Stadgar

Arbetsgivaralliansen - den mest demokratiska arbetsgivarorganisationen - våra stadgar

Arbetsgivaralliansens stadgar i utskriftsvänligt format hittar du längst ner på denna sida. 

§ 1 Organisationsform och firma
§ 2 Föreningens uppgift 
§ 3 Medlemskap  
§ 4 Utträde och uteslutning  
§ 5 Avgifter 
§ 6 Organisation  
§ 7 Stämma  
§ 8 Styrelsen  
§ 9 Förbundsdirektören  
§ 10 Valberedningen  
§ 11 Förhandlingsdelegationen  
§ 12 Branschverksamhet 
§ 13 Revisorer 
§ 14 Arbetskonflikt
§ 15 Tvist 
§ 16 Stadgetolkning  
§ 17 Beslut om stadgeändring  
Bilaga - Instruktion för valberedning  

§ 1 Organisationsform och firma

Föreningen är en ideell förening med namnet Arbetsgivaralliansen.

§ 2 Föreningens uppgift

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för den ideella och idéburna sektorn som värnar om demokratiska principer, är partipolitiskt och religiöst obunden samt vilar på övertygelsen om alla människors lika värde.

Föreningen har till uppgift att tillvarata och främja sina medlemmars egna och gemensamma intressen som arbetsgivare. I detta hänseende åligger det Arbetsgivaralliansen särskilt:

 • att ta till vara medlemmarnas intressen i arbetsgivarfrågor,
 • att verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna och deras
  arbetstagare,
 • att bistå medlemmarna vid arbetstvister och vid förhandlingar med
  arbetstagarnas organisationer,
 • att sluta kollektivavtal för medlemmarna,
 • att bistå medlemmarna som utsätts för stridsåtgärder,
 • att bidra till ledarskaps- och organisationsutveckling för medlem­marna,
 • samt tillvarata medlemmarnas intressen i förutsättningsfrågor för sektorn.

§ 3 Medlemskap

Arbetsgivare som drivs av ett ideellt och idéburet engagemang och som har en begränsad vinstutdelning till ägarna och återinvesterar huvuddelen av vinsterna i verksamheten, kan efter prövning av Arbetsgivaralliansens styrelse eller av den styrelsen utsett beviljas inträde i föreningen.

Ansökan om inträde ska vara skriftlig. Medlem är skyldig att lämna stat­istiska och andra uppgifter angående arbets- och löneförhållanden som Arbetsgivaralliansen efterfrågar. Sådana uppgifter får Arbetsgivaralliansen inte obehörigen lämna ut.

Medlemskap i Arbetsgivaralliansen omfattar samtliga anställda i den verk­samhet, för vilken anslutning till Arbetsgivaralliansen kan ske. Styrelsen kan medge undantag från denna bestämmelse.

Inom Arbetsgivaralliansen placeras medlemmarna i olika branscher.
Vid inträdet beslutar styrelsen om vilken bransch den nya medlemmen ska tillhöra.

Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och av Arbetsgivaralliansen i be­hörig ordning fattade beslut och ingångna avtal.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till sty­relsen. Medlemskapet upphör vid det helårsskifte som inträffar minst sex månader efter anmälan kommit styrelsen tillhanda.

Medlem får uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan om medlem­men trots medlemskapet har försummat att betala avgift, motarbetat före­ningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem som utträtt eller blivit utesluten har inte rätt att återfå avgifter eller bidrag eller i övrigt erhålla någon del av Arbetsgivaralliansens till­gångar eller tjänster.

§ 5 Avgifter

Medlem ska betala avgift till Arbetsgivaralliansen. Avgiftens storlek fastställs på stämman.

§ 6 Organisation

Medlemmarnas inflytande på Arbetsgivaralliansens verksamhet och dess förvaltning utövas genom:

 • stämma
 • styrelse
 • förhandlingsdelegation
 • branscher, branschkommittéer och branschutskott
 • revisorer
 • valberedning

§ 7 Stämma

Stämman är Arbetsgivaralliansens högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma
Ordinarie stämma ska senast hållas under april månad vartannat år efter kallelse av styrelsen.

