Överenskommelse om flexpension

Som vi tidigare informerat om omfattas Arbetsgivaralliansens branscher Idrott, Ideella organisationer samt Upplevelse och Kultur, från och med den 1 november 2017 av flexpension.

Överenskommelsen om flexpension innehåller två delar, 1) extra avsättningar till tjänstepensionssystemet i form av en kompletterande premie och 2) möjlighet för tjänstemän att gå ned i arbetstid mot slutet av arbetslivet.

Löneutrymme och avsättningar till tjänstepension

Överenskommelsen bygger på att en del av kollektivavtalets löneutrymme har minskats för att finansiera en kompletterande pensionspremie. Avsättningen är för 2017 0,2 procent, 2018 0,2 procent och för 2019 0 procent. Den kompletterande premien betalas månadsvis från den 1 november 2017.

För varje ny avtalsperiod ska parterna förhandla fram hur stor avsättning som skall göras till dess att den totala höjningen nått max 2 procent. Löneökningsutrymmet utifrån ”märket” kommer, precis som i det nu träffade avtalet, att minskas med motsvarande procentsats.

Möjlighet att ansöka om deltid i pensioneringssyfte

Denna möjlighet (flexpension) innebär att tjänstemannen har en förstärkt möjlighet att hos arbetsgivaren ansöka om att gå ner i arbetstid från 62 års ålder för att möjliggöra flexpension. En förutsättning för att överenskommelse ska kunna träffas är att det kan ske med skäligt hänsynstagande till verksamhetens krav och behov. Du som arbetsgivare kan alltså säga nej till överenskommelse om verksamhetens behov inte kan tillgodoses. Om en överenskommelse träffas mellan tjänstemannen och arbetsgivaren så betalar arbetsgivaren lön i proportion till deltiden men fortsätter att betala ITP premie till Collectum som om tjänstemannen fortsätter att arbeta 100 procent.

Möjlighet att avstå?

Tjänstemannen kan, om arbetsgivaren så tillåter, välja att avstå från avsättning till flexpension under perioden 1 februari – 1 juni 2018. Ett sådant avståendeval ska vara skriftligt. Avståendet innebär att 0,2 % ska tillföras tjänstemannens lön.

Nyanställd tjänsteman kan, om arbetsgivaren så tillåter, välja att avstå avsättning till flexpension under de första två anställningsmånaderna.

Arbetsgivaralliansens rådgivning är att inte tillåta några avståenden. Skälet till att Arbetsgivaralliansen avråder från avstående är att det leder till stora administrativa åtgärder, vilket både tar tid och lätt kan bli fel, och därmed leda till ökade kostnader och flera tvister.

Den anställde kan dessutom, om arbetsgivaren så tillåter, vid ett senare tillfälle, välja att återgå till avsättning för flexpension. Det innebär att du som arbetsgivare alltid måste hålla reda på, vilken tjänsteman som ska avsätta högre pensionspremiepremie och vem som i stället har fått större lönepåslag.

Collectum

När du har kontakt med Collectum så anges flexpensionsavsättningen för branscherna Ideella och idéburna organisationer samt Upplevelse och Kultur med benämningen DTP 16. Bransch Idrott anger benämningen DTP 17.

Frågor och svar om flexpension

Varför har det införts ett system med flexpension?

Arbetsgivaralliansen har hållit frågan om flexpension borta från våra kollektivavtal i flera avtalsrörelser. Under tiden har i stort sett alla andra kollektivavtal på arbetsmarknaden infört bestämmelser om flexpension. Frågan har varit den absolut viktigaste för Unionen och vi hade att välja på en långvarig och ensam konflikt eller förhandla en överenskommelse om flexpension.  Överenskommelsen innebär förutom flexpension, att våra avtal tillfördes ett stort antal förändringar i allmänna villkor, som Arbetsgivaralliansen under lång tid har försökt få in i avtalen. 

Hur mycket kostar flexpensionen?

0,2 procent i år, 0,2 procent 2018 och inget extra 2019. Därefter är ingen avsättning framförhandlad men parterna är överens om att kostnaden till slut ska bli max 2.0 procent.

Vem ska betala och för vilken period?

Det är du som arbetsgivare som betalar. I det centrala avtalet är de framförhandlade löneökningarna (enligt märket 6,5 procent fördelade på tre år) minskade med 0,2 procent 2017 och med 0,2 procent 2018 (6,1 procent fördelade på tre år).

Hur går betalningen till?

Betalningen för flexpension sker till Collectum som lägger kostnaden för flexpensionen på fakturan för ITP 1 (4,5 procent blir 4,7 procent osv.) samt ITPK (2 procent blir 2,2 procent osv.).

Hur länge ska vi betala?

Flexpensionen är en del av tjänstepensionen och kommer att betalas så länge ni betalar in till tjänstepension.  

Från när gäller flexpensionen? Från den 1 november 2017.

Vad gäller för de som är tjänstlediga?

Tjänstlediga har ingen lön och då sker heller ingen avsättning till flexpension.

Vad gäller för de som är sjuka?

Som arbetsgivare betalar du inte in någon pensionspremie, inkluderat flexpension, för tjänstemän som är sjuka. Tjänstemannens premier betalas då av Premiebefrielseförsäkringen.

Tillfällig föräldrapenning?

Här gäller premiebefrielse vid vård av eget barn.

Från vilken ålder kan de anställda gå ner i tid?

Från fyllda 62 år.

Vad händer med lön och pensionsintjänande under uttag av flexpension?

Lönen minskas i proportion med deltiden medan ni fortsätter att betala in pensionspremie som vid fullt intjänande.

Om den anställdes önskemål att gå ner i tid inte överensstämmer med verksamhetens behov, kan jag då säga nej?

Ja.

Går det att slippa flexpension för vår verksamhet?

Nej, alla arbetsgivare omfattas av flexpension.

Kan en enskild anställd välja bort flexpension och höja sin lön istället?

Ja;

Under perioden 1 februari – 1 juni 2018 kan tjänstemannen , om arbetsgivaren så tillåter, välja att avstå från avsättning till flexpension.

Nyanställd tjänsteman kan, om arbetsgivaren så tillåter, välja att avstå avsättning till flexpension under de första två anställningsmånaderna.

Arbetsgivaralliansens rekommendation är tydlig; Tillåt inte att era tjänstemän ska kunna  göra några avståenden.  

Kan en enskild anställd som valt bort flexpension och höjt sin lön istället åter välja flexpension?

Ja, om arbetsgivaren så tillåter.