Otydlig organisation kan leda till att chefer blir mobbade

Mobbning av chefer kan uppstå i alla typer av verksamheter och beror ofta på otydlig ledning.

Christina Björklund har nyligen avslutat det av AFA Försäkring finansierade forskningsprojektet Chefer i skottlinjen – mobbning på arbetet. Projektet är ett första steg i att identifiera hur och när chefer riskerar att drabbas av mobbning.

Forskargruppen har haft tillgång till registerdata över 18 000 chefer i både offentlig och privat sektor. De kunde konstatera att 3,2 procent av cheferna hade utsatts för mobbning. Det visade sig att mobbning förekommer såväl i kommuner, landsting och på universitet som i tjänstesektorn och inom industrin

Läs mer

Mer information och länk till seminariet finns på AFA Försäkrings webbplats

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljonerkronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador i både privat näringsliv och kommuner och landsting. Mer information om forskningen finns på afaforsakring.se/forskning.