Vad gör vi för dig inom Vård och Omsorg?

Varje dag arbetar Arbetsgivaralliansen för att du ska få det bästa stödet som arbetsgivare och aktör i din bransch. Det gör vi genom att ge dig inflytande, konkurrenskraft, självständighet och mervärde.

Er branschkommitté styr innehållet

Det finns en anledning till att Arbetsgivaralliansen ser ut och fungerar som det gör. Alla våra medlemmar verkar på idéburen grund, men är uppdelade i sju branscher för att tillgodose respektive branschs behov. De representanter ni väljer till Vård och Omsorgs branschkommitté är med och förhandlar om innehållet i kollektivavtalet för just er bransch. Er branschkommittés ordförande är också med i styrelsen för Arbetsgivaralliansen, vilket ger er stort, direkt inflytande över inriktningen för Arbetsgivaralliansens verksamhet. Den här demokratiska principen är viktig för oss, för vad vore vi utan våra medlemmar? Därför är det också ni som är med och bestämmer hur vi bäst använder de resurser vi har och hur vi bäst hjälper er med era behov. Idag och imorgon.

Inriktade på att stärka er konkurrenskraft

Tillsammans med branschkommittén för Vård och Omsorg, arbetar vi varje dag för att ni ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och för att ge er konkurrenskraft i upphandlingar. Det handlar bland annat om ändamålsenliga kollektivavtal som är anpassade för er verksamhet, ordning och reda på arbetsrättsliga rutiner och schyssta villkor för både medarbetare och arbetsgivare. Arbetsgivaralliansens rådgivare för Vård och Omsorg kan förutsättningarna för idéburen vård och är specialister på arbetsrättsliga frågor. Tillsammans med er branschkommitté arbetar vi proaktivt för att identifiera och möta det er bransch behöver och efterfrågar. Samtidigt finns vi här för att hjälpa er möta förändringar i omvärlden.

Utifrån ett behov som branschkommittén för Vård och Omsorg uttryckt har vi förhandlat fram ett förbättrat kollektivavtal, som förenklar rekryteringen till idéburen vård men framför allt bidrar till att verksamheterna behåller medarbetare och den kompetens de har.

Jenny Stake Fredriksson, rådgivare Arbetsgivaralliansen

Möjlighet att själv välja intressepolitisk representant

För oss är det viktigt att du som är medlem hos oss har möjligheten att själv välja vem som representerar dig bäst intressepolitiskt. Det bästa sättet att arbeta för våra medlemmars bästa menar vi därför är att bidra till starka och självständiga organisationer som kan driva intressepolitiska frågor på ett specialiserat och helt oberoende sätt. För att ge ett exempel: När Vård och Omsorg blev en egen bransch hos oss upptäckte vi att det saknades en organisation för intressefrågor inom idéburen vård. Därför bidrog vi till att starta upp Famna, ekonomiskt och med hjälp av vår personal och våra lokaler. Genom vårt nära samarbete med branschens intresseorganisationer anser vi att du som är medlem plockar russinen ur kakan. Du får branschspecifikt juridiskt stöd i arbetsgivarfrågorna, som vi kan bäst, samtidigt som du får en specialiserad intressepolitisk organisation som aktivt arbetar för att driva era specifika branschfrågor. Flera av våra medlemmar är också intressepolitiska organisationer i sig själva, som inte vill kompromissa ihop sina frågor med andras.

Civilsamhällets bredd är fantastisk! Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att bygga upp självständiga, starka intressepolitiska organisationer för att få bästa möjliga stöd både som arbetsgivare och aktörer i branschen.

Hans-Göran Elo, förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen

Samarbeten som skapar mervärde för er

För oss ligger det ingen motsättning i att vara medlemmar hos oss och samtidigt vara med i en eller flera intressepolitiska organisationer. Tvärtom. Därför arbetar vi aktivt tillsammans med intresseorganisationerna för att skapa nytta för våra medlemmar. Bland annat stöttar vi Famnas verksamhet ekonomiskt varje år, är med och arrangerar branschdagar och deltar aktivt med egen personal och expertis. Ett annat exempel är det kompetensprogram med mentorstöd för bransch Vård och Omsorg som tagits fram tillsammans med TRS. Den är resultatet av en behovsanalys för att ge er relevant, kostnadsfri kompetensutveckling inom fem kompetensområden som är särskilt viktiga för idéburen vård och omsorg. Arbetet med att identifiera branschanpassade lösningar för er, tillsammans med intressepolitiska organisationer och andra samarbetsparter, fortsätter.

Påverkansarbete

Som remissinstans arbetar Arbetsgivaralliansen för dig, den senaste tiden bland annat genom att svara på LSS-utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”, SOU 2018:88. Genom att bjuda in er i processen fångar vi upp er input för att kunna ge tydliga, konkreta remissvar som är relevanta för er verksamhet.

Hur har andra gjort?

Börja i analysen. Som ansvarig för Städ- och Specialserviceföretag inom arbetsgivarorganisationen Almega deltog Katarina Novak i en sammanslagningsprocess med branschorganisationen Sveriges Städentreprenörers Förbund, SSEF.

Att driva branschfrågor och lobbying är inte gratis. Min erfarenhet är att branschfrågor tar mer tid och kräver specialistkunskaper. Det måste bekostas, vilket blir dyrare för medlemmarna. Därför måste man räkna på det och tänka igenom vad man vill åstadkomma i verksamheten.

Här läser du Katarina Novaks tips för att välja rätt väg>>

100% fokus på kärnverksamheten bäst för båda. Per Hidesten, VD för Industriarbetsgivarna, har lång erfarenhet av sammanslagningsprocesser mellan arbetsgivarorganisationer och intressepolitiska organisationer.

Min övertygelse är att det finns en viktig strategisk fördel med att separera arbetsgivarfrågor och intressefrågor. Helt enkelt för att kunna ge sin kärnverksamhet det fokus som krävs.

Här läser du Per Hidestens syn på saken>>