Tvåårigt avtal för Upplevelse och Kultur

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemän. Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

Arbetsgivaralliansen tecknade den 11 maj 2023 ett nytt avtal för Bransch Upplevelse och Kultur. Parterna träffar överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för perioden 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Nyheter i avtalet

Avtalet ger arbetsgivaren större möjligheter att göra lokala lösningar som passar just dennes verksamhet.

Ändringar i kvalifikationsreglerna för föräldralön som ger fler möjlighet att vara hemma med sina barn med lön från arbetsgivaren men samtidigt införs ett tak för de mest högavlönade.

– Problematiskt med fortsatt höga individgarantier och lägstalöner men där kommer parterna direkt efter sommaren sätta sig i en arbetsgrupp för att arbeta långsiktigt med dessa frågor, säger Maria Liljedahl, förhandlingschef Arbetsgivaralliansen.

För att läsa förändringarna i sin helhet, se förhandlingsprotokoll under Relaterad information.

Löner

För Unionen

Lägsta löneökningsutrymme
Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

4,1 % per den 30 april 2023

3,3 % per den 30 april 2024  varav 0,2 % ska avsättas till flexpension

vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Den individuella löneutvecklingen
Vid löneöversyn garanteras varje tjänsteman en lönehöjning med lägst 400 kronor per månad för löneöversyn år 2023 och 370 kronor per månad för löneöversyn år 2024. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Heltidsanställd arbetstagare som erhåller en löneökning lägre än 500 kronor per månad för löneöversyn år 2023 respektive 470 kronor per månad för löneöversyn år 2024 ska på begäran erhålla en skriftligmotivering om skälet till utfallet. För deltids­anställd ska beloppet nedsättas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. Är motiveringen hänförlig till arbetstagarens måluppfyllnad, prestationer och/eller behov av kompetens­utvecklande insatser eller motsvarande ligger motiveringen till grund för kommande medarbetarsamtal där behov av åtgärder ska behandlas i syfte att leda till en mer gynnsam löneutveckling.

För provisions-, premie- och tantiemavlönad tjänsteman bör efter­strävas, med beaktande av att det ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilde arbetstagaren kan variera, att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga arbetstagare. Garanterat provisionsbelopp till arbetstagare som är helt avlönad med provision höjs i samband med löneöversyn 2023 med lägst 400 kronor per månad och löneöversyn 2024, 370 kronor per månad.

Lägsta löner
Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst

23 852 kronor från 2023-05-01

24 591 kronor från 2024-05-01

För Akademikerförbunden
Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

4,1 % per den 30 april 2023

3,3 % per den 30 april 2024  varav 0,2 % ska avsättas till flexpension

vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av:
Maria Liljedahl på nedan kontaktuppgifter eller Arbetsgivarjouren svar@arbetsgivaralliansen.se, telefon 010-288 15 00

 

Porträttbild av Maria Liljedahl

Maria Liljedahl

Titel
Förhandlingschef
Telefonnummer
08-545 912 01
E-postadress

Relaterad information

Som inloggad medlem >> förhandlingsprotokoll för tecknat avtal nedan