Stadgar

Arbetsgivaralliansen - den mest demokratiska arbetsgivarorganisationen - våra stadgar

Arbetsgivaralliansens stadgar i utskriftsvänligt format hittar du längst ner på denna sida. 

§ 1 Organisationsform och firma 
§ 2 Föreningens uppgift
§ 3 Medlemskap 
§ 4 Utträde och uteslutning
§ 5 Avgifter 
§ 6 Organisation 
§ 7 Stämma 
§ 8 Styrelsen 
§ 9 Valberedningen
§ 10 Förhandlingsdelegationen 
§ 11 Branschverksamhet 
§ 12 Revisorer 
§ 13 Arbetskonflikt  
§ 14 Tvist 
§ 15 Stadgetolkning 
§ 16 Beslut om stadgeändring och om Arbetsgivaralliansens upplösning Bilaga till Arbetsgivaralliansens stadgar

§ 1 Organisationsform och firma

Föreningen är en ideell förening med namnet Arbetsgivaralliansen.

§ 2 Föreningens uppgift

Arbetsgivaralliansen är en demokratisk, helt fristående arbetsgivarorg-anisation för den ideella sektorn. Föreningen har till uppgift att tillvarata och främja sina medlemmars egna och gemensamma intressen som arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen bidrar med professionell arbetsgivarkompetens i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.

Grunden för Arbetsgivaralliansen är att verka såväl med arbetsrättslig specialistkunskap som med unik kompetens och kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor.

Det åligger föreningen:

 • att ge medlemmarna en omedelbar personlig kontakt och professionellt stöd i de frågor som uppstår i relationen arbetsgivare – arbetstagare,
 • att frigöra tid och kraft för kärnverksamheten i medlemsorganisationen genom att arbeta förebyggande med information, utbildning och rådgivning,
 • att sluta kollektivavtal anpassade till medlemmarnas specifika förhållanden,
 • att bistå medlemmarna vid arbetsrättsliga tvister genom rådgivning och förhandling. Arbetsgivaralliansen kan efter styrelsens prövning även bistå vid arbetsrättsliga tvister i domstol,
 • att bistå medlem som utsatts för stridsåtgärd,
 • att lämna medlem ersättning på grund av arbetskonflikt,
 • att i övrigt vara medlemmarnas organisation för erfarenhetsutbyte och opinons bildning inom ramen för Arbetsgivaralliansens uppgift.

§ 3 Medlemskap

Arbetsgivare inom den ideella sektorn och arbetsgivare som driver sin verksamhet för att genomföra eller stödja ideell, idéburen eller allmännyttig verksamhet kan efter prövning av Arbetsgivaralliansens styrelse eller av den styrelsen utsett beviljas inträde i föreningen. Vid inträdet beslutar styrelsen om vilken bransch den nya medlemmen tillhör.

Ansökan om inträde ska vara skriftlig. Medlem är skyldig att lämna statistiska och andra uppgifter angående arbets- och löneförhållanden som Arbetsgivaralliansen infordrar. Sådana uppgifter får Arbetsgivaralliansen inte obehörigen lämna ut. Medlemskap i Arbetsgivaralliansen omfattar samtliga anställda i den verksamhet, för vilken anslutning till Arbetsgivaralliansen kan ske. Styrelsen äger medge undantag härifrån.

Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och av Arbetsgivaralliansen i behörig ordning fattade beslut och ingångna avtal.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör vid det årskifte som inträffar minst sex månader efter anmälan kommit styrelsen tillhanda.

Medlem får uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan om medlemmen trots medlemskapet har försummat att betala avgift, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem som utträtt eller blivit utesluten har inte rätt att återfå avgifter eller bidrag eller i övrigt erhålla någon del av Arbetsgivaralliansens tillgångar eller tjänster.

§ 5 Avgifter

Medlem ska till Arbetsgivaralliansen erlägga avgifter som fastställs på stämman.

§ 6 Organisation

Medlemmarnas inflytande på Arbetsgivaralliansens verksamhet och dess förvaltning utövas genom:

 • stämma
 • styrelse
 • förhandlingsdelegation
 • branscher, branschkommittéer och branschutskott
 • revisorer
 • valberedning

§ 7 Stämma

Stämman är Arbetsgivaralliansens högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma

Ordinarie stämma ska senast hållas under april månad vartannat år efter kallelse av styrelsen.

