Treårigt avtal för bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Arbetsgivaralliansen har träffat nya avtal om löner och allmänna villkor med, Vision, Akademikerförbunden och Kommunalanställdas förbund. Avtalen löper mellan den 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020.

Löneöversyn för Vision, Akademikerförbunden och Kommunal

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med den 1 oktober 2017, 2018 och 2019.

Löneökningsutrymme för Vision och Akademikerförbunden 

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2,2 procent per den 30 september 2017,
2,0 procent per den 30 september 2018,
2,3 procent per den 30 september 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Löneökningsutrymme Kommunalanställdas förbund  

2017-10-01 med 543 kronor.
2018-10-01 med 504 kronor.
2019-10-01 med 592 kronor.

För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner – Vision och Kommunal 

Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år och som är anställd mer än tre månader ska uppgå till lägst

20 367 kronor från 2017-10-01
20 815 kronor från 2018-10-01
21 273 kronor från 2019-10-01 

Lönebeloppet avser arbetstagare med heltidsanställning. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Ändringar allmänna villkor  

Avtalet redigeras om så att alla bestämmelser om arbetstid, såsom förtroendearbetstid samt reglerad arbetstid kommer tillsammans under en samlad paragraf. 

Parterna har kommit överens om att arbetsgivaren ska ha minst ett samtal per kvartal för att stämma av balansen mellan arbetstid och fritid. 

Kvalifikationstiden för att omfattas av föräldralön minskas till sex månaders sammanhängande anställning. 

Begreppet nära anhörig vid ledighet med lön är i det nya avtalet åskådliggjort genom exempel på vem som skulle kunna vara nära anhörig och är därför ingen definitiv uppräkning.

Så snart det nya avtalet är formgivet publiceras det på webbplatsen under Avtal & Mallar. Tryckta exemplar skickas ut så snart de är färdigtryckta.

Frågor  

Frågor om avtalet besvaras i första hand av förhandlingledare/rådgivare för bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, Jan-Eric Rönngren per tfn.08-702 54 36 eller e-post .

Relaterad information

Förhandlingsprotokoll Trossamfund och Ekumeniska Organisationer