Stadgar

Arbetsgivaralliansen - den mest demokratiska arbetsgivarorganisationen

Arbetsgivaralliansens stadgar i utskriftsvänligt format hittar du längst ner på denna sida. 

Stadgar antagna vid stämman 2024

§ 1 Organisationsform och firma

Föreningen är en ideell förening med namnet Arbetsgivaralliansen.

§ 2 Föreningens uppgift

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för den ideella och idéburna sektorn som värnar om demokratiska principer, är partipolitiskt och religiöst obunden samt vilar på övertygelsen om alla människors lika värde.

Föreningen har till uppgift att tillvarata och främja sina medlemmars egna och gemensamma intressen som arbetsgivare. I detta hänseende åligger det Arbetsgivaralliansen särskilt:

 • att ta till vara medlemmarnas intressen i arbetsgivarfrågor,
 • att verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna och deras arbetstagare,
 • att bistå medlemmarna vid arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarnas organisationer,
 • att sluta kollektivavtal för medlemmarna,
 • att bistå medlemmarna vid arbetskonflikt,
 • att bidra till ledarskaps- och organisationsutveckling för medlemmarna,
 • samt tillvarata medlemmarnas intressen i förutsättningsfrågor för sektorn.

§ 3 Medlemskap

Arbetsgivare som drivs av ett ideellt och idéburet engagemang och som har en begränsad vinstutdelning till ägarna och återinvesterar huvuddelen av vinsterna i verksamheten, kan efter prövning av Arbetsgivaralliansens styrelse eller av den styrelsen utsett beviljas inträde i föreningen.

Ansökan om inträde ska vara skriftlig. Medlem är skyldig att lämna statistiska och andra uppgifter angående arbets- och löneförhållanden som Arbetsgivaralliansen efterfrågar. Sådana uppgifter får Arbetsgivaralliansen inte obehörigen lämna ut.

Medlemskap i Arbetsgivaralliansen omfattar samtliga anställda i den verksamhet, för vilken anslutning till Arbetsgivaralliansen kan ske. Styrelsen kan medge undantag från denna bestämmelse.

Inom Arbetsgivaralliansen placeras medlemmarna i olika branscher. Vid inträdet beslutar styrelsen om vilken bransch den nya medlemmen ska tillhöra.

Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och av Arbetsgivaralliansen i behörig ordning fattade beslut och ingångna avtal.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör vid det helårsskifte som inträffar minst sex månader efter anmälan kommit styrelsen tillhanda.

Medlem får uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan om medlemmen trots medlemskapet har försummat att betala avgift, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem som utträtt eller blivit utesluten har inte rätt att återfå avgifter eller bidrag eller i övrigt erhålla någon del av Arbetsgivaralliansens tillgångar eller tjänster.

§ 5 Avgifter

Medlem ska betala avgift till Arbetsgivaralliansen. Avgiftens storlek fastställs på stämman.

§ 6 Organisation

Medlemmarnas inflytande på Arbetsgivaralliansens verksamhet och dess förvaltning utövas genom:

 • stämma
 • styrelse
 • branscher, branschkommittéer och branschutskott
 • revisorer
 • valberedning

§ 7 Stämma

Stämman är Arbetsgivaralliansens högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma
Ordinarie stämma ska senast hållas under april månad vartannat år efter kallelse av styrelsen.

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

1. styrelsens ordförande öppnar stämman
2. fastställa röstlängd
3. godkännande av förslaget till dagordning
4. förrätta val av ordförande att leda stämman
5. förrätta val av protokollförare och två protokolljusterare, tillika rösträknare
6. besluta huruvida stämman är stadgeenligt utlyst
7. behandla styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för de två senaste verksamhetsåren
8. behandla revisorernas berättelse
9. fastställa resultat- och balansräkning
10. besluta om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
11. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
12. besluta om avgifter
13. fastställa verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för de kommandeverksamhetsåren
14. besluta om arvoden till förtroendevalda
15. besluta om antalet styrelseledamöter för två år
16. välja ordförande för en tid av två år
17. välja styrelseledamöter för en tid av två år
18. välja tre revisorer för två år
19. välja valberedning för två år bestående av ordförande och två övriga ledamöter
20. behandla förslag från medlemmarna som inlämnats till styrelsen senast den 1 februari samma år
21. behandla ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman för avgörande
22. behandla övriga ärenden

Ärenden under 22 får upptas till överläggning men inte till beslut.

