Arbetsgivaralliansen har fått ett eget huvudavtal

På grund av de förändringar som Trygghetsöverenskommelsen innebär så har Arbetsgivaralliansen som första arbetsgivarorganisation efter Svenskt Näringsliv fått ett eget huvudavtal med PTK och Svensk Scenkonst.

Vad är ett huvudavtal?

Ett huvudavtal kallas det avtal som rör grundläggande förutsättningar mellan parterna i avtalet. Andra avtal mellan parterna har huvudavtalet som förutsättning. Ett huvudavtal är inte en juridisk beteckning utan snarare en skriftlig beskrivning av vilken typ av avtal det är fråga om. 

Varför har Arbetsgivaralliansen ett eget huvudavtal?

Det som kallas Trygghetsöverenskommelsen eller LAS-överenskommelsen är förenklat en reform där staten och arbetsmarknadens parter bland annat enats om förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Ett nytt huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal kompletterar LAS. Tidigt förstod Arbetsgivaralliansen att den nya svenska modellen var på väg att utformas och tog därför beslut om att arbeta fram ett eget huvudavtal för att vara en del av den förändringen.

För att väga upp det faktum att det blir enklare att säga upp anställda och frångå turordningsregler så har även ett nytt kompetens- och omställningsstöd införts, som förenklar studier även som anställd. Stödet finansieras i huvudsak av staten och är tänkt att stärka individens anställningsbarhet. Alla våra medlemmars anställda omfattas av det nya huvudavtalet och kan därmed söka kompetens- och omställningsstöd via eget trygghetsråd TRS.
 

Det huvudavtal som dessa parter skrev under 22 juni 2022 innehåller förenklat tre kapitel: formalia kring hur och när avtalet gäller, kompletteringar till LAS och en lösning för vad omställningsorganisationen ska erbjuda. Eftersom arbetsgivarna inom Arbetsgivaralliansen har delvis andra förutsättningar än de arbetsgivare som representeras av Svenskt Näringsliv har behovet av ett anpassat huvudavtal uppstått. Dessutom har Arbetsgivaralliansens medlemmar ett helt eget omställningsavtal med trygghetsrådet TRS som omställningsorganisation.

När börjar det nya huvudavtalet gälla?

Arbetsgivaralliansens huvudavtal började gälla 1 oktober 2022, samtidigt som nya LAS och det nya statliga omställningsstudiestödet börjar gälla.

Vilka är de största nyheterna i huvudavtalet?

Komplettering till LAS som preciserar vad sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl innebär:

  • Bristande prestationer: Ska tydligt understiga vad arbetsgivaren normalt förväntar sig.
  • Samarbetssvårigheter: Ska vara så allvarliga att uppsägning framstår som enda kvarvarande rimliga åtgärden.
  • Misskötsamhet: Arbets- eller ordervägran. Förutsätter varning och skälig betänketid.

Utökade möjligheter att undanta personer från turordning vid uppsägning:

  • Ytterligare en person per driftsenhet får undantas, utöver de tre som redan tillåts i LAS. Driftsenhet = tjänstemän/arbetare/orter/andra grupperingar, kan variera.
  •  Alternativt får arbetsgivaren undanta 15% av alla anställda som berörs av arbetsbristen, men högst 10% per driftsenhet.
  • Om undantagsregeln tillämpas får ytterligare undantag från turordningen göras tidigast efter tre månader.

Utökad trygghet för arbetstagaren vid uppsägning av personliga skäl:

  • Ny försäkringsersättning för den som är medlem i facklig organisation och som ogiltigförklarar uppsägning av personliga skäl
  • Person som sagts upp på grund av sjukdom kan begära att anställningen består under tvisten. Arbetsgivaren måste svara inom en vecka.

Extra studiestöd som kompletterar det nya statliga omställningsstudiestödet.

  • Individen ansöker om det extra studiestödet genom TRS. Under 2022 skulle detta innebära ytterligare tillskott på upp till 23 800 kr/mån från TRS under studierna.