Ordinarie stämma ska:

 1. förrätta val av ordförande att leda stämman
 2. förrätta val av protokollförare och två protokolljusterare, tillika rösträknare
 3. fastställa röstlängd
 4. besluta huruvida stämman är stadgeenligt utlyst
 5. behandla styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för de två senaste verksamhetsåren
 6. behandla revisorernas berättelse
 7. fastställa resultat- och balansräkning
 8. besluta om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
 9. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. besluta om avgifter
 11. fastställa verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för de kommande verksamhetsåren
 12. besluta om arvoden till förtroendevalda
 13. besluta om antalet styrelseledamöter för två år
 14. välja ordförande för en tid av två år
 15. välja styrelseledamöter för en tid av två år 
 16. välja tre revisorer för två år
 17. välja valberedning för två år bestående av ordförande och två övriga ledamöter
 18. behandla förslag från medlemmarna som inlämnats till styrelsen senast den 1 februari samma år
 19. behandla ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman för avgörande
 20. behandla övriga ärenden

Ärenden under 20 får upptas till överläggning men inte till beslut.

Extra stämma

Extra stämma hålls då styrelsen finner det behövligt, då minst en av revisorerna eller då minst 10 procent av medlemmarna skriftligen med angivande av ärende begär det.

Kallelse

Kallelse till ordinarie stämma ska ske minst sex veckor i förväg. Kallelse till extra stämma ska ske minst en vecka i förväg.

Dagordning m m

Senast två veckor före ordinarie stämma tillställs medlemmarna:

 • av styrelsen fastställd dagordning,
 • verksamhets- och förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse,
 • inkomna ärenden från medlemmar samt styrelsens utlåtande över dessa,
 • förslag från styrelsen.

 

Vid ordinarie stämma får inte beslut fattas i andra frågor än de som angetts i dagordning samt sådana frågor som står i direkt samband med dessa. Extra stämma kan endast behandla de frågor som angetts i kallelsen.

Omröstningsregler

Vid omröstning på stämman har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt 100-tal anställda i organisationen, enligt senast lämnade uppgifter till Arbetsgivaralliansen. Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger genom fullmakt låta annan medlem föra sin talan. Det av medlem genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte utgöra mer än en tiondel av det sammanlagda röstetalet på stämman.

Val ska förrättas med slutna sedlar om så begärs. All annan röstning på stämman sker öppet.

Ärenden på stämman avgörs genom enkel majoritet utom vid stadgeändring och beslut om Arbetsgivaralliansens upplösning. Sistnämnda beslut regleras i §15.

Vid lika röstetal gäller:

 • att val avgörs genom lottning
 • vid övriga beslut den mening som biträds av föreningens ordförande

§ 8 Styrelsen

När stämman inte är samlad, är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen biträds i detta arbete av förbundsdirektören.

Sammansättning, arbetsordning och omröstning

Styrelsen ska bestå av en på stämman vald ordförande samt minst sex och högst tolv övriga ledamöter. Samtliga branschkommittéer i föreningen ska finnas representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna ska vara förankrade i medlemskretsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra befattningshavare som kan behövas inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordföranden. Sammanträde ska också hållas om minst tre styrelseledamöter begär det.

Styrelsen är beslutmässig då mer än hälften av antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Varje ledamot har en röst. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Vid styrelsens möten förs protokoll. Varje närvarande ledamot anses ha biträtt i protokollet angivna beslut såvida denne inte anmält avvikande mening.

Styrelsens uppgift

Det åligger styrelsen särskilt:

 • att tillse att dessa stadgar efterlevs,
 • att förbereda stämma,
 • att årligen besluta om budget och verksamhetsplan,
 • att ange riktlinjer för avtals- och förhandlingsverksamheten och för verksamheten i övrigt,
 • att tillsätta förbundsdirektör,
 • att tillse att noggranna räkenskaper förs,
 • att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta Arbetsgivaralliansens tillgångar,
 • besluta om inrättande och upplösning av bransch samt behörighet, befogenhet och riktlinjer för branschkommittéerna samt utse branschkommittéledamöter på förslag från branschens nomineringskommitté,
 • att senast 1 mars varje år överlämna årsberättelse till revisorerna,
 • att besluta om åtgärder med anledning av arbetskonflikt eller annan jämställd facklig åtgärd samt behandla frågor om vidtagande av lockout. För dessa frågor gäller att styrelsen fattar beslut efter samråd med förhandlingsdelegationen.

