Avtal klart för bransch Vård och Omsorg

Ett nytt bransch- och löneavtal för Vård och Omsorg har ingåtts. Avtalet är ettårigt och gäller för perioden 1 april 2016 till och med 31 mars 2017.

För Akademikerförbunden, Sveriges Läkarförbund, Vision och Vårdförbundet gäller ett löneökningsutrymme på 2,2 procent från och med 1 april 2016 och utrymmet fördelas individuellt.

Med Kommunal har ett löneavtal ingåtts med löneökningsutrymme om lägst 520 kronor samt undersköterskesatsning på 400 kronor per den 1 april 2016, utrymmen fördels individuellt.

Med undersköterska avses arbetstagare som har ett arbete där befattningen kräver undersköterskeexamen och som utför arbetsuppgifter för en undersköterska.

Härutöver har parterna kommit överens om att taket för beräkning av
Ob-ersättning för Kommunal är oförändrat på 19 700 kronor.

För Akademikerförbunden, Sveriges Läkarförbund, Vision och Vårdförbundet höjs taket till 20 133 kronor.

Utöver detta har lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år och som har adekvat gymnasieutbildning höjts till 20 632 kr. Saknas adekvat utbildning är lägsta lönen oförändrad på 18 620 kr. Detta gäller från 1 april 2016.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i löneavtalet. Det är samma skrivning men ändrat datum till 1 november 2016.

En arbetsgrupp om löneavtal inrättas under avtalsperioden.

Skrivningar som lagts till under allmänna villkor

Under avsnittet Anställning ( §2 mom 1) har parterna kommit överens om skrivning gällande heltid som norm ” Utifrån verksamhetens behov och om så verksamheten tillåter, ska arbetsgivare verka för att arbetstagare ska erbjudas anställning på heltid.

Årlig bemanningskartläggning ska genomföras av arbetsgivaren.

Under avsnitt Arbetstid (§4 mom 3) har beräkningsperioden ändrats från 6 månader till högst 16 veckor vid ständigt nattarbete, ”Vid ständigt nattarbete är ordinarie arbetstid för en heltidsanställd i genomsnitt 36 timmar per vecka under en beräkningsperiod om högst 16 veckor.”

Vidare har parterna, i samma avsnitt under Dygnsvila, kommit överens om tillägg i text (§4 mom 6).

”Avvikelser får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Motsvarande kompenserad ledighet bör, om möjligt, ligga i samband med nästkommande arbetspass början eller inom sju dagar från det att dygnsvilan brutits." 

Detsamma gäller i samma avsnitt ( §4 mom 7) för veckovilan.

”Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Motsvarande kompenserad ledighet ska, om möjligt, förläggas innan nästkommande veckovila. ”

Under avsnittet Obekväm arbetstid, jour och beredskap (§5 mom 2:3) har parterna enats om tillägg med ny formulering

”Har en beredskapsperiod uppgått till minst fem dagars sammanhängande beredskap ska arbetsgivaren, så långt det är möjligt, verka för att arbetstagare som har rätt till beredskapsersättning enligt kollektivavtaleterhåller minst två beredskapsfria veckor mellan varje beredskapsperiod.  En arbetstagare bör inte ha mer än sju dagars sammanhängande beredskap.”

”Avvikelser får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren erhåller motsvarande kompenserad ledighet eller annat skydd.”

Kontakta Jenny Stake Fredriksson förhandlingsledare för branschen Vård och Omsorg för ytterligare information på telefon 08 – 545 912 17 eller jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se