Ordlista för avtalsrörelsen

Det förekommer många termer och begrepp i en avtalsrörelse. Som arbetsgivare kan de ibland vara svåra att förstå. Vad betyder egentligen allt?

Ajournera 

Avbryta en pågående förhandling för att ta upp den senare

Allmänna anställningsvillkor

Villkor i kollektivavtalet som inte gäller lönen utan andra villkor som arbetstid med mera. 

Arbetsfred

När parter har kollektivavtal som gäller och därför inte kan ta till stridsåtgärder, till exempel strejk.

Arbetsgivarorganistaion

Medlemsorganisation för arbetsgivare som bland annat förhandlar medlemmarnas kollektivavtal. Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation.

Arbetskraftskostnad

Lön och övriga kostnader för arbetsgivaren. Utöver bruttolön betalar arbetsgivaren ut arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pension.

Arbetsrätt

Lagar och avtal och liknande som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Arbetsmarknadskonflikt

När en eller flera parter vidtar stridsåtgärder i syfte att driva igenom sina krav. Konfliktdagar är förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Arbetstagarorganisation

Det som i dagligt tal kallas fackförbund eller fack. En organisation som företräder arbetstagare. Under en avtalsrörelse är arbetstagarorganisationer motparter till arbetsgivarorganisationer när nya kollektivavtal förhandlas fram.

Avtalskrav

Kraven som parterna, det vill säga arbetsgivarorganisationerna och facken driver i förhandlingarna.

Avtalslöst tillstånd

När ett kollektivavtal löpt ut utan att berörda parter har kommit överens om ett nytt. Då råder inte längre fredsplikt.

Avtalsperiod

Den tidsperiod då kollektivavtalet gäller.

Avtalsrörelse

En process under vilken olika kollektivavtal förhandlas fram under ungefär samtidigt. Det här året pågår en avtalsrörelse. Avtalsrörelser sker med ett-tre års mellanrum.

Blockad

En så kallad stridsåtgärd. Blockader kan se lite olika ut, vanligt är att ett fackförbund vill blockera inhyrning av arbetskraft, övertidsarbete eller liknande. Kan också vara en blockad mot leveranser.

Central förhandling

När en förhandling mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation sker på en nationell nivå. Motsvarigheten på arbetsplatsnivå kallas ”lokal” förhandling.

Central lönebildning

När storleken på löneökningarna förhandlas fram på nationell nivå.

Dispositiv

Den delen av lagstiftning om arbetsmarknaden som är förhandlingsbar. Det betyder att fack och arbetsgivare kan komma överens om att reglera en arbetsrättslig fråga.

Fackförbund

Även kallad arbetstagarorganisation, en medlemsorganisation som driver intressefrågor för arbetstagare. Det är fackförbunden som är arbetsgivarorganisationernas motparter under förhandlingarna i en avtalsrörelse.

Fredsplikt

En avtalad plikt mellan arbetsgivare och arbetstagare som innebär att arbetstagaren inte får vidta eller delta i strejk, blockad eller andra stridsåtgärder så länge kollektivavtalet gäller. Gäller inte när man befinner sig i ett kollektivavtalslöst tillstånd.

Förbundsavtal

Kollektivavtal som är rikstäckande.

Förhandlingsavtal 

Ett avtal som slår fast hur förhandlingarna ska gå till (start och slut, regler kring medlare med mera). Industriavtalet är ett exempel på ett förhandlingsavtal.

Generalstrejk

En stor, total strejk där i princip alla arbetstagare över en större geografisk yta lägger ner sitt arbete. Sverige har inte haft en generalstrejk sedan Storstrejken 1909.

Huvudavtal

Ett avtal som tillexempel reglerar hur förhandlingarna ska gå till och hur avtal ska slutas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Mest känt är Saltsjöbadsavtalet som tecknades 1938. Arbetsgivaralliansen slöt ett eget huvudavtal med PTK år 2022 innehållande bland annat regler om anställningstrygghet och omställningsfrågor.

Huvudorganisationer

Centrala sammanslutningar på riksnivå av förbund av arbetsgivare eller arbetstagare, till exempel Svenskt Näringsliv, LO, PTK och Saco.

Hängavtal

Ett avtal som hänger på ett annat kollektivavtal och träffas direkt mellan arbetsgivare och fackförbund i stället för att teckna ett kollektivavtal med den arbetsgivar­organisationen som vanligtvis förhandlar avtalet för arbetsgivarnas räkning.

