Hur ska du som arbetsgivare agera med anledning av Coronaviruset?

Som arbetsgivare är det viktigt att du sätter dig in i hur du hanterar olika situationer med anledning av viruset.

Uppdaterade arbetsgivarsidor om Corona

För att underlätta för dig som medlem har vi samlat informationen kring Corona under fliken Rådgivning. 

 >> Länk till Rådgivning kring Corona

------------------------------------------------------------------------

 

I Sverige är Coronaviruset, covid-19 (coronavirus disease 2019), klassat som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Och omfattas därför av regleringen i Smittskyddslagen. Det innebär att myndigheter och sjukvård med flera har stärkt sin beredskap och kan vidta relevanta åtgärder om smittorisken skulle öka. Som arbetsgivare är det viktigt att du sätter dig in i hur du hanterar olika situationer med anledning av viruset. Aktuella frågor är hur du hanterar tjänsteresor och hur du minskar risken för smitta på arbetsplatsen.

Arbetsgivaralliansen besvarar här några av de frågor som ställts till oss från er medlemmar under de senaste dagarna.

Vad är Coronavirus?

Coronavirus är samlingsnamnet på en stor virusfamilj som orsakar ett flertal sjukdomar, allt från vanlig förkylning till mer allvarliga luftvägsinfektioner.
>> Länk till Folkhälsomyndigheten 

Vad innebär Smittskyddslagen?

Smittskyddslagen anger en anmälningsplikt av samhällsfarlig sjukdom, som covid-19 är, samt en smittskyddsspårning. Det innebär att anmälan om smitta ska göras till smittskyddsläkare samt till Folkhälsomyndigheten. Samt en skyldighet för varje medborgare att medverka vid smittskyddsspårning. Hela ovanstående "batteri" av åtgärder som kan aktualiseras är bland annat:
1) Beslut om hälsokontroller
2) Karantänreglering
3) Avspärrning av områden

Det är Folkhälsomyndigheten som är samordnare av beredskapen på nationell nivå. Respektive region (tidigare landsting) och smittskyddsläkaren där har det samlade ansvaret i respektive region. Smittskyddslagen reglerar även att alla medborgare har skyldighet att vara uppmärksam och att vidta försiktighetsåtgärder. Varje medborgare med vetskap om smitta är skyldig att vidta de åtgärder som krävs. Det inträder vid smitta även en skyldighet att hjälpa till och att informera. Om medborgare bryter mot detta så begås ett brott.

Dina skyldigheter som arbetsgivare

Arbetsgivaren har, enligt Arbetsmiljölagen, skyldighet ur ett arbetsmiljöhänseende att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra och att minska ohälsa och olycksfall. Detta är ett långtgående ansvar. Kravet på åtgärder varierar utifrån typen av verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Konkret kan man säga att arbetsgivaren är skyldig att uppdatera sig och att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att:

 • Undersöka
 • Bedöma risker (skriftligen)
 • Vidta åtgärder som behövs
 • Kontrollera och löpande utvärdera ovan

Det är viktigt att du som arbetsgivare håller dig uppdaterad och involverar skyddsombud eller arbetsmiljöombud. Samt håller arbetstagare informerade och uppdaterade om hur arbetsgivaren bedömer situationen.

Vad kan det vara fråga om för åtgärder rent konkret?

Det beror på typen av verksamhet som bedrivs. Följ Folkhälsomyndighetens information. Det finns inget som hindrar att du som arbetsgivare går längre här.

 • Inför grundläggande hygienkontroll
 • Rutiner kring social hantering. Hur ska möten ske, via telefon, video?
 • Resor. Behöver reseinstruktioner införas?
 • Ta anställdas oro på allvar, bemöt och hantera
 • Utfärda tydliga policies

Arbetstagarnas skyldigheter

Alla har en generell skyldighet att medverka till en god arbetsmiljö och att följa de instruktioner som arbetsgivaren sätter upp. Det finns olika situationer där detta kan ställas på sin spets arbetsrättsligt.
Ha dock i bakhuvudet att det är du som arbetsgivare som leder och fördelar arbetet. Din arbetsledningsrätt kan begränsas utifrån arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön kan sätta gränser för arbetsledningen, i den mening att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra olycksfall och ohälsa.

Tjänsteresor – hur hanteras det?