Styrelsen har möjlighet att skriva serviceavtal med arbetsgivare som är verksamma inom den ideella sektorn.

Firmatecknare

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen äger bemyndiga en eller flera personer att var och en för sig eller tillsammans företräda föreningen och tecknadess firma.

§ 9 Valberedningen

Arbetsgivaralliansens valberedning ska arbeta utifrån de instruktioner stämman har beslutat. Dessa återfinns som bilaga till dessa stadgar.

§ 10 Förhandlingsdelegationen

Uppgift

Förhandlingsdelegationen har till uppgift att för Arbetsgivaralliansens räkning och i enlighet med styrelsens riktlinjer sluta kollektivavtal gemensamma för hela Arbetsgivaralliansens område. Förhandlingsdelegationen kan dessutom utfärda anvisningar för branschkommittéerna vid slutande av kollektivavtal.

Förhandlingsdelegationen är styrelsens samrådsorgan i arbetskonfliktfrågor.

Sammansättning och arbetsordning

Förhandlingsdelegationen utgörs av styrelsen och två representanter från varje bransch. Branschrepresentanterna utses av respektive branschkommitté. Styrelsens ordförande är också förhandlingsdelegationens ordförande.

Förhandlingsdelegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Dess överläggningar leds av ordföranden eller, i dennes frånvaro, av den som delegationen själv utser. I övrigt fastställer styrelsen arbetsordningen för förhandlingsdelegationen. Ärenden avgörs av ledamöterna genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 11 Branschverksamhet

Bransch

Medlem i Arbetsgivaralliansen ska tillhöra en bransch. En bransch består av arbetsgivare med likartad verksamhet och/eller villkorsförhållanden. 

Arbetsgivaralliansens styrelse beslutar om inrättande och upplösning av bransch. Beslutet ska anmälas på den följande stämman.

Arbetsgivaralliansens styrelse kan på förslag av branschkommittén inrätta utskott att fullgöra branschkommitténs uppgifter inom ett avgränsat område av branschen. Utskottets behörighet begränsas av den behörighet styrelsen givit branschkommittén.

Branschkommittés uppgift

Branschkommittén har att arbeta i enlighet med av styrelsen givna befogenheter och riktlinjer samt förhandlingsdelegationens anvisningar.

Branschkommittén har till uppgift att:

 • sluta kollektivavtal med respektive fackförbund. Branschkommittén utfärdar även riktlinjer för tillämpningen av kollektivavtal,
 • stärka branschens intressegemenskap,
 • arbeta med för branschen gemensamma arbetsgivarfrågor.

Sammansättning och arbetsordning

En branschkommitté består av ledamöter som styrelsen väljer. Ledamöterna ska ha förankring i branschens verksamhet.

Nomineringen av ledamöter sker vid ett möte för de i branschen anslutna medlemmarna vartannat år i samband med Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma.

Nomineringarna ska beredas av nomineringskommitté vilka utses på branschens möte. Nomineringskommittén ska också bereda fyllnadsval mellan branschmötena. Nomineringskommitténs förslag till fyllnadsval ska presenteras för berörd branschkommitté och valberedningen före beslut i styrelsen.

Branschkommittén väljs för två år åt gången och ska ha minst fyra och högst åtta ledamöter.

Ärende i branschkommittén avgörs med enkel majoritet. Enskild ledamot kan begära att visst ärende ska hänskjutas till Arbetsgivaralliansens styrelse för avgörande. Branschkommittén kan begära att viss fråga ska behandlas av förhandlingsdelegationen.

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning och Arbetsgivaralliansens räkenskaper granskas av tre revisorer, av vilka minst en jämte suppleant för denne ska vara auktoriserad revisor.

Revisorer jämte suppleanter väljs vid ordinarie stämma.

§ 13 Arbetskonflikt

Förfarande vid arbetskonflikt

Om stridsåtgärd vidtagits mot medlem åligger det Arbetsgivaralliansen att bistå denne och på alla sätt söka bilägga den uppkomna konflikten. Medlem är därvid skyldig att följa Arbetsgivaralliansens anvisningar.

