Branschkommittéer

Varje branschkommitté består av representanter från Arbetsgivaralliansens medlemsorganisationer.

Branschkommittés uppgift

Branschkommittén har att arbeta i enlighet med av styrelsen givna befogenheter och riktlinjer samt förhandlingsdelegationens anvisningar.

Branschkommittén har till uppgift att:

  • sluta kollektivavtal med respektive fackförbund. Branschkommittén utfärdar även riktlinjer för tillämpningen av kollektivavtal,
  • stärka branschens intressegemenskap,
  • arbeta med för branschen gemensamma arbetsgivarfrågor.

Sammansättning och arbetsordning

En branschkommitté består av ledamöter som styrelsen väljer. Ledamöterna ska ha förankring i branschens verksamhet.

Nomineringen av ledamöter sker vid ett möte för de i branschen anslutna medlemmarna vartannat år i samband med Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma. Nomineringarna ska beredas av nomineringskommitté vilka utses på branschens möte. Nomineringskommittén ska också bereda fyllnadsval mellan branschmötena. Nomineringskommitténs förslag till fyllnadsval ska presenteras för berörd branschkommitté och valberedningen före beslut i styrelsen.

Branschkommittén väljs för två år åt gången och ska ha minst fyra och högst åtta ledamöter.

Ärende i branschkommittén avgörs med enkel majoritet. Enskild ledamot kan begära att visst ärende ska hänskjutas till Arbetsgivaralliansens styrelse för avgörande. Branschkommittén kan begära att viss fråga ska behandlas av förhandlingsdelegationen.

För att se vilka som ingår i respektive branschkommitté, se länkar till vänster.