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

1.  styrelsens ordförande öppnar stämman

2. fastställa röstlängd

3. godkännande av förslaget till dagordning

4. förrätta val av ordförande att leda stämman

5. förrätta val av protokollförare och två protokolljusterare, tillika rösträknare

6. besluta huruvida stämman är stadgeenligt utlyst

7. behandla styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för de två senaste verksamhetsåren

8. behandla revisorernas berättelse

9. fastställa resultat- och balansräkning

10. besluta om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning

11. besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

12. besluta om avgifter

13. fastställa verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för de kommande verksamhetsåren

14. besluta om arvoden till förtroendevalda

15. besluta om antalet styrelseledamöter för två år

16. välja ordförande för en tid av två år

17. välja styrelseledamöter för en tid av två år

18. välja tre revisorer för två år

19. välja valberedning för två år bestående av ordförande och två övriga ledamöter

20. behandla förslag från medlemmarna som inlämnats till styrelsen senast den 1 februari samma år  

21. behandla ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman för avgörande

22. behandla övriga ärenden

Ärenden under 22 får upptas till överläggning men inte till beslut.

Extra stämma

Extra stämma hålls då styrelsen finner det behövligt, då minst en av revi­sorerna eller då minst 10 procent av medlemmarna skriftligen med angi­vande av ärende begär det.

Kallelse

Kallelse till ordinarie stämma ska ske minst sex veckor i förväg. Kallelse till extra stämma ska ske minst en vecka i förväg.

Dagordning m. m.

Senast två veckor före ordinarie stämma tillställs medlemmarna:

 • av styrelsen fastställd dagordning,
 • verksamhets- och förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse,
 • inkomna ärenden från medlemmar samt styrelsens utlåtande över dessa,
 • förslag från styrelsen.

Vid ordinarie stämma får inte beslut fattas i andra frågor än de som an­getts i dagordning samt sådana frågor som står i direkt samband med dessa.

Extra stämma kan endast behandla de frågor som angetts i kallelsen.

Omröstningsregler

Vid omröstning på stämman har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt 100-tal anställda i organisationen, enligt senast lämnade uppgifter till Arbetsgivaralliansen. Varje medlem företräds av endast en person. Frånvarande medlem äger genom fullmakt låta annan medlem föra sin talan. Det av medlem genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte utgöra mer än en tiondel av det sammanlagda röstetalet på stämman. Val ska förrättas med slutna sedlar om så begärs. All annan röstning på stämman sker öppet.

Ärenden på stämman avgörs genom enkel majoritet utom vid stadgeänd­ring och beslut om Arbetsgivaralliansens upplösning. Sistnämnda beslut regleras i §16.

Vid lika röstetal gäller:

 • att val avgörs genom lottning,
 • vid övriga beslut den mening som biträds av föreningens ordförande.

§ 8 Styrelsen

När stämman inte är samlad, är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen biträds i detta arbete av förbundsdirektören.

Sammansättning

Styrelsen väljs av stämman och består av stämman vald ordförande samt minst sex och högst tolv övriga ledamöter.

Samtliga branschkommittéer i föreningen ska finnas representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna ska vara förankrade i medlemskretsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra befattningshavare som kan behövas inom styrelsen.

Arbetsordning och omröstning

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av ordfö­randen.

Sammanträde ska också hållas om minst tre styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutmässig då mer än hälften av antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.  

Varje ledamot har en röst. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Vid styrelsens möten förs protokoll. Varje närvarande ledamot anses ha biträtt i protokollet angivna beslut såvida denne inte anmält avvikande mening.

Styrelsens uppgift
Det åligger styrelsen särskilt:

 • att tillse att dessa stadgar efterlevs,
 • att förbereda stämma,
 • att årligen besluta om budget och verksamhetsplan,
 • att ange riktlinjer för avtals- och förhandlingsverksamheten och för verksamheten i övrigt,
 • att tillsätta förbundsdirektör,
 • att tillse att noggranna räkenskaper förs,
 • att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta Arbetsgivaralliansens tillgångar,
 • besluta om inrättande och upplösning av bransch samt behörighet, befogenhet och riktlinjer för branschkommittéerna samt utse branschkommittéledamöter på förslag från branschens nomineringskommitté,
 • att senast 1 mars varje år överlämna årsberättelse till revisorerna,
 • att besluta om åtgärder med anledning av arbetskonflikt eller annan jämställd facklig åtgärd samt behandla frågor om vidtagande av lockout. För dessa frågor gäller att styrelsen fattar beslut efter sam­råd med förhandlingsdelegationen.

Styrelsen har möjlighet att skriva serviceavtal med arbetsgivare som är verksamma inom den ideella sektorn.

Firmatecknare

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen äger be­myndiga en eller flera personer att var och en för sig eller tillsammans företräda föreningen och teckna dess firma.

