Vår historia

Arbetsgivaralliansens historia sträcker sig tillbaka från 1971 och är i dag civilsamhällets arbetsgivarorganisation.

Från SFO till Arbetsgivaralliansen

Under 1980-talet började statens roll som ägare och huvudansvarig för driften av industrier och serviceföretag alltmer att ifrågasättas. År 1985 bytte AB Statsföretag namn till Procordia AB, och under början av 1990-talet delades koncernen upp i flera olika delar. Under denna tid utvecklades också SFO till en arbetsgivarorganisation som inte enbart var till för statligt ägda företag. Idrottsföreningar, trossamfund och nykterhetsorganisationer i sina egenskaper av arbetsgivare anslöt sig.

Den 10 mars 1992 bytte SFO namn till Arbetsgivaralliansen.

Följande år, den 1 april 1993, ansökte Arbetsgivaralliansen om, och beviljades, inträde i Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Ett motiv för detta, som styrelsen angav i sitt förslag till beslut vid Arbetsgivaralliansens/SFOs stämma år 1993, var följande:
”Sjuttiotalets syn på behov av en särskild statlig personalpolitik har inte längre någon förankring. Aktörerna i bolagiseringsprocessen strävar efter den privata marknadens villkor och söker efter konkurrenskraftiga förhållanden på samma sätt som övriga i näringslivet verksamma...”

Alla medlemmar i Arbetsgivaralliansen var emellertid inte lika förtjusta i tanken på att tillhöra SAF. De ideella organisationerna, som företrädare för sina respektive samhällsintressen idrott, trosfrågor och alkoholpolitik, litade inte på att SAF i alla avseenden skulle dela deras värderingar.

Således var det tre av Arbetsgivaralliansens branschkommittéer; Folkhögskola, Idrott samt Ideella och Idéburna Organisationer, som tog ett steg åt sidan och bildade en egen arbetsgivarorganisation, dagens Arbetsgivaralliansen.

Ordförande i den nya organisationen blev Arne Ahlström, tidigare ordförande för branschkommitté Idrott inom SFO.

Den nya betydligt mindre arbetsgivarorganisationen fick behålla namnet Arbetsgivaralliansen (inklusive organisationsnumret). 

Vårt unika TRS - Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS bildas 1972 genom att arbetsmarknadens allra första trygghetsavtal skrevs under. 

En viktig anledning till att trygghetsavtalet kom till i  var att tjänstemännen på det privata området drabbades av uppsägningar, vilket tidigare var ovanligt. Då ansåg några av parterna på arbetsmarknaden att det offentligt finansierade stöd som fanns (till exempel arbetsförmedlingen) inte räckte till för de behov tjänstemännen hade.

Trygghetsrådet TRS var det första trygghetsrådet som kom till genom ett kollektivavtal.

Redan från början kom arbetsgivar- och arbetstagarparterna överens om att avsätta pengar för att skapa ett tryggare arbetsliv. Det var viktigt att stärka de anställdas möjligheter att anpassa sig till förändringar som skedde på företagen och i omvärlden. Intentionen var i början att förebygga uppsägningar men om en uppsägning blev nödvändig skulle den uppsagde kunna få stöd.

Under 1990-talet förändrades avtalen och fick ett tydligare fokus på uppsagda. Det resulterade i det vi idag kallar omställningsstöd (stöd till nytt arbete). Syftet var att skapa bättre förutsättningar för att hitta ett nytt arbete och avtalet innebar en sorts försäkring för de uppsagda.

TRS uppdrag är att ge stöd till anställda, uppsagda samt tidsbegränsat anställda som inte kan erbjudas fortsatt arbete. Stödet är dels förebyggande, dels stöd till nytt arbete. Precis som när det startade för över 40 år sedan!

Viktiga årtal

1991: Folkhögskolorna ansluter sig

1993: Arbetsgivaralliansen i sin nuvarande form bildas och medlemmarna är indelade i tre branscher. Kansliet har sex anställda

1995: Bildande av bransch Vård och Omsorg.

1997: Inrättande av förbundsdirektör, Kenth Nauclér blir den första att inneha rollen.

1999: Hockeyavtal och Samverkansavtal sluts 

2000: Ett rejält omtag tas med satsning på att växa och den grafiska profilen får ny form.

2003: Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer bildas och fortsätter att växa till antalet medlemmar och är i dagsläget Arbetsgivaralliansens näst största bransch.

2005: Arbetsgivaralliansens medlemsantal har fördubblats sedan 1993. Medlemsavgifterna täcker kostnaderna. Avtal med LO om anslutning till Trygghetsrådet TRS tecknas.

2007: Bransch Upplevelse och Kultur bildas med Astrid Lindgrens Värld occh Lisebrg som medlemmar. Samarbete med SHR (nuvarande Visita) inleds. 

2009: Arbetsgivaralliansens medlemsantal har tredubblats sedan 1993. Kansliet med sina 20 anställda flyttar till nya lokaler och ett samarbete med Arbetsgivarföreningen KFO inleds. Arbetsgivaralliansens medlemmar är indelade i sex branscher. 

2012: Arbetsgivaralliansen startar tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO ett gemensamt servicebolag, Athene Arbetsgivarservice AB.

2017: Den 1 juli 2017 bildades en sjunde branch, TRIA - social tregrening i arbetslivet. Detta efter att Huvudmannaförbundet beslutat att överföra all sin verksamhet med sina medlemmar till Arbetsgivaralliansen. Majoriteten av de medlemmar som tillhört Huvudmannaförbundet bedriver antroposofiskt orienterade verksamheter i Sverige, främst inom vård och skola. Några exempel är Föreningen Solåkrabyn, Johannes Waldorfförskolor och Stiftelsen Rosendals Trädgård.