Treårigt avtal för bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Arbetsgivaralliansen har träffat nya avtal om löner och allmänna villkor med Unionen, Vision, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund. Avtalen löper mellan den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.

Akademikerförbunden och Vision                          

I förhållande till Akademikerförbunden och Vision gäller att:

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2 procent per den 30 april 2017,
2 procent per den 30 april 2018,
2,1 procent per den 30 april 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Unionen

Lägsta löneökningsutrymme

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2 procent per den 30 april 2017,
2 procent per den 30 april 2018,
2,1 procent per den 30 april 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Den individuella löneutvecklingen - Unionen

Vid löneöversyn år, 2017 respektive år 2018 och 2019 garanteras varje tjänsteman  en  lönehöjning  med  lägst 220 kronor per månad. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner - Unionen 

Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst

20 626 kronor från 2017-05-01
21 039 kronor från 2018-05-01
21 481 kronor från 2019-05-01 

Lönebeloppet avser arbetstagare med heltidsanställning. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Löneöversyn för Akademikerförbunden, Vision och Unionen

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med den 1 maj 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019. Löneöversynen för 2017 ska vara avslutad lokalt senast den 1 oktober 2017.

Löneöversynen ska genomföras som förhandling om lokal part, dock senast den 1 september 2017, respektive den 15 mars 2018 och den 15 mars 2019, så begär och i samband med detta anger vilka som ska omfattas av förhandling om nya löner. I de fall de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Central förhandling ska påkallas senast den 15 oktober 2017, den 15 september 2018 och den 15 september 2019.

Löneökningar Fastighetsanställdas förbund 

2017-05-01 med 540 kronor.
2018-05-01 med 540 kronor.
2019-05-01 med 540 kronor.

För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

För anställd på heltid utges lägst månadslön:

Lägsta grundlön vid fyllda 20 år
2017-10-01 med 22 145 kronor
2018-05-01 med 22 685 kronor
2019-05-01 med 23 225 kronor

Lägsta grundlön vid fyllda 19 år
2017-10-01 med 17 677 kronor
2018-05-01 med 18 066 kronor
2019-05-01 med 18 463 kronor

Lägsta grundlön vid fyllda 18 år
2017-10-01 med 16 764 kronor
2018-05-01 med 17 133 kronor
2019-05-01 med 17 510 kronor

Lägsta grundlön vid fyllda 17 år
2017-10-01 med 12 204 kronor
2018-05-01 med 12 472 kronor
2019-05-01 med 12 746 kronor

Lägsta grundlön vid fyllda 16 år
2017-10-01 med 11 292 kronor
2018-05-01 med 11 540 kronor
2019-05-01 med 11 794 kronor 

Allmänna villkorsdelen 

Det är stora förändringar i avtalets allmänna villkorsdel vad avser anställningsformer, avbrytanderegler för dessa  och arbetstid för Akademikerförbunden, Vision och Unionen. Dessa ändringar träder i kraft den 1 november 2017. 

Härutöver har parterna kommit överens om att tillsätta fyra arbetsgrupper. En arbetsgrupp som ska arbeta fram en partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist. En arbetsgrupp med syfte att förtydliga tillämpningen i de delar som rör oreglerad arbetstid med målet att ta fram tillämpningsanvisningar. En arbetsgrupp i syfte att se över tillämpningen av löneavtalet för att finna förtydliganden och tydliggöra de lokala parternas uppgift. Arbetsgivaralliansen anser att det finns behov av ytterligare en anställningsform för branschen för ”arbetsmarknadsrehabilitering”. I Syfte att se över detta behov tillsätter parterna en tredje arbetsgrupp. 

Anställningsblankett avseende tjänstemän

Observera att vid användande av blankett för anställningsform avseende tjänstemän ska ni i fortsättningen fylla i rutan Annan anställningsform enligt kollektivavtal.

I rutan anger ni vilken anställningsform ni använder er av samt vilket kollektivavtal som ni tillämpar. 

Nya uppdaterade blanketter för anställningsbevis kommer inom kort att finnas här på webbplatsen under Avtal & Mallar. 

Tryckta avtal

Tryckta exemplar av avtalet som kommer distribueras ut så snart de är klara.  

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Arbetsgivarjouren på telefon 0771 – 19 19 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se

Kontaktperson för bransch Ideella och Idéburna organisationer, Marie Lav marie.lav@arbetsgivaralliansen.se, svarar på frågor gällande avtalen.

Relaterad information

Förhandlingsprotokoll hittar du som inloggad nedan