Utrikesdepartementet (UD) avråder med anledning av konsekvenserna av coronaviruset:

 • från alla resor till Hubei-provinsen i Kina
 • från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao
 • från alla resor till Iran
 • från icke nödvändiga resor till Italien
 • från icke-nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea

UD får just nu många frågor om det kan bli aktuellt med avrådan till andra länder kopplat till konsekvenserna av coronaviruset. UD följer situationen noga och gör en bedömning löpande, så följ länken för att bevaka det dagsaktuella läget. >> Länk till UD 

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om att det är ett allvarligt säkerhetsläge. Som arbetsgivare bör du följa UD:s råd och se över vilka tjänsteresor som måste genomföras och vilka som kan ställas in eller genomföras på annat sätt till exempel digitalt. Om du har en anställd som reser i tjänsten är det viktigt att noga följa utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som finns. Längst ner finns några viktiga länkar att följa. 

Kan arbetstagare vägra åka på en tjänsteresa på grund av oro?

En arbetstagare kan inte vägra att åka på en tjänsteresa på grund av oro för smitta. Det kan vara att betrakta som en arbetsvägran. Arbetsledningsrätten kan dock begränsas av arbetsmiljöansvaret. En arbetsgivare får inte utsätta en anställd för fara. Följ i första hand UD:s råd om vilka länder som de avråder från resor till. Endast i de fall UD ger råd om att avstå resor kan en anställd vägra åka på en tjänsteresa.

Hur hanterar jag en medarbetare som kommer till arbetet från ett riskdrabbat område?

Först och främst – ta reda på hur medarbetaren mår. Prata öppet med alla medarbetare för att inte skapa oro. Hänvisa till länkarna ovan. Och följ utvecklingen. Om det finns minsta antydan som kan härledas till aktuell smitta så kan du be den anställde omgående kontakta sjukvården för rådgivning. Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska du som arbetsgivare förebygga ohälsa i arbetet. Som arbetsgivare kan du beordra den anställde att arbeta från hemmet eller på distans. Att miniminera risk för eventuell smittspridning är ett sätt att förebygga ohälsa. Oro hos medarbetare måste en arbetsgivare hantera. Det är bra att du som arbetsgivare ger ut information och har ett öppet förhållningssätt.

Kan arbetsgivaren beordra arbete hemifrån?

Ja. Beroende på arbetsuppgifter så kan arbetsgivaren ensidigt besluta om hemarbete för kortare period. Den anställde har då rätt till lön.

Om arbetsuppgifter inte kan utföras på distans

Om medarbetaren har arbetsuppgifter som inte kan utföras genom distansarbete kan du som arbetsgivare beordra medarbetaren att stanna hemma. Då får arbetsgivaren betala full lön. 

Är det skillnad om medarbetaren varit på tjänsteresa eller semesterresa?

Nej reglerna om varje medborgares ansvar enligt Smittskyddslagen och ansvaret enligt Arbetsmiljö-lagstiftningen som beskrivs ovan gäller oavsett syfte med resa. Läs under rubrikerna arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar. En arbetsgivare kan införa reseinstruktioner i ett förebyggande syfte. Och utfärda policies för just er verksamhet. Du som arbetsgivare kan införa mer långtgående regler som en försiktighetsåtgärd. Arbetstagaren är skyldig att medverka till en god arbetsmiljö och att följa de instruktioner som arbetsgivaren sätter upp.

Hur hanterar arbetsgivaren en medarbetare som bär på smittan covid-19?

Smittbärare måste enligt lag avhålla sig från arbete för att inte sprida smitta, och ska sjukanmäla sig. Arbetsgivaren kan beordra medarbetaren att sjukskriva sig. En medarbetare som bär på smittan kan stängas av från arbetet, även om denne inte känner sig sjuk. Eftersom covid-19 klassas som allmänfarlig, samhällsfarlig och anmälningspliktig ska medarbetaren hänvisas till 1177. Den anställde ska sjukskriva sig och får smittbärarpenning från Försäkringskassan.  >> Länk till 1177 

-------------------------------------------------
Publicerad 

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen. Förslaget ingår i regeringens extra ändringsbudget som presenterats med anledning av det nya coronaviruset.
>> Pressmeddelande

-------------------------------------------------

Lön eller sjukpenning, vad gäller?

Grundregeln är att endast den som står till arbetsgivarens förfogande har rätt till lön. Den som får lön ska vara på jobbet. Den medarbetare som uppmanas att på arbetsgivarens initiativ inte komma till arbetsplatsen ska ändå erhålla lön. Om en person konstateras sjuk med covid-19, så utgår istället sjuklön. Ifall en person är smittad av covid-19 erhåller denne ersättning från Försäkringskassan, så kallad smittbärarpenning. Grundregeln är att endast den som står till arbetsgivarens förfogande har rätt till lön. Den som får lön ska vara på jobbet. Om en läkare sjukskriver en anställd så får personen ersättning från Försäkringskassan eller sjuklön från arbetsgivaren alternativt smittbärarpenning.

