Branschkommittéer

Varje branschkommitté består av representanter från Arbetsgivaralliansens medlemsorganisationer.

Varje bransch ska ha en branschkommitté som består av ledamöter som styrelsen väljer. Ledamöterna ska ha förankring i branschens verksamhet.

Nomineringen av ledamöter till branschkommittén görs, av de i branschen anslutna medlemmarna, vid ett möte i samband med Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma. Vid detta möte utses också en nomineringskommitté som bereder nomineringen av ledamöter till branschkommittéerna. Nomineringskommittén ska också bereda fyllnadsval mellan dessa möten. Nomineringskommitténs förslag till fyllnadsval ska presenteras för berörd branschkommitté och valberedningen före beslut i styrelsen.

Branschkommittén väljs för två år åt gången och ska ha minst fyra och högst åtta ledamöter.

Arbetsordning

Ärende i branschkommittén avgörs med enkel majoritet. Branschkommitté eller enskild ledamot kan begära att visst ärende ska hänskjutas till Arbetsgivaralliansens styrelse för avgörande. Branschkommittén kan begära att viss fråga ska behandlas av förhandlingsdelegationen.

Uppgift

Branschkommittén ska arbeta enligt dem befogenheter och riktlinjer som styrelsen meddelat samt förhandlingsdelegationens anvisningar. 

Branschkommittén har till uppgift att:

  • sluta kollektivavtal med respektive fackförbund. Branschkommittén utfärdar även riktlinjer för tillämpningen av kollektivavtal,
  • vid arbetskonflikt föreslå åtgärder till styrelsen,
  • stärka branschens intressegemenskap, 
  • arbeta med för branschen gemensamma arbetsgivarfrågor.

Utskott

Arbetsgivaralliansens styrelse kan på förslag av branschkommittén inrätta branschutskott att fullgöra branschkommitténs uppgifter inom ett avgränsat område av branschen. Branschutskottets behörighet beslutas av styrelsen.

För att se vilka som ingår i respektive branschkommitté, se länkar till vänster.