Avtalsrörelse 2017 - avvakta lönerevision

Under 2017 ska Arbetsgivaralliansens avtal för Ideella och Idéburna organisationer samt för Upplevelse och Kultur förhandlas om. Respektive avtal löpte ut den 30 april 2017 och därmed förlängs de allmänna villkoren.

Förhandlingarna pågår för närvarande. Så fort ett nytt avtal är klart kommer vi gå ut med information.

Parter i avtalet för Ideella och Idéburna organisationer är Unionen, Akademikerförbunden, Vision och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) samt Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Ideella och Idéburna organisationer.  Parter i avtalet för Upplevelse och Kultur är Unionen och Akademikerförbunden.

Avtalsrörelsens frågor

Frågor som har lyfts fram i årets avtalsrörelse för båda branscherna är bland annat följande.

Industrins märke

Samtliga fackliga organisationer vill följa industrins märke. Det är arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer inom den internationellt konkurrensutsatta exportindustrin som enligt den ordning som finns på arbetsmarknaden sätter det så kallade ”märket” (normen) för löneökningsnivån i Sverige. Industrins parter har träffat ett treårigt avtal som innebär ett avtalsvärde om 6,5 procent på tre år.

Flexpension

Flexpension är nu en uppmärksammad fråga i förhandlingarna med tjänstemannafacken. Det är Unionen och Akademikerförbunden som driver frågan om flexpension. De har fått igenom detta på övriga avtal. Denna fråga gör att vi tvingas ta ett samlat grepp över förhandlingarna för Ideella och Idéburna organisationer samt för Upplevelse och Kultur. Frågan är av den storleken att vi kommer att lägga förhandlingarna gällande respektive branschavtal på vänt till dess att vi har löst pensionsdelen. Från arbetsgivarsidan kommer vi inte att ingå avtal för helheten innan vi har alla delar klara.

Allmänna villkor

Härutöver har de fackliga parterna yrkanden om ändringar i de allmänna villkoren. Från arbetsgivarsidan trycker vi på förutsättningarna för branschen och de villkor under vilka våra medlemmar bedriver verksamhet.

Lönerevision

Vi gör mot bakgrund av detta den bedömningen att någon lönerevision inte kommer att kunna genomföras före midsommar eftersom vi inte kommer att ha något avtal klart. Vår rekommendation är att ni istället planerar in lönerevision i augusti.

Under rubriken ”Följ avtalsrörelsen” kommer vi att fortlöpnade lägga ut information om vad som händer i avtalsrörelsen.