Nya regler om flexpension

Ändrade datum för införandet av flexpension i branschavtalen Idrott, Ideella och Idéburna Organisationer samt för Upplevelse och Kultur. Ändringen avser inte den totala kostnaden.

Som Arbetsgivaralliansen tidigare informerat om har vi gått med på att införa flexpension i branschavtalen Idrott, Ideella och Idéburna Organisationer samt för Upplevelse och Kultur. Då det visat sig att Arbetsgivaralliansen och Unionen haft olika uppfattningar om när premieökning pga flexpension ska gälla, har parterna efter gemensamma överläggningar kommit överens om följande fördelning:

  • 2017: 0,2 procent från och med 1 november
  • 2018: 0,2 procent från och med respektive kollektivavtals lönerevisionstidpunkt
  • 2019: 0,0 procent

Den totala kostnaden (0,4 procent) för flexpension är oförändrad och det är bara från tidpunkten när den ska betalas som ändrats. 

Akademikerförbunden och Vision har accepterat den nya fördelningen. 

Eftersom Collectum inte vet från när de klarar av att administrera höjningen, så är det av största vikt att ni budgeterar ett utrymme för ökningarna av pensionspremien. Höjningen gäller alla tjänstemän som omfattas av ITP.

Den största anledningen till att parterna ändrat datum för premiökningarna är att vi nu har identiska datum som Almega förbunden inom Svenskt Näringsliv. Det gör att Collectum kan starta upp administrationen av Arbetsgivaralliansens medlemmar samtidigt som de startar upp administrationen av Almegas medlemmar. Hade vi behållit de datum vi först kom överens om, så hade Collectum påbörjat Almegas medlemmar först och Arbetsgivaralliansens medlemmar hade fått ännu en större retroaktiv skuld. 

Om flexpension

Arbetsgivaralliansen gått med på att införa flexpension i branschavtalen Idrott, Ideella och Idéburna Organisationer samt för Upplevelse och Kultur. Överenskommelsen om flexpension innehåller två delar; 1) extra avsättningar till tjänstepensionssystemet i form av en kompletterande premie och 2) möjlighet för tjänstemän att gå ned i arbetstid mot slutet av arbetslivet. Överenskommelsen innebär också att avtalen har tillförts ett stort antal förändringar i Allmänna villkor som Arbetsgivaralliansen under lång tid har försökt få igenom. Dessa förändringar redovisas i separat information.

Löneutrymme och avsättningar till tjänstepension

Överenskommelsen bygger på att en del av kollektivavtalets löneutrymme har minskats för att finansiera en kompletterande pensionspremie. Avsättningen är för 2017 0,2 procent, 2018 0,2 procent och för 2019 0,0 procent. Den kompletterande premien betalas månadsvis från den 1 november 2017. På grund av administrativ belastning kommer Collectum för närvarande inte att kunna administrera den kompletterande premien, som kommer att läggas in i den vanliga fakturan från Collectum. När det administrativa systemet klarar av att fakturera den kompletterande premien är osäkert. Det innebär att ni kommer att få en skuld till Collectumsom kommer att regleras när det administrativa systemet tillåter det. Budgetera därför 0,2 procent ytterligare i pensionspremie, from den 1 november i år, så att framtida utrymme finns för att reglera skulden.

För varje ny avtalsperiod ska parterna förhandla fram hur stor avsättning som skall göras till dess att den totala höjningen nått max 2 procent. Löneökningsutrymmet utifrån det ”märket” kommer, precis som i det nu träffade avtalet, att minskas med motsvarande procentsats.