§ 9 Förbundsdirektören

Förbundsdirektören leder Arbetsgivaralliansens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar.

Förbundsdirektören får alltid företräda Arbetsgivaralliansen och teckna dess firma beträffande åtgärd som ankommer på direktören. Utan särskild fullmakt får förbundsdirektören själv eller genom befullmäktigat ombud på Arbetsgivaralliansens vägnar föra föreningens talan.

§ 10 Valberedningen

Arbetsgivaralliansens valberedning ska arbeta utifrån de instruktioner stämman har beslutat. Dessa återfinns som bilaga till dessa stadgar.

§ 11 Förhandlingsdelegationen

Sammansättning

Förhandlingsdelegationen utgörs av styrelsen och en representant från varje bransch.

Branschrepresentanterna utses av respektive branschkommitté. Styrelsens ordförande är också förhandlingsdelegationens ordförande.

Arbetsordning

Förhandlingsdelegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Dess överläggningar leds av ordföranden eller, i dennes frånvaro, av den som delegationen själv utser.

I övrigt fastställer styrelsen arbetsordningen för förhandlingsdelegationen. Ärenden avgörs av ledamöterna genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Uppgift

Förhandlingsdelegationen har till uppgift att för Arbetsgivaralliansens räkning och i enlighet med styrelsens riktlinjer sluta kollektivavtal gemen­samma för hela Arbetsgivaralliansens område. Förhandlingsdelegationen kan dessutom utfärda anvisningar för branschkommittéerna vid slutande av kollektivavtal.

Förhandlingsdelegationen är styrelsens samrådsorgan i arbetskonfliktfrå­gor.

§ 12 Branschverksamhet

Bransch

Medlem i Arbetsgivaralliansen ska tillhöra en bransch. En bransch består av arbetsgivare med likartad verksamhet och/eller villkorsförhållanden.

Arbetsgivaralliansens styrelse beslutar om inrättande och upplösning av bransch. Beslutet ska anmälas på den följande stämman.

Sammansättning

Varje bransch ska ha en branschkommitté som består av ledamöter som styrelsen väljer. Ledamöterna ska ha förankring i branschens verksamhet.

Nomineringen av ledamöter till branschkommittén görs, av de i bran­schen anslutna medlemmarna, vid ett möte i samband med Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma, vilken sker vartannat år. Vid detta möte utses också en nomineringskommitté som bereder nomine­ringen av ledamöter till branschkommittéerna. Nomineringskommittén ska också bereda fyllnadsval mellan dessa möten. Nomineringskommit­téns förslag till fyllnadsval ska presenteras för berörd branschkommitté och valberedningen före beslut i styrelsen.

Branschkommittén väljs för två år åt gången och ska ha minst fyra och högst åtta ledamöter.

Arbetsordning

Ärende i branschkommittén avgörs med enkel majoritet. Enskild ledamot kan begära att visst ärende ska hänskjutas till Arbetsgivaralliansens styrelse för avgörande. Branschkommittén kan begära att viss fråga ska behandlas av förhandlingsdelegationen.

Uppgift

Branschkommittén ska arbeta enligt dem befogenheter och riktlinjer som styrelsen meddelat samt förhandlingsdelegationens anvisningar.

Branschkommittén har till uppgift att:

 • sluta kollektivavtal med respektive fackförbund. Branschkommittén utfärdar även riktlinjer för tillämpningen av kollektivavtal,
 • stärka branschens intressegemenskap,
 • arbeta med för branschen gemensamma arbetsgivarfrågor.

Utskott

Arbetsgivaralliansens styrelse kan på förslag av branschkommittén inrätta utskott att fullgöra branschkommitténs uppgifter inom ett avgränsat om­råde av branschen. Utskottets behörighet begränsas av den behörighet styrelsen givit branschkommittén.

§ 13 Revisorer

Styrelsens förvaltning och Arbetsgivaralliansens räkenskaper granskas av tre revisorer, av vilka minst en jämte suppleant för denne ska vara auktori­serad revisor. Revisorer jämte suppleanter väljs vid ordinarie stämma.

§ 14 Arbetskonflikt

Förfarande vid arbetskonflikt
Om stridsåtgärd vidtagits mot medlem åligger det Arbetsgivaralliansen att bistå denne och på alla sätt söka bilägga den uppkomna konflikten. Medlem är därvid skyldig att följa Arbetsgivaralliansens anvisningar.

Konfliktfond

Stämman kan besluta om inrättande av konfliktfond, fondens storlek samt avgift till fonden.

