idag”… se lydelse nedan. Klubben behöver meddela dessa spelare till SEBs lokala rådgivare för uppmärkning. 

> Spelare är inte längre sjukskriven men uppfyller inte vårt ordinarie Fullt Arbetsförhetslydelse ”14/90”

Spelare ansluts mot intyg om Fullt Arbetsförhetslydelsen ”frisk idag”se lydelse nedan. Klubben behöver meddela dessa spelare till SEBs lokala rådgivare för uppmärkning. 

FA-lydelse ”frisk idag”

Med full arbetsförhet menas att den som ska försäkras:

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag,
  • inte får ersättning från försäkringskassan som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning,
  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

 

Frågor 

Vid eventuella frågor, kontakta SEB:

Anders Bokvist
Tfn. 08-785 11 47  e-post anders.bokvist@seb.se

eller

Helene Häll
Tfn. 08-785 16 37 e-post helene.hall@seb.se