Industrins märke klart 5,4 procent på 29 månader

Den 31 oktober kom arbetsgivare* och fack inom industrin överens om ”märket”. Det innebär att normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad är satt.

Det nya avtalet för industrin löper mellan den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023, dvs 29 månader med ett samlat avtalsvärde om 5,4 procent. Det sista året är uppsägningsbart.

Industriavtalet i korthet

Giltighetstiden är 29 månader - 1 november till 31 mars 2023. Det sista avtalsåret går att sägas upp - om förutsättningarna ändras mycket.

Inga retroaktiva löneökningar från april, när det förra avtalet löpte ut.

Kostnadsökning; 5,4 procent med en årstakt på 2,23 procent. I värdet räknas även bland annat ökade pensionsavsättningar.

Arbetsgivaralliansens avtalsförhandlingar

Avtalsförhandlingarna för Arbetsgivaralliansens branscher pågår ännu, vi återkommer så snart det sker förändringar i dessa.

- Med tanke på den djupa kris många av våra medlemmar befinner sig i är Arbetsgivaralliansen kritiska till nivån på märket. En löneökning på 5,4% är väldigt mycket för de arbetsgivare som tvingas hålla sina verksamheter helt eller delvis stängda, säger Maria Liljedahl Förhandlingschef Arbetsgivaralliansen.

*Arbetsgivarorganisationerna inom industrin är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Gröna Arbetsgivare, TEKO och TMF.