Pandemin drabbar ideella föreningar hårt

En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin.

Med minskade intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete ser nu framtiden för många ideella föreningar hård ut, står det i rapporten som släpptes måndag 24 maj 2021. Samarbetsklimatet och dialogen med offentliga aktörer och upplever föreningarna har försämrats under året. Samtidigt verkar många föreningar vara hoppfulla om framtiden

Ett år av utmaningar

Rapporten kallas ”Ett år av utmaningar” och bygger på en enkätundersökning som skickades ut till 3 000 ideella föreningar under våren 2021. Resultaten jämförs med insamlade data från åren 2012, 2014, 2016 och 2018. Det gör att myndigheten kan uttala sig om i vilken utsträckning villkoren förändras över tid. Generaldirektör Lena Nyberg uttrycker att medlemstappet är särskilt oroande på lång sikt och lyfter att rapporten bekräftar de signaler de tidigare fått om stora utmaningar i civilsamhället.

- På lite längre sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar. Det riskerar att försvaga föreningars roll som opinionsbildare och röstbärare för sina medlemmar. Detta kan medföra att demokratin försvagas, att vissa röster inte kan höras på samma sätt som tidigare, säger Lena Nyberg.

Intressanta siffror

  • 82 procent av föreningarna svarar att pandemin har påverkat deras möjligheter att bedriva verksamhet negativt, kulturföreningar är särskilt drabbade
  • Cirka 55 procent uppger att deras möjlighet till påverkansarbetet påverkats negativt
  • Cirka 44 procent svarar att medlemsantalet sjunkit ganska mycket eller mycket
  • Den ekonomiska situationen har försämrats för drygt hälften av föreningarna
  • Viktigaste inkomstkällorna är: medlemsavgifter, bidrag och intäkter från försäljning
  • Cirka 33 procent av föreningarna har sökt om olika stödpaket från det offentliga, varav 83 procent fått ansökan beviljad
  • 11 procent har fört diskussioner om att lägga ner eller vila verksamheten, vanligast på grund av bristande tid och intresse bland medlemmar
  • 9 av 10 tror att de har goda möjligheter att bedriva verksamheten
  • 8 av 10 tror sig även har goda möjligheter att utveckla verksamheten
  • Jämfört med 2018 är det en lägre andel föreningar som svarar att offentliga företrädare lyssnar på dem och bidrar till ett bra samarbetsklimat