Utbildningar för förskolan

Genom vår samarbetspartner IV - Idéburen Välfärd kan vi erbjuda kurserna:

Målgrupp
Befattningsutbildning för rektorer i förskolan: Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan. Skoljuridik:Rektorer i förskolan.
Förkunskaper
Inga

Genom vår samarbetspartner IV - Idéburen Välfärd erbjuder vi kurserna:

•  Ägar- och ledningsprövning - ekonomi

•  Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

•  SSA- Systematiskt säkerhetsarbete

•  Systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten

•  Systematiskt kvalitetsarbete för huvudmän

•  Styrelseutbildning för huvudmän

•  Skräddarsydd dag efter behov – kurs i någonting

Innehåll

Kurs i ägar- och ledningsprövning - ekonomi

IV - Idéburen välfärd har inlett ett samarbete med PwC, som är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Samarbetet gäller en ekonomiutbildning för målgruppen fristående förskolors styrelseledamöter och ersättare. Den nya kursen möter de krav som finns från tillsynsmyndigheterna när det gäller ägar- och ledningsprövning av huvudmannen.

Kursen har fokus på grundläggande ekonomi och styrelsens ansvar för ekonomi och genomförs genom två utbildningsmoduler och ett webbinarium. Bland annat behandlas styrelsens ansvar utifrån exempelvis bokföringslagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Kursen erbjuds exklusivt för den vars verksamhet är medlem i IV - Idéburen välfärd eller Arbetsgivaralliansen.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer här och anmäl dig via IV - Idéburen Välfärds webbplats

 

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Förskolechefer bytte den 1 juli 2019 namn till rektor. Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.

Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Med en god kännedom om både den skolrättsliga och pedagogiska regleringen i förskolan skapas en trygghet i ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget och i den egna organisationen. Moment som systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, det kompensatoriska uppdraget, kris och krishantering samt coachning och samtalsteknik ger viktig beredskap både i vardagen och vid oväntade händelser. 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en rektor i förskolan. Deltagarna ska ha mycket god kunskap om det kompensatoriska uppdraget samt det systematiska kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedagogisk dokumentation. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr verksamheten i förskolan. 

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV - Idéburen Välfärd webbplats.

 

SSA- Systematiskt säkerhetsarbete

Huvudmannen för förskolan är ansvarig för att barnen har en trygg och säker miljö. Därmed åligger det huvudmannen att i samråd med rektor besluta om vilka säkerhetsrutiner som behöver finnas på förskolan. I dag ställs endast krav på att huvudmannen kontinuerligt genomför SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) och att man som arbetsgivare kontinuerligt arbetar med SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). Sammantaget talar vi i dag om att i förskolan bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete, SSA, för att säkra vardagen för såväl barn som personal. I detta ingår att arbeta förebyggande både inne i förskolan och ute, att vara säker på hur man genomför både utrymning och inrymning.

Kursen syftar till att:
- Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker.
- Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger huvudman/rektor vad gäller säkerheten på förskolan.
- Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärnsrätt.
- Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för förskolans säkerhetsarbete.
- Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
- Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningsplaner samt hur dessa ska utgöra en del av förskolans vardag.

Mål:
Målet är att varje kursdeltagare efter avslutad kursdag gemensamt med sitt arbetslag ska kunna göra en egen hot-/riskanalys, samt besluta om beredskapsplan och kunna implementera dessa i sin förskolas vardag.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.

 

Systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten

Skollagens 4:e kapitel ställer tydliga krav på att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i verksamheten, både på huvudmannanivå och på verksamhetsnivå. Dock säger inte skollagen hur arbetet ska bedrivas utan lämnar detta till varje enskild verksamhet att utforma på det sätt som fungerar bäst. Arbetet ska utformas som ett levande dokument och ligger som grund för verksamhetens utveckling. Det ska också vara tydligt, både i dokumentation, planering och utvärdering, hur arbetet hela tiden fortgår.

De allra flesta verksamheter arbetar systematiskt och har väl fungerande rutiner kring hur arbetet dokumenteras och följs upp. Svårigheten ligger i att synliggöra det som görs. Att hitta en tydlig röd tråd i arbetet kan vara svårt och ofta är det just där vi stöter på patrull.

