Avtal klart för Skola/Utbildning och TRIA Skola/Utbildning gällande karensavdrag

Arbetsgivaralliansen har med Kommunal, Vision, Akademikerförbunden, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd träffat överenskommelse om förändringar i bransch- och löneavtal Skola/Utbildning samt TRIA Skola/Utbildning, rörande reglerna om karensavdrag fr o m den 1 januari 2019.

Riksdagen beslutade i våras om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Tidigare kunde karensen slå olika beroende på när en anställd blev sjuk och hur arbetstiden var förlagd, till exempel om någon jobbar långa arbetspass vissa dagar men har kortare arbetstid andra dagar. De nya reglerna innebär att karensen blir samma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Arbetsgivaralliansen avtal Skola/Utbildning Giltighet from 2019-01-01

§ 12 mom. 4:1 Beräkning av sjukavdrag

Karensavdrag samt sjuklön beräknas i tre steg. 

Vid beräkning av karens och sjuklön avser begreppet månadslön summan av fast kontant månadslön och fasta lönetillägg samt eventuella ersättningar t.ex ob-tillägg, jour och beredskap per månad. Tillägg beräknas utifrån representativ period /alt. gällande tjänstgöringsplan.

Mom 4:2 Sjukdom t.o.m. 14:e kalenderdagen per sjukperiod

  1. Först beräknas frånvaro per timme med
    (Månadslön x 12 / 52 x veckoarbetstid).
    Vid sjukdom del av dag se anmärkningar punkt 5 och 6.

  2. Sjuklön per timme beräknas enligt
    (Månadslön x 12 / 52 x veckoarbetstid) x 0,8

  3. Karensavdrag som uppgår till 3,68 % av månadslön enligt def. ovan dras av från sjuklön till dess att fullt karensavdrag gjorts. Detta motsvarar 20% av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Fullt avdrag
Fullt löneavdrag på grund av sjukfrånvaro beräknas per arbetsdag, från dag 1, till dess att aktuell sjuklöneperiod upphör. 

Sjuklön läggs till

Dag 1-14 betalas sjuklön som motsvarar 80% av den månadslön arbetstagaren normalt skulle ha fått enligt definition ovan.

Karensavdrag dras av från sjuklön
Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Karensavdraget motsvarar 3,68 % av arbetstagarens månadslön enligt def. i mom 4:1

Anmärkningar 

1. En arbetsdag anses omfatta 8 timmar för heltidsanställd. En arbetsvecka anses omfatta 40 timmars arbete. Detta gäller vid såväl semesteranställning som oreglerad arbetstid och ferieanställning.

2. För arbetstagare med intermittent tjänstgöring beräknas ett snitt över en representativ period så att genomsnittet på ett rättvisande sätt speglar arbetstagarens arbetstidsförhållande.

3. Ny sjukperiod som börjar inom 5 kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod upphört ska betraktas som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Det innebär att fortsatt karensavdrag kan behöva göras upp till att helt karensavdrag har gjorts i den fortsatta sjukperioden. Gäller även avdrag som görs enligt § 12 mom. 4:2 i avtalet.

4. Antalet karensavdrag får enligt lagen inte överstiga tio tillfällen under en tolv­månadersperiod. Om det vid en ny sjukperiod visar sig att arbetstagaren fått tio tillfällen med karensavdrag inom tolv månader bakåt från den nya sjuklöneperiodens början, ska avdraget för de första 20 procenten av sjukfrånvaron beräknas enligt vad som gäller från dag 2 till och med dag 14 i sjukperioden.(Ej karens)  Övergångsregel: Antalet karensavdrag kan beräknas retroaktivt och även inkludera karensdagar under 2018.

5. Karensavdraget kan totalt aldrig vara större än vad som utan karensavdrag skulle ha lämnats i form av sjuklön.

6. För en arbetstagare som enligt Försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön utan beaktande av karens, görs sjukavdrag enligt vad som gäller för sjukfrånvaro överstigande 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i sjukperioden.

Beräkning av avdrag vid sjukdom del av dag

Efter beräkning av karensavdrag enligt ovan skall det framräknade avdraget divideras med 8, man får då fram karensavdrag per timma vilket multipliceras med antalet frånvarotimmar. 