Extra stämma
Extra stämma hålls då styrelsen finner det behövligt, då minst en av revisorerna eller då minst 10 procent av medlemmarna skriftligen med angivande av ärende begär det.

Kallelse
Kallelse till ordinarie stämma ska ske minst sex veckor i förväg. Kallelse till extra stämma ska ske minst en vecka i förväg.

Dagordning m. m.
Senast två veckor före ordinarie stämma tillställs medlemmarna:

 • av styrelsen fastställd dagordning,
 • verksamhets- och förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse,
 • inkomna ärenden från medlemmar samt styrelsens utlåtande över dessa,
 • förslag från styrelsen.

Vid ordinarie stämma får inte beslut fattas i andra frågor än de som angetts i dagordning samt sådana frågor som står i direkt samband med dessa.

Extra stämma kan endast behandla de frågor som angetts i kallelsen.

Omröstningsregler
Vid omröstning på stämman har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt 100-tal anställda i organisationen, enligt senast lämnade uppgifter till Arbetsgivaralliansen. Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger genom fullmakt låta annan medlem föra sin talan.
Det av medlem genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte utgöra mer än en tiondel av det sammanlagda röstetalet på stämman. Val ska förrättas med slutna sedlar om så begärs. All annan röstning på stämman sker öppet.

Ärenden på stämman avgörs genom enkel majoritet utom vid stadgeändring och beslut om Arbetsgivaralliansens upplösning. Sistnämnda beslut regleras i §16.

Vid lika röstetal gäller:

 • att val avgörs genom lottning,
 • vid övriga beslut den mening som biträds av föreningens ordförande.

§8 Styrelsen

När stämman inte är samlad, är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen biträds i detta arbete av förbundsdirektören.

Sammansättning
Styrelsen väljs av stämman och består av stämman vald ordförande samt minst sex och högst tolv övriga ledamöter.

Samtliga branschkommittéer i föreningen ska finnas representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna ska vara förankrade i medlemskretsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra befattningshavare som kan behövas inom styrelsen.

Arbetsordning och omröstning
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordföranden.

Sammanträde ska också hållas om minst tre styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutmässig då mer än hälften av antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Varje ledamot har en röst. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Vid styrelsens möten förs protokoll. Varje närvarande ledamot anses ha biträtt i protokollet angivna beslut såvida denne inte anmält avvikande mening.

Styrelsens uppgift
Det åligger styrelsen särskilt:

 • att tillse att dessa stadgar efterlevs,
 • att förbereda stämma,
 • att årligen besluta om budget och verksamhetsplan,
 • att ange riktlinjer för avtals- och förhandlingsverksamheten och för verksamheten i övrigt,
 • att tillsätta förbundsdirektör,
 • att tillse att noggranna räkenskaper förs,
 • att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta Arbetsgivaralliansens tillgångar,
 • besluta om inrättande och upplösning av bransch och branschutskott samt behörighet, befogenhet och riktlinjer för branschkommittéerna och branschutskott samt utse branschkommittéledamöter på förslag från branschens nomineringskommitté,
 • att senast 1 mars varje år överlämna årsberättelse till revisorerna,
 • att besluta om åtgärder med anledning av arbetskonflikt eller annan jämställd facklig åtgärd samt behandla frågor om vidtagande av lockout. För dessa frågor gäller att styrelsen fattar beslut efter samråd med branschkommittéerna.

Styrelsen har möjlighet att skriva serviceavtal med arbetsgivare som är verksamma inom den ideella sektorn.

Firmatecknare
Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen äger bemyndiga en eller flera personer att var och en för sig eller tillsammans företräda föreningen och teckna dess firma.

