Avtal klart för Ideella och Idéburna Organisationer

Ett nytt kollektivavtal har tecknats för arbetsgivare inom bransch Ideella och Idéburna Organisationer. Avtalet gäller från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017.

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för anställda inom bransch Ideella och Idéburna Organisationer. Motparter i avtalet är Unionen, Vision, Fastighetsanställdas Förbund respektive Akademikerförbunden. För de fackliga parterna är överenskommelsen preliminär till dess att deras förbundsstyrelse respektive styrgrupp fattat beslut om avtalet. 

För Unionen gäller att ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med 2,2 procent per den 30 april. Varje medlem som omfattas av revisionen garanteras en höjning om minst 200 kronorper månad. Lägsta heltidslönen för Unionens medlemmar som har fyllt 20 år är 20 222 kronor per månad. 

För Akademikerförbunden och Vision ökas lönesumman för medlemmarna i organisationen med minst 2,2 procent per den 30 april 2016. Ingen individgaranti eller lägstlön.

För Fastighetsanställdas Förbunds höjs utgående löner med 590 kronor från 1 maj 2016 och 20-åringars lägsta löner fryses till 1/1 2017 då de höjs med 590 kronor.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i löneavtalet. Det är samma skrivning som gällt sedan tidigare.

En arbetsgrupp om arbetstid inrättas under avtalsperioden.

Förhandlingsprotokoll med bilagor kommer inom kort att publiceras för inloggade medlemmar.