Vår verksamhet

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Vi bidrar med professionell arbetsgivarkompetens i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, HR, ledarskap och lönebildning.

Grunden för Arbetsgivaralliansen är att verka såväl med arbetsrättslig specialistkunskap som med unik kompetens och kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor.

Våra medlemmar finns inom följande branscher:

  • Ideella och Idéburna Organisationer
  • Idrott
  • TRIA- social tregrening i arbetslivet
  • Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
  • Upplevelse och Kultur
  • Utbildning och Folkbildning
  • Vård och Omsorg

I branschen är du med och påverkar vår organisation som leds av en styrelse. Den väljs av stämman, där du som medlem har en röst. Stämman är Arbetsgivaralliansens högsta beslutande organ. För var och en av våra sju branscher finns en ansvarig rådgivare och en branschkommitté, som träffar avtal och för tvisteförhandlingar med berörda fackförbund.

Branschkommittéerna består av ledamöter från medlemsorganisationerna. Varje branschkommitté har dessutom en ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse. Branscherna håller årsmöten för sina medlemmar i samband med stämman vartannat år.