Slopat karensavdrag?

Under en presskonferens 11 mars 2020 meddelade regeringen att karensdagen (karensavdraget) ska slopas.
>> Länk till gällande information

Är det arbetsgivaren som får ersättning av Försäkringskassan eller är det arbetstagaren? Hur anmäls karensdagen – är det arbetsgivaren eller arbetstagaren?

Informationen är ny och inte ens Försäkringskassan vet riktigt hur detta ska hanteras rent praktiskt. Det är troligen de anställda som kommer få vända sig till Försäkringskassan. Som medlem i Arbetsgivaralliansen omfattas ni av kollektivavtal. Vi rekommenderar därför att ni fortsätter tillämpa ert kollektivavtal tills annat besked ges.

Läkarintyg?  

Regeringen har den 13 mars 2020 beslutata att ta bort kravet på läkarintyg från dag 8 med syfte att avlasta vården
 >> Länk till gällande information 

Vi har fått frågor kring om medarbetaren ska få smittbärarpenning istället för sjukpenning, eller om denne ska få smittbärarpenning efter sjukpenningperioden. Svar på frågor om smittbärarpenning besvaras av
>> Försäkringskassan.

Om anställd tror sig vara smittad?

Arbetsgivaren bör uppmana den anställde att stanna hemma och sjukskriva sig. Smittbärarpenning kan erhållas från Försäkringskassan. Här kan det finnas kollektivavtal som ger utfyllnad.

Oro hos anställda (befogad eller inte) – hur hanterar jag detta?

Det finns inte lagstöd för anställd att stanna hemma i detta läge. Det kan vara att betrakta som arbetsvägran att den anställde inte kommer till arbetet. Arbetsgivaren bör dock vara lyhörd för oron. En avvägning får göras. Det finns ingenting som hindrar en arbetsgivare att införa vidare regler som en försiktighetsåtgärd. Rent arbetsrättsligt är det helt okej för arbetsgivaren och arbetstagaren att komma överens om en kortare arbetsbefrielse med lön, oavsett om det finns konkret risk för smittspridning eller inte.

Ska jag som arbetsgivare ta det säkra före det osäkra och uppmana till hemmajobb?

För att minimera smittorisken på arbetsplatsen kan man uppmana anställda att arbeta på distans. Men det är inte alltid anställda vill arbeta hemifrån. Kanske är hemmamiljön inte lämplig. Eller så går det inte att arbeta hemifrån på grund av arbetets karaktär. Fundera noga över hur det tas emot innan du går ute med en generell uppmaning till dina medarbetare att arbete hemifrån och vilka frågor som kan uppstå. Var även tydligt med vad som gäller enligt arbetsmiljöreglerna.

Ta enskildas oro på allvar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att möta upp och begränsa både smittspridning och den oro som anställda kan känna på arbetsplatsen. Det finns all anledning att i samverkan se över det interna och förebyggande arbetet är på arbetsplatsen utifrån gällande arbetsmiljöregler. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vad gäller vid permittering, om vi väljer att stänga arbetsplatsen under en period?

Det är du som arbetsgivare som leder och fördelar arbetet. Permittering per definition är samma sak som att låta den anställde gå hem med bibehållen lön. Om ni väljer att stänga ner kort har arbetstagarna rätt till lön. I det fallet rekommenderas att ni informerar facket (skyddsombud eller arbetsmiljöombud) om att ni som en åtgärd i ert arbetsmiljöarbete stänger ner, och att de anställda går hem med bibehållna förmåner.

Har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet?

Nej. En kortvarig förändring kräver inte MBL förhandling. Det är dock naturligt att samverka med personalen och med facket i frågan. Dock föreligger inte en formell förhandlingsskyldighet.

Om anställd tvingas vara hemma för att barnets skola har stängt?

Det är du som arbetsgivare som leder och fördelar arbetet. Den anställde får därför söka ledigt enligt gängse regler.

Vill du veta mer om ditt ansvar som arbetsgivare?

Det är många frågor som dyker upp i samband med spridningen av coronaviruset i världen. Kontakta din personliga rådgivare hos Arbetsgivaralliansen om du har fler frågor som du behöver gå igenom med anledning av detta. Och var noga med att  följa utvecklingen löpande.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se