Vilka policyer och riktlinjer måste vi ha?

Enligt lag måste arbetsgivare bland annat ha en arbetsmiljöpolicy.

En policy eller en riktlinje anger en viljeinriktning för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för arbetsgivarens beslut och styrning. På vissa områden är det reglerat i lag att arbetsgivaren ska ha någon form av dokumentation. Det gäller framförallt inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

I övrigt är det upp till verksamheten att avgöra vad som är viktigt och om det exempelvis bör finnas riktlinjer för hur man bemöter kunder, hur internet och arbetsgivarens verktyg som dator och telefoni får användas, användandet av sociala medier under arbetstid och så vidare.

Arbetsmiljö

Alla arbetsgivare är skyldiga att arbeta systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete och ska ha en arbetsmiljöpolicy, vid tio anställda eller fler ska policyn dokumenteras skriftligt. Samma skriftlighetskrav vid tio anställda eller fler gäller rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningar och handlingsplaner ska dokumenteras skriftligt även om arbetsgivaren endast har en arbetstagare. Vid allvarliga risker i arbetet ska det dessutom finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Inom arbetsmiljöområdet kan det behövas fler policyer, rutiner och riktlinjer för arbetet beroende på vilket arbete som utförs och under vilka förutsättningar. Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar hur det ska vara i olika arbetsmiljöfrågor.

Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Skadligt bruk

Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. För att klargöra vad som gäller bör arbetsgivaren upprätta en alkohol- och drogpolicy och en handlingsplan. Policyn ska innehålla tydliga ställningstaganden för hur arbetsplatsen ser på alkohol och droger, till exempel om alkohol får serveras på personalfester och vad som händer om någon kommer påverkad till jobbet.

Mer om att förebygga skadligt bruk

Krisplan

Det finns inte något lagstadgat krav att ha en krisplan, däremot är det väldigt bra att vara förberedd och ha en plan för akuta händelser.

Vår checklista för akuta händelser
Krisinformation på Prevents webbplats