Möjlighet att ansöka om deltid i pensioneringssyfte

Denna möjlighet (flexpension) innebär att tjänstemannen har en förstärkt möjlighet att hos arbetsgivaren ansöka om att gå ner i arbetstid från 62 års ålder för att möjliggöra flexpension. En förutsättning för att överenskommelse ska kunna träffas är att det kan ske med skäligt hänsynstagande till verksamhetens krav och behov. Du som arbetsgivare kan alltså säga nej till överenskommelse om verksamhetens behov inte kan tillgodoses. Om en överenskommelse träffas mellan tjänstemannen och arbetsgivaren så betalar arbetsgivaren lön i proportion till deltiden men fortsätter att betala ITP premie till Collectum som om tjänstemannen fortsätter att arbeta 100 procent.

Möjlighet att avstå?

Överenskommelsen om flexpension innehåller olika möjligheter för tjänstemän att avstå från flexpension genom individuella överenskommelser. På grund av administrativa problem hos Collectumså kan inte Collectum, för närvarande, hantera några avståenden, vare sig från arbetsgivare eller från tjänsteman. För närvarande går det alltså inte att göra några avståenden.

Frågor och svar om flexpension

Varför har det införts ett system med flexpension?

Arbetsgivaralliansen har hållit frågan om flexpension borta från våra kollektivavtal i flera avtalsrörelser. Under tiden har i stort sett alla andra kollektivavtal på arbetsmarknaden infört bestämmelser om flexpension. Frågan har varit den absolut viktigaste för Unionen och vi hade att välja på en långvarig och ensam konflikt eller förhandla en överenskommelse om flexpension. Överenskommelsen innebär förutom flexpension, att våra avtal tillfördes ett stort antal förändringar i allmänna villkor, som Arbetsgivaralliansen under lång tid har försökt få in i avtalen. 

Hur mycket kostar flexpensionen?

0,2 procent i år,  0,2 procent 2018 och inget extra 2019. Därefter är ingen avsättning framförhandlad men parterna är överens om att kostnaden till slut ska bli max 2.0 procent.

Vem ska betala och för vilken period?

Det är du som arbetsgivare som betalar. I det centrala avtalet är de framförhandlade löneökningarna (enligt märket 6,5 procent fördelade på tre år) minskade med 0,2 procent 2017 och med 0,2 procent 2018 (6,1 procent fördelade på tre år).

Hur går betalningen till?

Betalningen för flexpension sker till Collectum. Collectum lägger kostnaden för flexpensionen på fakturan för ITP 1 (4,5 procent blir 4,7 procent osv.) samt ITPK (2 procent blir 2,2 procent osv.). Detta sker när Collectum administrativt klarar av det och utan att ni som arbetsgivare behöver göra något. Observera att den första fakturan där flexpensionen är tillförd kommer att innehålla en retroaktiv skuld!

Hur länge ska vi betala?

Flexpensionen är en del av tjänstepensionen och kommer att betalas så länge ni betalar in till tjänstepension.  

Från när gäller flexpensionen? Från den 1 november 2017.

Vad gäller för de som är tjänstlediga?

Tjänstlediga har ingen lön och då sker heller ingen avsättning till flexpension.

Vad gäller för de som är sjuka eller föräldralediga?

Som arbetsgivare betalar du inte in någon flexpensionspremie för tjänstemän som är sjuka eller föräldralediga. Tjänstemannens premier betalas då av Premiebefrielseförsäkringen.

Tillfällig föräldrapenning?

Här gäller premiebefrielse vid vård av eget barn.

Från vilken ålder kan de anställda gå ner i tid?

Från fyllda 62 år.

Vad händer med lön och pensionsintjänande under uttag av flexpension?

Lönen minskas i proportion med deltiden medan ni fortsätter att betala in pensionspremie som vid fullt intjänande.

Om den anställdes önskemål att gå ner i tid inte överensstämmer med verksamhetens behov, kan jag då säga nej?

Ja.

Går det att slippa flexpension för vår verksamhet?

Nej, alla arbetsgivare omfattas av flexpension.

Kan en enskild anställd välja bort flexpension och höja sin lön istället?

Nej. Enligt överenskommelsen om flexpension så ska det gå, men Collectum kan inte, för närvarande, administrera avståenden, varför det i praktiken inte går.

Relaterad information