Under en heldag går vi igenom det systematiska kvalitetsarbetets ABC genom att titta på vilka krav som ställs utifrån lag och förordning samt gör en genomlysning av verksamhetens kompetens genom att inventera de kunskaper och drivkrafter som varje anställd besitter. Vi ger också exempel på ett steg-för-steg-program för det systematiska kvalitetsarbetet.

Syfte:
Syftet med kursen är att ledsaga deltagarna i rutinerna kring det systematiska kvalitetsarbetet och därmed göra arbetet tydligt och konkret. Det handlar också om att uppmärksamma dem om det arbetet de redan gör och att ge dem verktyg för att belysa detta och därmed se systematiken i det.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.

 

Systematiskt kvalitetsarbete för huvudmän

Huvudmannen,det vill säga styrelsen, har det yttersta ansvaret för att förskolan/skolan arbetar i enlighet med de föreskrifter som gäller. Huvudmannens ansvar har skärpts och ägar- och ledningsprövning har införts. Huvudmannen ansvarar för att ett systematiskt arbete genomförs och kontinuerligt arbetas med.

Skollagens 4:e kapitel säger att huvudmannen ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att huvudmannen ska sätta mål för föreningen/bolaget och systematiskt arbeta med uppföljning och utvärdering. Det handlar om att säkerställa att arbetet utförs på ett sätt som för verksamheten mot målsättningen. Målen ska sättas utifrån de nationella styrdokumenten och i relation till den pedagogiska verksamheten.

Syfte:
Syftet med kursen är att klargöra och reda ut de begrepp och krav som de nationella styrdokumenten ställer på arbetet. Vi tittar också på hur huvudmannens del behöver gå hand i hand med verksamhetens arbete.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.

 

Styrelseutbildning för huvudmän inom förskolan/skolan

En unik kurs för styrelsen i huvudmannaansvar, skollagen och styrningen/ledningen. En MÅSTE-kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola/skola.

Huvudmannen, det vill säga styrelsen, har det yttersta ansvaret för att förskolan/skolan arbetar i enlighet med de föreskrifter som gäller. Huvudmannens ansvar har skärpts och ägar- och ledningsprövning har införts.

Bland annat ska styrelsen se till att det finns rutiner för klagomålshantering och dokumentation vad gäller arbete mot kränkande behandling. Skollagen och läroplanen ska också garantera vårdnadshavarnas inflytande över utbildningen.

Att förstå hur skollagen är tänkt att fungera är viktigt om utbildningen ska kunna erbjuda en god kvalitet på det pedagogiska arbetet. Skollagen kräver att det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, alltså både i verksamheten och på huvudmannanivån.

Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller ingår i styrelsen för en fristående förskola/skola. Denna kurs reder ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och huvudmannens ansvar.

Kursen går igenom syftet med skollagen och tankarna bakom. Sedan pratar vi om vad det finns för risker och fördelar med olika typer av fristående huvudmän.

Avslutningsvis går vi igenom vad styrelse har för ansvar och hur man kan jobba på ett effektivt sätt så att det är lättare att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.

Kurs i "någonting"

Idéburna förskolor och skolor ser väldigt olika ut till verksamhet och innehåll. Därför är behoven oerhört olika.

Det kan handla om att förtydliga mål och visioner då de ursprungliga inte är lika tydliga efter ett antal generationsskiften på förskolan eller skolan.

Kanske behöver ni som personaldriven förskola hjälp med att definiera era mål och strategier för er verksamhet? Eller är det så att ni vill ha något som kombinerar olika kurser som IV erbjuder, en kurs i ”någonting”?

Som medlem i IV-familjen kan du få en kursinsats skräddarsydd för just din verksamhet. Vi lyssnar till dina önskemål och anpassar utbildningen till precis det du behöver, en alldeles unik dag. Kursen genomförs under en hel dag på din förskola/skola.

Kostnad, anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig på IV- Idéburen Välfärd webbplats.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar