Arbetsgivaralliansen har fått ett eget huvudavtal

På grund av de förändringar som Trygghetsöverenskommelsen innebär så har Arbetsgivaralliansen som första stora arbetsgivarorganisation efter Svenskt Näringsliv fått ett eget huvudavtal med PTK och Svensk Scenkonst.

Vad är ett huvudavtal?

Ett huvudavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare som förhandlas och skrivs under av de organisationer som representerar arbetsmarknadens parter. Historiskt har det varit Svenskt Näringsliv som har representerat en stor del av Sveriges arbetsgivare, PTK som representerar majoriteten av Sveriges tjänstemän och LO som i sin tur representerar majoriteten av Sveriges arbetare. Huvudavtalet ligger sedan till grund för de kollektivavtal som förhandlas fram mellan branschernas olika parter på en mer anpassad och lokal nivå. Huvudavtalet är därför grunden i den återkommande ”avtalsrörelsen”, som ligger till grund för de lönevillkor som ska gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare tre år framåt.

Varför har Arbetsgivaralliansen ett eget huvudavtal?

Historiskt har förhandlingarna om nya kollektivavtal alltid inväntat utfallet av huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Det huvudavtal som dessa parter skrev under 22 juni 2022 innehåller förenklat tre kapitel: formalia kring hur och när avtalet gäller, kompletteringar till LAS och en lösning för vad omställningsorganisationen ska erbjuda. Eftersom arbetsgivarna inom Arbetsgivaralliansen har delvis andra förutsättningar än de arbetsgivare som representeras av Svenskt Näringsliv har behovet av ett anpassat huvudavtal uppstått. Dessutom har Arbetsgivaralliansens medlemmar en helt egen omställningsorganisation, TRS, med egna överenskommelser, så även det kapitlet ser annorlunda ut. Därför har Arbetsgivaralliansen behövt skriva ett eget huvudavtal med PTK, Svensk Scenkonst för alla tjänstemän. Just nu arbetar vi hårt med att ansluta berörda LO-förbund till Arbetsgivaralliansens huvudavtal före 1 oktober.

När börjar det nya huvudavtalet gälla?

Arbetsgivaralliansens huvudavtal börjar gälla 1 oktober 2022, samtidigt som nya LAS och det nya statliga omställningsstudiestödet börjar gälla.

Vilka är de största nyheterna i huvudavtalet?

Komplettering till LAS som preciserar vad sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl innebär:

  • Bristande prestationer: Ska tydligt understiga vad arbetsgivaren normalt förväntar sig.
  • Samarbetssvårigheter: Ska vara så allvarliga att uppsägning framstår som enda kvarvarande rimliga åtgärden.
  • Misskötsamhet: Arbets- eller ordervägran. Förutsätter varning och skälig betänketid.

Utökade möjligheter att undanta personer från turordning vid uppsägning:

  • Ytterligare en person per driftsenhet får undantas, utöver de tre som redan tillåts i LAS. Driftsenhet = tjänstemän/arbetare/orter/andra grupperingar, kan variera.
  •  Alternativt får arbetsgivaren undanta 15% av alla anställda som berörs av arbetsbristen, men högst 10% per driftsenhet.
  • Om undantagsregeln tillämpas får ytterligare undantag från turordningen göras tidigast efter tre månader.

Utökad trygghet för arbetstagaren vid uppsägning av personliga skäl:

  • Ny försäkringsersättning för den som är medlem i facklig organisation och som ogiltigförklarar uppsägning eller avskedande av personliga skäl
  • Person som sagts upp på grund av sjukdom kan begära att anställningen består under tvisten. Arbetsgivaren måste svara inom en vecka.

Extra studiestöd som kompletterar det nya statliga omställningsstudiestödet.

  • Individen ansöker om det extra studiestödet genom TRS. Under 2022 skulle detta innebära ytterligare tillskott på upp till 23 800 kr/mån från TRS under studierna.

Vad händer när nya kollektivavtal ska förhandlas?

Nu när Arbetsgivaralliansen har eget huvudavtal är det med utgångspunkt i detta, tillsammans med förändringarna i LAS, som vi förhandlar med fackförbunden om nya kollektivavtal. Vi ser fram emot hårda och spännande förhandlingar där vi nu fått nya verktyg genom den reformerade arbetsrätt som Trygghetsöverenskommelsen innebär.

Vad är Trygghetsöverenskommelsen?

Det som kallas ”Trygghetsöverenskommelsen” eller ”LAS-överenskommelsen” är förenklat en reform där staten och arbetsmarknadens parter enats kring förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). Ett nytt huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal kompletterar LAS. För att väga upp det faktum att det blir enklare att säga upp anställda och frångå turordningsregler så har även ett nytt kompetens- och omställningsstöd införts, som förenklar studier även som anställd. Stödet finansieras i huvudsak av staten och är tänkt att stärka individens anställningsbarhet. Alla delar börjar gälla 1 oktober 2022 för att förenkla för alla som påverkas av förändringarna.