Tvåårigt avtal för Ideella och Idéburna Organisationer

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemän och Fastighetsanställdas Förbund för arbetare. Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

Arbetsgivaralliansen tecknade den 11 maj 2023 ett nytt avtal för ch Ideella och Idéburna Organisationer. Parterna träffar överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för perioden 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Nyheter i avtalet

Avtalet ger arbetsgivaren större möjligheter att göra lokala lösningar som passar just dennes verksamhet.

Ändringar i kvalifikationsreglerna för föräldralön som ger fler möjlighet att vara hemma med sina barn med lön från arbetsgivaren men samtidigt införs ett tak för de mest högavlönade.

– Problematiskt med fortsatt höga individgarantier och lägstalöner men där kommer parterna direkt efter sommaren sätta sig i en arbetsgrupp för att arbeta långsiktigt med dessa frågor, säger Maria Arrefelt, förhandlare hos Arbetsgivaralliansen. 

För att läsa förändringar i sin helhet, se förhandlingsprotokoll under Relaterad information.

Löner

Löneöversyn för Unionen och Akademikerförbunden

Samtal/förhandling
Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med 1 maj 2023 samt 1 maj 2024. Löneöversynen för 2023 ska vara avslutad lokalt senast 31 augusti 2023. Löneöversyn för 2024 ska vara avslutad lokalt senast den 31 augusti 2024. 

 Unionen

Lägsta löneökningsutrymme
Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

4,1 % per den 30 april 2023

3,3 % per den 30 april 2024  varav 0,2 % ska avsättas till flexpension

vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Den individuella löneutvecklingen
Vid löneöversyn garanteras varje tjänsteman en lönehöjning med lägst 400 kronor per månad för löneöversyn år 2023 och 370 kronor per månad för löneöversyn år 2024. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Heltidsanställd arbetstagare som erhåller en löneökning lägre än 500 kronor per månad för löneöversyn år 2023 respektive 470 kronor per månad för löneöversyn år 2024 ska på begäran erhålla en skriftligmotivering om skälet till utfallet. För deltids­anställd ska beloppet nedsättas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. Är motiveringen hänförlig till arbetstagarens måluppfyllnad, prestationer och/eller behov av kompetens­utvecklande insatser eller motsvarande ligger motiveringen till grund för kommande medarbetarsamtal där behov av åtgärder ska behandlas i syfte att leda till en mer gynnsam löneutveckling.

För provisions-, premie- och tantiemavlönad tjänsteman bör efter­strävas, med beaktande av att det ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilde arbetstagaren kan variera, att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga arbetstagare. Garanterat provisionsbelopp till arbetstagare som är helt avlönad med provision höjs i samband med löneöversyn 2023 med lägst 400 kronor per månad och löneöversyn 2024, 370 kronor per månad.

Lägsta löner
Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst

23 852 kronor från 2023-05-01

24 591 kronor från 2024-05-01

 Akademikerförbunden

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

4,1 % per den 30 april 2023

3,3 % per den 30 april 2024  varav 0,2 % ska avsättas till flexpension

vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

 Fastighetsanställdas Förbund

Lönerna höjs
2023-05-01 med 1167 kronor.
2024-05-01 med 978 kronor.

For deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner

Lägsta grundlön vid fylida 20 är
2023-05-0 1 med 26 000 kronor
2024-05-0 1 med 26 978 kronor

Lägsta grundlön vid fyilda 19 ár:
2023-05-0 1 med 20 702 kronor
2024-05-0 1 med 21 385 kronor

Lägsta grundlön vid fylida 18 är
2023-05-01 med 19 710 kronor
2024-05-0 1 med 20 360 honor

Lägsta grundlön vid fyllda 17 ãr
2023-05-0 1 med 14 750 honor
2024-05-01 med 15 237 kronor

Lägsta grundlön vid fylida 16 âr
2023-05-0 1 med 13 759 kronor
2024-05-01 med 14 214 honor

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av
Maria Arrefelt på nedan kontaktuppgifter eller Arbetsgivarjouren svar@arbetsgivaralliansen.se, telefon 010-288 15 00.

Porträttbild av Maria Arrefelt

Maria Arrefelt

Titel
Rådgivare Bransch Ideella och Idéburna Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 06
E-postadress