Avtalsförhandlingar Bransch Vård och Omsorg

Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg löper ut den 31 mars 2017 och vi är i gång med våra avtalsförhandlingar.

Bransch- och löneavtalet Vård och Omsorg löper ut den 31 mars 2017 och vi är i gång med vår avtalsförhandlingar.  Just nu avvaktar vi förhandlingarna kring storleken på själva löneökningen och under tiden diskuteras bland annat anställningsformer och undersköterskesatsningen.

Ambitionen är att ha klart ett nytt avtal till dess men det finns tyvärr en risk att det drar ut på tiden. Arbetsmarknadens parter står initialt långt varandra i sina utgångsposter vilket påverkar oss i våra avtalsförhandlingar. 

Inför årets avtalsförhandlingar har vi framför allt yrkat på bland annat:

  1. En längre avtalsperiod, vilket underlättar för våra medlemmar och deras medarbetare att veta vad för villkor som gäller under en längre period än ett år.
  2. Se över särskilt vid företrädesrätt till återanställning gällande kortare anställningar i högst en månad.
  3. Fortsatt löneavtal utan individgarantier.

Det har tillsatts under 2016 en partsgemensam arbetsgrupp för att se över löneavtalet och ambitionen var att arbeta fram en tydligare process.

Denna arbetsgrupp är färdig med sitt arbete och under kommande avtalsperiod implementera det nya löneavtalet. Detta kan komma att ske via gemensamma och enskilda seminarium . Mer om det under kommande vår!

Är det ytterligare någonting som Du som arbetsgivare vill att vi ska ta upp i avtalsrörelsen? Hör då av dig till branschansvarige Jenny Stake Fredriksson, via e-post jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se  eller tfn. 08-545 912 17.