Mom. 5 Sjuklönetidens längd

Om arbetstagaren enligt bestämmelserna i detta avtal har rätt till sjuklön från och med 15:e kalenderdagen, ska arbetsgivaren betala sjuklön till och med 90:e kalenderdagen i sjukperioden. För arbetstagare som under en tolvmånadersperiod är sjuk vid två eller flera tillfällen är rätten till sjuklön begränsad till totalt 105 kalenderdagar. I sjukperioden ingår dels samtliga dagar med sjukavdrag inklusive karensavdrag, dels arbetsfria dagar som infaller i en sjukperiod.

Instruktion till avtal Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen. Sjuklön dag 1-14 samt karens.

Exempelsamling

Beräkningen

Löneavdrag görs för frånvaron utifrån frånvarons längd.
Sjuklönen är 80 % av den inkomstförlust som uppstått genom det frånvaroavdrag som gjorts på grund av sjukfrånvaron.
Karensavdrag, 3,68 % av sjuklön enligt definition i villkorstext. 

Beräkning om arbetstagaren har 30 000 kr i månadslön enligt def i villkorsavtalet. 

A) En arbetstagare är 100 % sjukfrånvarande 5 dagar.
5 arbetsdagsavdrag 100 % 6 900 kr.
Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan 5 520 kr.
Karensavdrag på sjuklönen 3,68 % av månadslön 1 104 kr.
Summa sjuklön efter karensavdrag 4 416 kr. 

B) En arbetstagare är föräldraledig 100 % måndag – onsdag vecka 1 och i direkt anslutning till denna ledighet är hen 100 % sjukfrånvarande torsdag vecka 1 – onsdag vecka 2.
3 kalenderdagsavdrag 100 % för föräldraledigheten 2 970 kr.
7 kalenderdagsavdrag 100 % för sjukfrånvaro 6 930 kr.
Sjuklön 80 % av löneavdragen för sjukfrånvaron 5 544 kr.
Karensavdrag på sjuklönen 3,68 % av månadslön 1 104 kr.
Summa sjuklön efter karensavdrag 4 440 kr. 

C) En arbetstagare som är 50 % föräldraledig blir sjuk 5 dagar på resterande 50 %.
50 % månadsavdrag för föräldraledigheten 15 000 kr.
5 arbetsdagsavdrag 100 % (av månadslön)  för sjukfrånvaron 3 450 kr.
Sjuklön 80 % av löneavdrag för sjukfrånvaron 2 760 kr.
Karensavdrag på sjuklönen 3,68 % av månadslön 552 kr.
Summa sjuklön efter karensavdrag 2 208 kr. 

D) En arbetstagare är partiellt sjukfrånvarande på 25 % måndag – fredag.
5 arbetsdagsavdrag 25 % 1 725 kr.
Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan 1 380 kr.
Karensavdrag på sjuklönen 3 ,68 % av aktuell lön 1 104 kr.
Summa sjuklön efter karensavdrag 276 kr. 

E) En arbetstagare är sjukfrånvarande halva måndagen och är åter i tjänst på tisdag morgon.
1 arbetsdagsavdrag 50 % 690 kr.
Sjuklön 80 % av löneavdraget ovan 552 kr.
Karensavdrag (men endast 552 kr. kan dras från sjuklönen) 1 104 kr.
Summa sjuklön efter karensavdrag 0 kr. 

F) En arbetstagare är sjuk 25 % av måndagen, blir sedan frisk och arbetar tisdag – onsdag. Därefter återinsjuknar hen och är sjukfrånvarande torsdag och fredag 100 %.
Sjuklöneperiod 1
1 arbetsdagsavdrag 25 % 345 kr.
Sjuklön 80 % av löneavdraget ovan 276 kr.
Karensavdrag (men endast 276 kr. kan dras från sjuklönen) 1 104 kr.
Summa sjuklön efter karensavdrag sjuklöneperiod 1 = 0 kr.
Sjuklöneperiod 2 (återinsjuknande)
2 arbetsdagsavdrag 2 760 kr.
Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan 2 208 kr.
Kvarvarande karensavdrag (vid återinsjuknande) som inte kunde dras förra sjuklöneperioden 828 kr.
Summa sjuklön efter karensavdrag sjuklöneperiod 2 = 1 380 kr. 

Beräkningar enligt inledande avsnitt.

Månadslön 30 000
(30000 * 12) / (52*40) = 173,07
Hel dag 8 h
173,07 * 8 = 1384,61

----------------------------------------- 

Sjuklön per timme

((30000 * 12) / (52 * 40)) * 0,8 = 138,46

Hel dag 8 h

138,46 * 8 = 1107,69

----------------------------------------- 

Karensavdrag

30000 * 0,0368 = 1104