Så funkar en avtalsrörelse

En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår mer eller mindre samtidigt, för olika branscher och avtalsområden. Industrin är först ut och sätter det så kallade "märket".

På svensk arbetsmarknad finns mer än 100 centrala parter, varav cirka hälften är arbetsgivarorganisationer och hälften fackförbund, som tillsammans tecknar runt 650 kollektivavtal.

Alla Arbetsgivaralliansens kollektivavtal förhandlas inte samtidigt, då de gäller för olika perioder. 

En avtalsrörelse har varken ett bestämt startdatum eller slutar vid en given tidpunkt. Förhoppningen är att nya avtal tecknats innan dess att nuvarande har löpt ut, men så är oftast inte fallet.

Hur går kollektivavtalsförhandlingar till?

En avtalsrörelse innebär att det är dags att förhandla om innehållet i kollektivavtalet. För Arbetsgivaralliansen är det respektive branschkommitté, vilken representeras av medlemmarna, som äger avtalen och prioriterar vad som ska föras fram i förhandlingarna. Hos Arbetsgivaralliansen har varje bransch en avtalsansvarig som sitter vid förhandlingsbordet tillsammans med berörda fackliga organisationer. 

Yrkanden som växlas

Innan kollektivavtalen löper ut så växlar parterna yrkanden, dvs. vi på arbetsgivarsidan lägger fram de önskemål som vi vill föra in eller ta bort i kollektivavtalen och facken gör likaså. Därifrån sker sedan förhandlingar och en form av byteshandel.

Om parterna inte kommer överens

Under den tid kollektivavtalet gäller råder fredsplikt, det vill säga ni kan räkna med att det inte blir några strejker så länge som kollektivavtalet gäller.

Om parterna inte kommer överens i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal kan den ena parten vidta stridsåtgärder för att få igenom sina önskemål, då måste avtalet först sägas upp. Giltighetstid och regler för uppsägning av avtalet framgår av giltighetsparagrafen längst bak i respektive avtal.

De vanligaste stridsåtgärderna när det gäller kollektivavtalsförhandlingar är strejk, blockad och lockout.

För att vara lovlig måste en stridsåtgärd ha beslutats av en facklig organisation, en enskild arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett varsel ska lämnas till motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar
innan stridsåtgärden bryter ut. Förlorade arbetsdagar är det internationellt vedertagna sättet att mäta konflikter på arbetsmarknaden.

Under Arbetsgivaralliansens 30-åriga historia har vi aldrig varit inblandade i en strejk.  

Medling

Ifall parterna inte kan komma överens kan medlare kliva in i förhandlingarna. Då tittar medlaren på parternas respektive yrkanden och lägger fram ett bud för att få parterna att närma sig varandra. 

Om det uppstår konflikt

Om medlingen inte resulterar i en lösning kan en av parterna varsla om konflikt. Det innebär vanligtvis att man inrättar blockad eller arbetsnedläggelse inom delar av en verksamhet alternativt för en hel bransch. 

När nytt avtal är tecknat

När Arbetsgivaralliansen och gällande fackförbund är ense och förhandlingsprotokoll är påskrivet så är ett nytt kollektivavtal tecknat. Alla detaljer, med lönenivåer och eventuella ändringar i de allmänna villkoren, kommuniceras till berörda medlemmar inom Arbtsgivaralliansens område.