Covidpass – det här gäller

Nu finns möjligheten att använda vaccinationsbevis för arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Vilket är ditt ansvar som anordnare, vem kallas besökare och vad kan du ställa för krav på dina anställda?

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. De riktar sig mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt andra verksamheter där många människor träffas.

Utomhus

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs utomhus krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd.

Inomhus

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och som har 100 deltagare eller färre krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och där anordnaren ställer krav på att deltagare ska uppvisa vaccinationsbevis för att få tillträde gäller inte några begränsningar i form av krav på avstånd.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och där anordnaren inte ställer krav på att deltagarna ska uppvisa vaccinationsbevis för att få tillträde gäller att deltagarna ska anvisas en sittplats, hålla avstånd om minst en meter, ett sällskap får uppgå till högst 8 personer.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus ska också informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas, och erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vilket är ditt ansvar som anordnare?

Det är du som anordnare som ska begränsa antalet deltagare vid din allmänna sammankomst eller offentliga tillställning. Du förväntas också hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar.

Vem är deltagare?

Som deltagare räknas som huvudregel de personer som besöker en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. Vem räknas som deltagare måste bedömas i varje enskild verksamhet. Det har till exempel betydelse på vilket sätt allmänheten har möjlighet att delta i tillställningen.

Som deltagare räknas inte polis och ordningsvakt. Annan säkerhetspersonal eller funktionärer som tjänstgör på uppdrag av anordnaren och som är nödvändiga för att arrangemanget ska kunna genomföras räknas inte heller som deltagare.

Några exempel på vilka som ska räknas som deltagare eller inte:

Fotbolls- eller hockeymatch: Publiken räknas som deltagare. Idrottsutövare, tränare och annan personal som är nödvändiga för matchens genomförande räknas inte som deltagare.

Sammankomster för religionsutövning: Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare.

Vad kan du kräva av dina anställda?

Du som arbetsgivare kan inte tvinga dina anställda att vaccinera sig men du får uppmuntra dem att vaccinera sig. Om du vill vidta åtgärder med anledning av att dina anställda inte vill vaccinera sig måste du följa arbetsrättsliga regler.

Viktigt att göra en bedömning

Som arbetsgivare och verksamhetsutövare är du skyldig att se till att verksamheten bedrivs på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt. Det innebär bland annat att du måste undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen. Åtgärder som kan vidtas är inte bara tester och vaccinering utan andra åtgärder kan vara tillräckliga för just din verksamhet. Det är därför viktigt att göra en bedömning utifrån din verksamhet och analysera vilka konsekvenser och/eller risker som finns. Åtgärderna som vidtas på din verksamhet får inte vara oproportionerliga i förhållande till risken eller den anställdes integritet. 

Smittsäker verksamhet

Om du kommer fram till att ett krav på test eller vaccination krävs av den anställde för att du ska kunna bedriva verksamheten på ett sätt som är smittsäkert kan det finnas visst utrymme för dig som arbetsgivare att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Men innan en uppsägning på grund av personliga skäl kan bli aktuell måste du dock kunna visa att arbetstagaren varit medveten om att vägran kommer att leda till uppsägning, att du inte kan vidta andra åtgärder och att du inte har möjlighet att omplacera den anställde till en annan tjänst där vaccinationsvägran inte är ett problem.

Ring gärna din rådgivare hos oss för att diskutera vad som kan gälla för din verksamhet.