§9 Förbundsdirektören

Förbundsdirektören leder Arbetsgivaralliansens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar.

Förbundsdirektören får alltid företräda Arbetsgivaralliansen och teckna dess firma beträffande åtgärd som ankommer på direktören. Utan särskild fullmakt får förbundsdirektören själv eller genom befullmäktigat ombud på Arbetsgivaralliansens vägnar föra föreningens talan.

§10 Valberedningen

Arbetsgivaralliansens valberedning ska arbeta utifrån de instruktioner stämman har beslutat. Dessa återfinns som bilaga till dessa stadgar.

§11 Branschverksamhet

Bransch
Medlem i Arbetsgivaralliansen ska tillhöra en bransch. En bransch består av arbetsgivare med likartad verksamhet och/eller villkorsförhållanden.

Arbetsgivaralliansens styrelse beslutar om inrättande och upplösning av bransch. Beslutet ska anmälas på den följande stämman.

Sammansättning
Varje bransch ska ha en branschkommitté som består av ledamöter som styrelsen väljer. Ledamöterna ska ha förankring i branschens verksamhet.

Nomineringen av ledamöter till branschkommittén görs, av de i branschen anslutna medlemmarna, vid ett möte i samband med Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma. Vid detta möte utses också en nomineringskommitté som bereder nomineringen av ledamöter till branschkommittéerna. Nomineringskommittén ska också bereda fyllnadsval mellan dessa möten. Nomineringskommitténs förslag till fyllnadsval ska presenteras för berörd branschkommitté och valberedningen före beslut i styrelsen.

Branschkommittén väljs för två år åt gången och ska ha minst fyra och högst åtta ledamöter.

Arbetsordning
Ärende i branschkommittén avgörs med enkel majoritet. Branschkommitté eller enskild ledamot kan begära att visst ärende ska hänskjutas till Arbetsgivaralliansens styrelse för avgörande. Branschkommittén kan begära att viss fråga ska behandlas av förhandlingsdelegationen.

Uppgift
Branschkommittén ska arbeta enligt dem befogenheter och riktlinjer som styrelsen meddelat samt förhandlingsdelegationens anvisningar. 

Branschkommittén har till uppgift att:

 • sluta kollektivavtal med respektive fackförbund. Branschkommittén utfärdar även riktlinjer för tillämpningen av kollektivavtal,
 • vid arbetskonflikt föreslå åtgärder till styrelsen,
 • stärka branschens intressegemenskap,
 • arbeta med för branschen gemensamma arbetsgivarfrågor.

Utskott
Arbetsgivaralliansens styrelse kan på förslag av branschkommittén inrätta branschutskott att fullgöra branschkommitténs uppgifter inom ett avgränsat område av branschen. Branschutskottets behörighet beslutas av styrelsen.

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning och Arbetsgivaralliansens räkenskaper granskas av tre revisorer, av vilka minst en jämte suppleant för denne ska vara auktoriserad revisor. Revisorer jämte suppleanter väljs vid ordinarie stämma.

§ 13 Arbetskonflikt

Förfarande vid arbetskonflikt
Om stridsåtgärd avses att vidtas av branschkommitté eller sådan vidtagits mot medlem åligger det Arbetsgivaralliansen att bistå branschkommittén och/eller medlemmen och på alla sätt söka avvärja eller bilägga den uppkomna konflikten. Branschkommitté och medlem är därvid skyldiga att följa styrelsens anvisningar. 

Konfliktfond
Stämman ska besluta om fondens storlek samt avsättning till fonden.

I händelse av konflikt kan styrelsen besluta om extra avgift till fonden. Konfliktersättning utgår efter beslut av styrelsen.

Medlem som vidtar de åtgärder eller följer de anvisningar som Arbetsgivaralliansen lämnat erhåller inte någon ersättning.

Rätt till ersättning föreligger inte heller om medlemmen inte betalat avgift till föreningen eller om stridsåtgärden uppkommit tidigare än tre månader efter det att medlemmen erhållit inträde i föreningen. Styrelsen får dock om det föreligger särskilda skäl bevilja ersättning även i sådant fall.

