Stödpaket som börjar gälla 1 juli 2020

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i vissa, utsatta branscher

Regeringen har tagit fram ett förslag till förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Det statliga stödet söks av hyresvärden i efterhand. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete och på länsstyrelsernas webbplatser finns information om de tillfälliga rabatterna för fasta hyreskostnader och hur du går tillväga för att ansöka om statligt stöd.

Regeringen om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

Här söker du stödet

Omställningsstöd

Omställningsstöd införs för verksamheter som fått minskad omsättning som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot. Om omställningsstöd har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp kan ni bli återbetalningsskyldiga. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision, och särskilda straffbestämmelser införs.

Regeringen om omställningsstödet

Mer om omställningsstödet på Skatteverkets webbplats

Ersättning för riskgrupper som riskerar att bli sjuka i covid-19

Regeringen har beslutat att personer i vissa riskgrupper, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19, ska ha rätt till tillfällig ersättning. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar. Den tillfälliga förordningsändringen träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till 30 september 2020. Även den som är behovsanställd och är tvungen att avstå från arbetspass på grund av smittrisk omfattas av den nya ersättningen.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. Arbetstagaren måste kunna styrka genom ett läkarintyg att han eller hon tillhör en riskgrupp för covid-19.

Arbetstagare kan börja ansöka om ersättning från den 24 augusti på Försäkringskassans hemsida och det då är möjligt att söka ersättning retroaktivt från 1 juli.

Regeringen om förebyggande sjukpenning för riskgrupper

Försäkringskassans arbetsgivarsidor om coronaviruset