Individgaranti

En avtalad och garanterad löneökning för varje enskild löntagare på ett avtalsområde.

Individuell lönesättning

När lönen sätts utifrån medarbetarens enskilda prestationer och kompetenser.

Individuell löneutveckling

När medarbetaren kan vara med och utveckla sin lön, till exempel genom ökat ansvar.

Industriavtalet

(Egentligen Industrins samarbets- och förhandlingsavtal) är ett samarbetsavtal mellan fackförbunden och arbetsgivarna inom industrin. Avtalet tecknades för första gången 1997 och styr hur kollektivavtalsförhandlingarna ska gå till och sätter även ett kostnadstak för löneutvecklingen, även inom andra branscher. Det är industrin som sätter det så kallade ”märket”. Det senaste avtalet gäller från den 13 juni 2016.

Kollektivavtal

Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation (till exempel Arbetsgivaralliansen) och det fackförbund som reglerar förhållanden på arbetsplatsen. Kollektivavtal reglerar lön, semester, pension och uppsägningstid.

Lockout

En stridsåtgärd där arbetsgivare stänger ute sina anställda från sin arbetsplats i syfte att skydda sin arbetsplats.

Lokal lönebildning

När lönebildningen styrs av verksamhetens krav, ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsbehov.

Lokala förhandlingar

När förhandlingarna mellan arbetsgivaren och fackförbundet sker på en enskild arbetsplats.

Lönebildning

Den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden.

Löneglidning

När löneökning sker utöver det som anges i kollektivavtalet.

Lönespiral

En utveckling där löner stiger till följd av stigande priser samtidigt som priser ökar tack vare ökade löner. Orsakar inflation i samhället.

Lönespridning

Löneskillnaden mellan den som tjänar minst och den som tjänar mest.

Löneväxling

Att man byter ut en del av sin lön mot pensionspremieinbetalningar.

Medling

När parter inte kommer överens i en förhandling kan man försöka ena dem genom medling. Det är Medlingsinstitutet som utser medlare och medlar. Det finns både frivillig medling och tvångsmedling.

Märket

Ett riktmärke för lönesättning som förhandlas fram av industrin och som andra branscher förhåller sig till när de avtalsförhandlar i en avtalsrörelse.

Omställningsavtal

Avtal som syftar till att möta både den uppsagda individens behov och arbetsgivarens behov vid en uppsägning. På så sätt kan du som arbetsgivare tillgodose dina behov när det gäller arbetsstyrkans sammansättning. Den uppsagda kan å sin sida tillgodose sina krav på ekonomisk kompensation och få hjälp till nytt arbete. Arbetsgivaralliansen har avtal med Trygghetsrådet TRS.

Pott

Den summa för löneökningar som anges i ett avtal och som fördelas bland de anställda. 

Prolongering

En förlängning av ett avtal.

Reallön

Skillnaden mellan löneutveckling och inflation. Det är hur mycket av löneökningen som blir kvar när man har räknat bort inflationen. Det kan förekomma både reallöneökning och reallönesänkning.

Riksavtal

Ett avtal som är rikstäckande. 

Sifferlösa avtal

Avtal där storleken på individuella löneökningar inte anges.

Strandning

Vid en strandning kommer parterna inte överens i en förhandling utan avbryter utan att ha kommit överens.

Strejk

En typ av stridsåtgärd där arbetstagaren vägrar att arbeta.

Stridsåtgärd

En typ av åtgärd som kan användas i ett försök att driva igenom krav på förändringar under tiden som de nya löneavtalen förhandlas.

Stupstock

Tvingande regler som tas fram när arbetsgivarorganisationen och fackförbund inte är överens.

Tillsvidareavtal

Kollektivavtal som inte har något slutdatum utan löper till dess någon part säger upp det.

Tidsbegränsad anställning

En anställning som gäller under en viss tidsperiod. Det finns tre typer av tidsbegränsade anställningar: särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning.

Turordning

Regel i LAS, lagen om anställningsskydd, som anger vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist.

Varsel

Besked om stridsåtgärd (till exempel uppsägning eller strejk) som lämnas i förhand. Ska lämnas till motpart och Medlingsinstitutet senast sju dagar innan åtgärd

Vild strejk

En olaglig strejk som inte har godkänts av fackförbundet.

Yrkande

Krav vid en förhandling om avtal.

Övertidsblockad

En stridsåtgärd som innebär ett förbud för arbetstagare att arbeta mer än den ordinarie arbetstiden.