Avtal klara för bransch Utbildning och Folkbildning

Nya bransch- och löneavtal för Utbildning och Folkbildning har ingåtts med Vision och Akademikerförbunden. Avtalen är ettåriga och gäller för perioden 1 maj 2016 till och med 30 april 2017.

Förhandlingarna om nya kollektivavtal är nu klara även med Vision och Akademikerförbunden. Avtalen gäller från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017.

Inga förändringar ha gjorts i de allmänna villkoren.

För Akademikerförbunden och Vision ökas lönesumman för medlemmarna i organisationen med minst 2,2 procent per den 30 april 2016. Ingen individgaranti eller lägstlön.

Ob-ersättning och andra i kronor angivna ersättningar i branschavtalen räknas upp med 2,2 procent per den 1 maj 2016.

Kommunal
Enligt tidigare utsänd information är förhandlingarna med Kommunal klara sedan juli månad och för deras medlemmar gäller ett löneökningsutrymme på 530 kronor från och med 1 maj 2016 och utrymmet fördelas individuellt.

Ökningen motsvarar 2,2 procent beräknat på genomsnittlönen för gruppen framtagen genom lönestatistik för anställda inom Arbetsgivaralliansen.
2,2 procent är den ökning som kallas märket i Sverige för 2016. Lönerevisonen följer den modell som sedan tidigare finns i kollektivavtalet.

Härutöver har parterna kommit överens om att ersättning som utgår för arbete på obekväm arbetstid höjs med 2,2 procent.

Lägstlön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst 18 749 kronor efter den 1 maj 2016.

För arbetstagare med adekvat gymnasieutbildning och minst ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning, ska heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 20 787 kronor.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i löneavtalet. Det är samma skrivning som gällt sedan tidigare.