§ 14 Tvist

Tvist mellan Arbetsgivaralliansen och medlem ska avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet om tredje skiljeman inte skulle kunna uppnås, ska denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska, om den inte beslutar annat, sammanträda i Stockholm. Parterna ska solidariskt betala ersättning till skiljemännen.

§15 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande stämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 16 Beslut om stadgeändring och om Arbetsgivaralliansens upplösning

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Arbetsgivaralliansens upplösning får inte upptas till behandling av stämma i annat fall än om detta angivits i kallelse till stämman. För beslut om ändring av stadgarna eller om Arbetsgivaralliansens upplösning krävs antingen beslut på stämma där samtliga är eniga om beslutet eller beslut på två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie stämma och där beslutet på det sista mötet biträds av minst 2/3 av de närvarande.

Om upplösning av Arbetsgivaralliansen beslutas ska dess återstående tillgångar disponeras på sätt som stödjer de i § 2 uppräknade uppgifterna. Beslut om hur tillgångarna ska disponeras ska fattas av den sista stämman.

Bilaga till Arbetsgivaralliansens stadgar

Instruktion för valberedning

En väl fungerade valberedning är grunden för en bra och framgångsrik organisation.

Sammansättning
Den av stämman valda beredningen består av ordförande och två övriga ledamöter.

Formalia
Valberedningen väljs på ordinarie stämma för tiden till och med kommande ordinarie stämma.

Om ledamot av valberedningen nomineras till förtroendepost ska denna/denne omedelbart frånträda arbetet i valberedningen.

Arbetsordning
Valberedningen ska:

 • löpande under mandatperioden följa styrelsens arbete och vara uppmärksam på vilka tänkbara kandidater till nya uppdrag som finns inom organisationen,
 • inför kommande val till styrelse granska ledamöternas arbete och engagemang,
 • året innan stämman kalla till möte med branschkommittéernas nomineringskommittéer,
 • föreslå förändringar i styrelsen när så påkallas.

Förslaget som presenteras för stämman ska utgå från behovet av kompetens för den verksamhet det handlar om och representation från olika slag/typer av branscher inom Arbetsgivaralliansen. Förslaget ska även innefatta en allsidig sammansättning vilket innebär ett beaktande av könsfördelning och
ålderssammansättning som speglar verksamhetens innehåll.

Valberedningen ska inför stämman lämna förslag om arvode och kostnadsersättningar till förtroendevalda. 

 

Valberedningen ska efter stämman:

 • analysera den senaste valberedningens arbete,
 • skapa en strategi/arbetsplan för den kommande arbetsperioden,
 • analysera styrelsens uppgifter och bedöma befintlig kompetens samt behov av kompletteringar på kort och lång sikt,
 • bilda sig en uppfattning om hur samarbetet fungerar, bland annat genom att närvara vid minst ett styrelsesammanträde under arbetsperioden,
 • följa närvaro, aktivitet och engagemang i styrelsearbetet,
 • senast den 1 november före det år Arbetsgivaralliansens stämma hålls och val ska förrättas tillfrågar valberedningen skriftligen de ledamöter vars mandattid löper ut huruvida dessa står till förfogande för omval. De tillfrågade ska senast den 15 december svara på denna förfrågan,
 • valberedningen ska därefter meddela medlemsorganisationerna vilka som avböjt att kandidera för en ny period och uppmana medlemmarna att inkomma med förslag på kandidater,
 • valberedningen ska senast tre veckor före stämman överlämna sitt förslag till Arbetsgivaralliansens kansli för vidare distribution med möteshandlingarna till anmälda delegater för stämman där val ska förrättas,
 • valberedningens förhandlingar är förtroliga. Sedan arbetet slutförts överlämnar ordföranden till arkivet en rapport över beredningens arbete, valberedningen ska vara representerad vid stämman av ordföranden och ledamöter, och föredra valberedningens förslag. 

Arbetsgivaralliansens stadgar för nedladdning