Konfliktfond

För att medlem ska ha möjlighet att erhålla ersättning vid arbetskonflikt bildas en konfliktfond. Stämman beslutar efter förslag från styrelsen om fondens storlek samt på vilket sätt fonden ska tillföras medel. Vid arbetskonflikt erhåller medlem ersättning genom ianspråktagande av konfliktfonden. Styrelsen har att besluta om ersättning inom ramen för tillgängliga medel i konfliktfonden. Medlem som inte vidtar de åtgärder eller följer de anvisningar som Arbetsgivaralliansen lämnat erhåller inte någon ersättning.

§ 14 Tvist

Tvist mellan Arbetsgivaralliansen och medlem ska avgöras av skiljenämnd som utses enligt gällande lag om skiljeförfarande.

§ 15 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande stämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 16 Beslut om stadgeändring och om Arbetsgivaralliansens upplösning

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Arbetsgivaralliansens upplösning får inte upptas till behandling av stämma i annat fall än om detta angivits i kallelse till stämman. För beslut om ändring av stadgarna eller om Arbetsgivaralliansens upplösning krävs antingen beslut på stämma där samtliga är eniga om beslutet eller beslut på två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie stämma och där beslutet på det sista mötet biträds av minst 2/3 av de närvarande.

Om upplösning av Arbetsgivaralliansen beslutas ska dess återstående tillgångar disponeras på sätt som stödjer de i § 2 uppräknade uppgifterna. Beslut om hur tillgångarna ska disponeras ska fattas av den sista stämman.

Bilaga till Arbetsgivaralliansens stadgar

Instruktion för valberedning med uppgift att förbereda val till styrelse i Arbetsgivaralliansen.

En väl fungerade valberedning är grunden för en bra och framgångsrik organisation.

Valberedningen skall:

 • löpande under mandatperioden följa styrelsens arbete och vara uppmärksam på vilka tänkbara kandidater till nya uppdrag som finns inom organisationen, 
 • inför kommande val till styrelse granska ledamöternas arbete och engagemang,
 • året innan stämman kalla till möte med branschkommittérnas nomineringskommittéer,
 • föreslå förändringar i styrelsen när så påkallas.

Förslaget som presenteras för stämman skall utgå från behovet av kompetens för den verksamhet det handlar om och representation från olika slag/typer av branscher inom Arbetsgivaralliansen.

Förslaget som valberedningen presenterar skall även innefatta en allsidig sammansättning vilket innebär ett beaktande av könsfördelning och ålderssammansättning som speglar verksamhetens innehåll.

Valberedningen skall inför stämman lämna förslag om arvode och kostnadsersättningar till förtroendevalda.

Formalia

Valberedningen väljs på ordinarie stämma för tiden tom kommande ordinarie stämma.

Den av stämman valda beredningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Om ledamot av valberedningen nomineras till förtroendepost skall denna/denne omedelbart frånträda arbetet i valberedningen.

Arbetsordning

Valberedningen skall efter stämman:

 • analysera den senaste valberedningens arbete,
 • skapa en strategi/arbetsplan för den kommande arbetsperioden,
 • analysera styrelsens uppgifter och bedöma befintlig kompetens samt behov av kompletteringar på kort och lång sikt,
 • bilda sig en uppfattning om hur samarbetet fungerar, bl a genom att närvara vid minst ett styrelsesammanträde under arbetsperioden,
 • följa närvaro, aktivitet och engagemang i styrelsearbetet,
 • senast den 1 november före det år Arbetsgivaralliansens stämma hålls och val skall förrättas tillfrågar valberedningen skriftligen de ledamöter vars mandattid löper ut huruvida dessa står till förfogande för omval. De tillfrågade skall senast den 15 december svara på denna förfrågan,
 • valberedningen skall därefter meddela medlemsorganisationerna vilka som avböjt att kandidera för en ny period och uppmana medlemmarna att inkomma med förslag på kandidater,
 • valberedningen skall senast tre veckor före stämman överlämna sitt förslag till Arbetsgivaralliansens kansli för vidare distribution med möteshandlingarna till anmälda delegater för stämman där val skall förrättas,
 • valberedningens förhandlingar är förtroliga. Sedan arbetet slutförs överlämnar ordfö randen till arkivet en rapport över beredningens arbete,
 • valberedningen skall vara representerad vid stämman av ordföranden och ledamöter och föredra valberedningens förslag.

Arbetsgivaralliansens stadgar för nedladdning