Utökad riskbedömning vid covid-19

Hur påverkas riskanalysen av Covid-19? Jag har fått en begäran om §6:6-a, vad krävs av mig som arbetsgivare? Vad gäller vid ett skyddsstopp? Så här förbereder du dig.

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och förebyggande med arbetsmiljörisker. Skyddsombud och arbetsgivare kan ibland göra olika bedömningar av vilka risker som finns i arbetet, hur allvarliga riskerna är och vilka åtgärder som kan behövas. Då kan processer kopplade till Arbetsmiljölagen träda in, som §6:6 och skyddsombudsstopp.

Har du koll på risker och konsekvenser?

Alla arbetsgivare ska göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) för att minimera risken för smittspridning. Vid epidemi- eller pandemiutbrott som covid-19 krävs en utökad riskbedömning. Därför är det viktigt att ni ser över och uppdaterar er tidigare genomförda riskbedömning.

Planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott av den smittsamma sjukdomen. Identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömningen ska göras i samverkan med skyddsombudet och ligger till grund för eventuella skyddsåtgärder.

Tänk på

Vid smittrisk på arbetsplatsen är det ditt ansvar som arbetsgivare att:

 • I samråd med skyddsombud utreda vilken smittrisk som finns och bedöma hur risken påverkar arbetstagarna. Även elever och studenter omfattas av Arbetsmiljölagen, AML.
 • Dokumentera riskbedömning skriftligt, med not om risken är allvarlig eller inte.
 • Beakta smittriskernas sociala konsekvenser för arbetstagarna.
 • Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
 • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du ska även se till att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen.
 • Påminna om att god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare.
 • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning och ge instruktion/utbildning om hur den används om det behövs.
 • Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud på arbetet till Arbetsmiljöverket enligt AML 3.3a.

Om skyddsombudet gör en 6:6-a begäran

Om skyddsombudet beslutar att vissa åtgärder krävs för att arbetsmiljön ska bli tillfredsställande så ska hen vända sig till dig som arbetsgivare och begära sådana åtgärder. Det här kallas att skyddsombudet gör en § 6:6-a begäran enligt Arbetsmiljölagen. Det här händer då:

 1. Du som arbetsgivare ska genast lämna en skriftlig bekräftelse på att du mottagit begäran.
 2. Bjud med fördel in skyddsombudet till ett samverkansmöte för att gemensamt prata om begäran. Vid samverkansmötet kan en handlingsplan upprättas om hur åtgärderna ska hanteras. Samtidigt bokar ni datum för nya samverkansmöten och uppföljning av handlingsplanen.
 3. Finns det en skyddskommitté på arbetsplatsen, kan skyddsombudet direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga. Även där kan handlingsplan upprättas med åtgärder samt planering för uppföljning.
 4. Skulle skyddsombudet inte bli tillfreds med dina svar och åtgärder trots samverkan, har skyddsombudet möjlighet vända sig till Arbetsmiljöverket med en § 6:6-a anmälan. Myndigheten kontaktar då dig för att bedöma om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, ska läggas på arbetsgivaren.

Vad är ett skyddsombudsstopp?

Skyddsombud ska, om arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa, genast vända sig till dig som arbetsgivare. Om du inte direkt kan vidta åtgärder för att hantera faran kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. Denna åtgärd kallas för skyddsombudsstopp, enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 7. Skyddsombudet kan även agera på samma sätt om en arbetstagare utför arbete ensam och om det handlar om inhyrda arbetstagare i er verksamhet.

 1. Om ett skyddsombudsstopp inträffat, och den omedelbara och allvarliga faran inte går att hantera direkt i dialog med skyddsombudet, ska du som arbetsgivare omgående vända dig till Arbetsmiljöverket och be om myndighetens ställningstagande.
 2. Arbetsmiljöverket kan då besluta om att stoppet ska bestå eller lösa upp stoppet så att arbetet direkt kan återupptas.
 3. Viktigt! Det kan vara förenligt med straff att bryta mot ett skyddsombudsstopp.