I händelse av konflikt kan styrelsen besluta om extra avgift till fonden. Konfliktersättning utgår efter beslut av styrelsen.

Medlem som inte vidtar de åtgärder eller följer de anvisningar som Arbetsgivaralliansen lämnat erhåller inte någon ersättning.

Rätt till ersättning föreligger inte heller om stridsåtgärden uppkommit tidigare än tre månader efter det att medlemmen erhållit inträde i före­ningen. Styrelsen får dock om det föreligger särskilda skäl bevilja ersätt­ning även i sådant fall.

§ 15 Tvist

Tvist mellan Arbetsgivaralliansen och medlem ska avgöras av tre skilje­män enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet om tredje skiljeman inte skulle kunna uppnås, ska denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska, om den inte beslutar annat, sammanträda i Stockholm. Parterna ska solidariskt betala ersättning till skiljemännen.

§ 16 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande stämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 17 Beslut om stadgeändring och om Arbetsgivaralliansens upplösning

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Arbetsgivaralliansens upp­lösning får inte upptas till behandling av stämma i annat fall än om detta angivits i kallelse till stämman. För beslut om ändring av stadgarna eller om Arbetsgivaralliansens upplösning krävs antingen beslut på stämma där samtliga är eniga om beslutet eller beslut på två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie stämma och där beslutet på det sista mötet biträds av minst 2/3 av de närvarande.

Om upplösning av Arbetsgivaralliansen beslutas ska dess återstående till­gångar disponeras på sätt som stödjer de i § 2 uppräknade uppgifterna. Beslut om hur tillgångarna ska disponeras ska fattas av den sista stämman.

Bilaga till Arbetsgivaralliansens stadgar

Instruktion för valberedning

En väl fungerade valberedning är grunden för en bra och framgångsrik organisation.

Sammansättning

Den av stämman valda beredningen består av ordförande och två övriga ledamöter.

Formalia

Valberedningen väljs på ordinarie stämma för tiden till och med kom­mande ordinarie stämma.

Om ledamot av valberedningen nomineras till förtroendepost ska denna/denne omedelbart frånträda arbetet i valberedningen.

Arbetsordning

Valberedningen ska:

 • löpande under mandatperioden följa styrelsens arbete och vara upp­märksam på vilka tänkbara kandidater till nya uppdrag som finns inom organisationen,
 • inför kommande val till styrelse granska ledamöternas arbete och engagemang,
 • året innan stämman kalla till möte med branschkommittéernas nomineringskommittéer,
 • föreslå förändringar i styrelsen när så påkallas.

Förslaget som presenteras för stämman ska utgå från behovet av kompe­tens för den verksamhet det handlar om och representation från olika slag/typer av branscher inom Arbetsgivaralliansen. Förslaget ska även innefatta en allsidig sammansättning vilket innebär ett beaktande av könsfördelning och ålderssammansättning som speglar verksamhetens innehåll.

Valberedningen ska inför stämman lämna förslag om arvode och kostnadsersättningar till förtroendevalda.

Valberedningen ska efter stämman:

 • analysera den senaste valberedningens arbete,
 • skapa en strategi/arbetsplan för den kommande arbetsperioden,
 • analysera styrelsens uppgifter och bedöma befintlig kompetens samt behov av kompletteringar på kort och lång sikt,
 • bilda sig en uppfattning om hur samarbetet fungerar, bland annat genom att närvara vid minst ett styrelsesammanträde under arbets­perioden,
 • följa närvaro, aktivitet och engagemang i styrelsearbetet,
 • senast den 1 november före det år Arbetsgivaralliansens stämma hålls och val ska förrättas tillfrågar valberedningen skriftligen de ledamöter vars mandattid löper ut huruvida dessa står till förfo­gande för omval. De tillfrågade ska senast den 15 december svara på denna förfrågan,
 • valberedningen ska därefter meddela medlemsorganisationerna vilka som avböjt att kandidera för en ny period och uppmana med­lemmarna att inkomma med förslag på kandidater,
 • valberedningen ska senast tre veckor före stämman överlämna sitt förslag till Arbetsgivaralliansens kansli för vidare distribution med möteshandlingarna till anmälda delegater för stämman där val ska förrättas,
 • valberedningens förhandlingar är förtroliga. Sedan arbetet slutförts överlämnar ordföranden till arkivet en rapport över beredningens arbete,
 • valberedningen ska vara representerad vid stämman av ordföranden och ledamöter
 • och föredra valberedningens förslag.

Arbetsgivaralliansens stadgar för nedladdning