Vad innebär lagändringarna om aktiva åtgärder?

Från den 1 januari 2017 utökades diskrimineringslagen till att omfatta bland annat aktiva åtgärder. Med vad innebär ändringarna i praktiken?

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska utföras i fyra steg (undersöka, analysera, genomföra, följa upp) och omfatta fem områden:

  1. Arbetsförhållanden
  2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  3. Rekrytering och befordran
  4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
  5. Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

De fyra stegen

Genom de fyra stegen ska arbetsgivaren undersöka om risker finns inom de fem områdena utifrån respektive diskrimineringsgrund. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Steg 1. Undersök risker

Undersökningen ska göras på en övergripande nivå för att identifiera de risker och hinder som finns på arbetsplatsen och omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. Undersökningen kan ske på olika sätt. Till exempel kan arbetsgivaren titta igenom olika rutiner, riktlinjer och policydokument.

Exempel

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka om det finns risker för diskriminering genom att göra enkäter, individuella intervjuer eller gruppintervjuer med de anställda. 

Steg 2. Analysera orsaker av upptäckta risker

Utifrån vad undersökningen i steg 1 visar ska orsakerna till upptäckta risker och hinder analyseras inom de fem områdena. Då kan det komma fram att det i orsakerna till upptäckta risker och hinder finns något som visar på diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Även trakasserier och sexuella trakasserier eller repressalier kan framkomma genom analysen. Analysen visar alltså om det förekommer diskriminering och ger även underlag för behov av eventuella åtgärder.

Exempel

Till exempel kan arbetsgivaren utifrån en analys av enkäter och enskilda intervjuer med anställda se att det finns risk för diskriminering vad gäller vilka som ges möjlighet till kompetensutveckling inom organisationen och att åtgärder behöver vidtas. 

Steg 3. Genomför åtgärder

Efter undersökning och analys ska arbetsgivaren bedöma vilka konkreta åtgärder som behövs för att förebygga diskriminering. Om inga risker eller hinder eller behov av främjande åtgärder kommit fram genom undersökning och analys behöver inga åtgärder vidtas.

Exempel

Ett exempel på åtgärder som kan vara aktuella vid rekrytering och befordran är att som huvudregel annonsera alla lediga arbeten och erbjuda utbildning och annan kompetensutveckling för att främja möjligheten till befordran.

Steg 4. Följa upp och utvärdera

Undersökningen, analysen och åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Arbetet med aktiva åtgärder är ett återkommande arbete för arbetsgivaren. Använd erfarenheterna från de tre första stegen i det fortsatta arbetet med aktiva åtgärder.

Exempel

Arbetsgivaren kan till exempel ställa sig frågan om arbetet med aktiva åtgärder fungerar på ett bra sätt eller om förbättringar behövs i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer om lagändringarna på rådgivningssidan om Diskriminering.