Nytt forskningscentrum för civilsamhället

Den 1 juli bildas Centrum för civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Tanken med centret är att samla alla resurser på en plats för att forma en "nationell och internationell spjutspets" inom civilsamhällesområdet.

Centrum för civilsamhällesforskning kommer att fungera som en plattform för fortsatt forskning och kunskapsspridning, vilket ger bättre förutsättningar att såväl vidareutveckla och sprida kunskapen, som bredda och fördjupa forskningsverksamheten. En annan viktig målsättning för centret är att bidra med insikter om medborgarnas engagemang i den svenska välfärdsstaten, samt synliggöra växelverkan mellan stat, marknad, civilsamhälle, familj och individ.

Samarbete med Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen och Ersta Sköndal Bräcke högskola har flera beröringspunkter, bland annat är vi medfinansiärer och medlemmar i insamlingskommittén för MEIS – ett forskningsprogram som studerar medborgerligt engagemang i Sverige. Studierna har ådragit sig uppmärksamhet internationellt och har haft betydelse för ideella organisationers identitet och självförståelse. Hans-Göran Elo, förbundsdirektör på Arbetsgivaralliansen, tycker att det är glädjande att se vad de gemensamma ansträngningarna har lett fram till.

– Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan 1990-talet bedrivit forskning på området utifrån en rad olika discipliner, exempelvis sociologi och socialt arbete, men även historia och kulturgeografi. Det här är nästa logiska steg i arbetet. Ett nytt forskningscentrum kommer att ytterligare stärka och definiera civilsamhällets position, säger Hans-Göran Elo.

Ökat intresse för civilsamhället

Hans-Göran Elo kan se hur engagemanget för civilsamhället ökar. Handelshögskolan och Lunds universitet driver även de sedan länge forskning på området, och Umeå universitet startade tidigare i år ett högskoleprogram med inriktning mot civilt arbete. Flera studier visar dessutom den positiva effekt frivilligarbetet har på utvecklingen av välfärdsstaten – bara det ekonomiska värdet på ideell verksamhet uppskattas till 131 miljarder kronor.

– Det är tydligt att alltfler intresserar sig för den roll civilsamhället spelar, både nationellt och internationellt, och vi är stolta över att ha en drivande roll i arbetet. Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets egen arbetsgivarorganisation och vi tycker att det är spännande att så många vill bedriva forskning om oss, säger Hans-Göran Elo avslutningsvis.

Centrum för civilsamhällesforskning invigs den 11 september.

Pressmeddelande från Ersta Sköndal Bräcke högskola: Nytt forskningscentrum för civilsamhället bildas