Treårigt avtal för bransch Upplevelse och Kultur

Arbetsgivaralliansen har träffat nya avtal om löner och allmänna villkor med Unionen och Akademikerförbunden gällande tjänstemän. Avtalen löper mellan den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.

Avtalat löneökningsutrymme

Löneökningen ligger på 6,1 procent, med en avsättning till Flexpension under perioden på 0,4 procent, dvs. den totala löneökningskostnaden under perioden är 6,5 procent

Akademikerförbunden 

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2 procent per den 30 april 2017,
2 procent per den 30 april 2018,
2,1 procent per den 30 april 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Lägsta löneökningsutrymme Unionen  

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2 procent per den 30 april 2017,
2 procent per den 30 april 2018,
2,1 procent per den 30 april 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Den individuella löneutvecklingen - Unionen 

Vid löneöversyn år, 2017 respektive år 2018 och 2019 garanteras varje tjänsteman  en  lönehöjning  med  lägst 220 kronor per månad. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner - Unionen

Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst

20 626 kronor från 2017-05-01
21 039 kronor från 2018-05-01
21 481 kronor från 2019-05-01 

Lönebeloppet avser arbetstagare med heltidsanställning. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Löneöversyn Akademikerförbunden och Unionen

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med den 1 maj 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019. Löneöversynen för 2017 ska vara avslutad lokalt senast den 1 oktober 2017.

Löneöversynen ska genomföras som förhandling om lokal part, dock senast den 1 september 2017, respektive den 15 mars 2018 och den 15 mars 2019, så begär och i samband med detta anger vilka som ska omfattas av förhandling om nya löner. I de fall de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Central förhandling ska påkallas senast den 15 oktober 2017, den 15 september 2018 och den 15 september 2019. 

För ersättning för obekväm arbetstid - särskilda yrkesgrupper gäller: 

Observera att avtalet innehåller två regler om OB ersättning. 
Huvudregeln framgår i § 14 mom. 1:2 och är oförändrad.  
Ändringen avser § 14 mom. 1:3: 
Tjänsteman som stadigvarande har arbetstiden förlagd på kvällar, lördag-söndag eller helgdag samt som arbetar i huvudsak direkt mot besökare, såsom hovmästare, guider, receptionister eller liknande, får ersättning för arbete på obekväm arbetstid enligt nedan.

Måndag-fredag från kl 20:00 till kl 06:00 påföljande dag

2017-05-01                   2018-05-01                   2019-05-01
2018-04-30                   2019-04-30                   2020-04-30
22 kronor/timme           22:50 kronor/timme       23  kronor/timme 

Lördag, midsommar-, jul- och nyårsafton, 
från kl 16:00 till kl 06:00 påföljande dag

2017-05-01                   2018-05-01                   2019-05-01
2018-04-30                   2019-04-30                   2020-04-30
22 kronor/timme           22:50 kronor/timme       23 kronor/timme

Sön- och helgdag från kl 06:00 till kl 06:00 påföljande dag

2017-05-01                   2018-05-01                   2019-05-01
2018-04-30                   2019-04-30                   2020-04-30
22 kronor/timme           22:50 kronor/timme       23 kronor/timme

För arbetstid förlagd mellan kl. 01:00 till kl 06:00 utgår dessutom
ob-ersättning (natt-ob) med

2017-05-01                   2018-05-01                   2019-05-01
2018-04-30                   2019-04-30                   2020-04-30
19 kronor/timme           19:50 kronor/timme       20 kronor/timme

För KOST gäller

Pris för kost på arbetstid

2017-05-01                   2018-05-01                   2019-05-01                          2018-04-30                   2019-04-30                   2020-04-30
45 kr/dag                      46 kr/dag                       47 kr/dag 

Allmänna villkorsdelen

Det är stora förändringar i avtalets allmänna villkorsdel vad avser anställningsformer och avbrytanderegler för dessa. Dessa ändringar träder i kraft den 1 november 2017. Närmare information om dessa förändringar kommer vi informera om i särskild ordning efter sommaren.

Härutöver har parterna kommit överens om att tillsätta två arbetsgrupperer. En arbetsgrupp som ska arbeta fram en partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist samt en arbetsgrupp med syfte att se över tillämpningen av löneavtalet för att finna förtydliganden och tydliggöra de lokala parternas uppgift.  

Frågor

Frågor om avtalen besvaras i första hand av Arbetsgivarjouren på telefon 0771 – 19 19 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.

Kontaktperson för bransch Upplevelse och Kultur, Marie Lav marie.lav@arbetsgivaralliansen.se, svarar på frågor gällande avtalen.

Relaterad information

Förhandlingsprotokoll kan du som inloggad läsa nedan.