Nytt avtal tecknat för Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalet gäller även de medlemmar i TRIA som omfattas av skolavtalet.

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Samverkansrådet), Vision och Akademikerförbunden.

Avtalet träffades den 18:e september och gäller för perioden 2018-05-01 – 2020-04-30.

Överenskommelsen omfattar samtliga medlemmar i Bransch Utbildning och Folkbildning, avtalsområde Folkhögskola respektive avtalsområde Skola/Utbildning.

Löneavtal

Lönerevision sker per 1 maj respektive år.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

År 2018 och 2019 tillämpas lokal lönebildning. Parterna är överens om att genomföra partsgemensamma utbildningar i syfte att medlemmar och förtroendevalda ska utveckla sitt arbete med löneprocesser i löneavtal utan centralt angivna löneökningsnivåer. Lönerevisionsdatum förblir i avtalet den 1 maj respektive år.

Vision och Akademikerförbunden

Efter avslutad lönerevision skall summan av de fasta kontanta lönerna per arbetstagarorganisation ha ökat med lägst 2,1 % per den 1 maj 2018 och 2.2% per den 1maj 2019. 

Ändringarna i korthet

  • Folkhögskolor kan ha treåriga visstidsanställningar i externt finasierade projekt.

  • När arbetstagare har haft allmän visstidsanställning och vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning (undantag för treårig visstid, folkhögskola).

  • Planering för ferielöneanställningar på folkhögskola: EU-direktiv gällande arbetstid skall beaktas. Det innebär en övre gräns om maximalt 48 timmar per arbetsvecka/7 dagar, och ett krav på minst 11 timmars vila under en 24-timmarsperiod. Kommentar: Parterna är överens om att ett helhetsperspektiv bör anläggas vid planeringen av verksamheten och vid arbetstidens förläggning för arbetstagarna. Såväl arbetsmiljöperspektivet som verksamhetens behov bör tas i beaktande. Då ett högt arbetstidsuttag över en längre period utgör en riskfaktor i arbetsmiljöhänseende bör arbetsgivaren i sin arbetsledning sträva efter en jämn arbetstidsförläggning över året.

  • Nya villkor för rätt till föräldralön. Se § 13 Föräldralön. Förändringen avser att öka jämställdhet mellan kvinnor och män.

  • För tidsbegränsade anställningar som tecknas för mer än tre månader gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning från arbetsgivaren förutsätter saklig grund enligt LAS.

  • Arbetsgivaralliansens branschkommitté har gjort ett ställningstagande gällande antalet arbetsveckor på folkhögskolor. Ställningstagandet formulerades i en protokollsanteckning med följande lydelse: Branschkommittén Utbildning och Folkbildning anser att nuvarande skrivning i momentet (§5 mom 1:1) gällande arbetsveckor inte kan bibehållas på sikt då den strider mot gällande arbetstidsdirektiv.

  • Angående löneavtalet så har vi samma skrivningar som tidigare. Det vill säga att vi har individuell och differentierad lön med lokal lönebildning. För Lärarnas samverkansråd är avtalet utan centralt angivet belopp med löneöversyn den 1 maj 2018 och 1 maj 2019. För övriga anställda gäller att summan av de fasta kontanta lönerna per arbetstagarorganisation ska ha ökat med lägst 2,1 % per den 1 maj 2018 och 2.2% per den 1 maj 2019. Observera att lärarnas löneavtal skiljer sig från det nyligen publicerade SKL-avtalet.

Se protokollet för mer information. Avtalet kommer att distribueras ut till berörda medlemmar så snart det är tryckt och även publiceras på webbplatsen.

Informationsträffar i höst

I höst kommer vi att arrangera informationsträffar runt om i landet kring det nya avtalet. Här finns datum och orter och länk till anmälan.

Frågor

Om du har frågor om avtalsförhandlingarna, kontakta ansvarig förhandlingsledare och branschansvarig Christina Thunberg på nedanstående uppgifter.

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress