Nya avtal för bransch Utbildning/Folkbildning avseende Skola/Utbildning och Folkhögskola

Arbetsgivaralliansen har tillsammans med de fackliga motparterna Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden, Ledarna och Kommunal träffat nya kollektivavtal om allmänna villkor avseende Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalen gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

Med Lärarnas Samverkansråd och Vision har även träffats nytt kollektivavtal om löner för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023.

Med Akademikerförbunden har träffats löneavtal för perioden 1 december 2020 – 30 april 2023.

Med Ledarna har Arbetsgivaralliansen ett pågående avtal om löner från och med 1 januari 2020.

Med Kommunal har träffats löneavtal för perioden 1 december 2020 – 30 april 2023.

Allmänna villkor

Uppsägningstider

Alla anställda får längre uppsägningstid vid egen uppsägning enligt följande:

Anställningstid hos arbetsgivaren                  Uppsägningstid

Högst 2 år                                                           1 månad

2-4 år                                                                  2 månader

Mer än 4 år                                                         3 månader

Föräldralön

Anställda inom Kommunals avtalsområde får samma föräldralöneförmåner som övriga anställda. 

Övertidsersättning

Övertidsersättning ska beräknas per påbörjad halvtimme istället för per fullgjord halvtimme.

Ob-ersättning

Ob-ersättningen höjs enligt följande:

Kronor per timme från och med 1 maj 2021:

  1. 114:25 kr
  2.   57:10 kr
  3.   46:30 kr
  4.   22:95 kr

Kronor per timme från och med 1 maj 2022:

  1. 118:15 kr
  2.   59:00 kr
  3.   47:90 kr
  4.   23:75 kr

 

Kort ledighet med lön

För det fall verksamheten så tillåter kan arbetsgivaren bevilja kort ledighet med lön för besök i hälso- och sjukvård som syftar till att behålla och återställa arbetsförmågan, respektive besök på barnmorskemottagning eller barnavårdscentral.

Restidsersättning

Taket för restidsersättning höjs från sex timmar till högst åtta timmar per kalenderdygn.

Avslutande av anställning på grund av uppnådd LAS-ålder

Reglerna gällande 67-åringar tas bort ur avtalet. Istället införs en regel som hänvisar till den ålder som vid varje tillfälle anges i lagen om anställningsskydd:

Oberoende av avtalad uppsägningstid gäller följande för tjänsteman som inom en månad uppnår eller har uppnått den ålder som anges i 32a § lagen om anställningsskydd:

Anställningen kan av såväl tjänsteman som arbetsgivare bringas att upphöra genom skriftlig underrättelse. Anställningen upphör en månad efter att underrättelsen lämnats till motparten. Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas.  Skriftlig överenskommelse om längre underrättelsetid än en månad kan träffas.

Ansökan om lägre sysselsättningsgrad för anställda som fyllt 65 år

En möjlighet för anställda som fyllt 65 år att ansöka om deltid införs i avtalet enligt följande:

I syfte att underlätta för ett längre yrkesliv kan arbetstagare som fyllt 65 år ansöka om att anställningsavtalet ska omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren kan bevilja detta om verksamheten så tillåter. Arbetsgivaren ska på begäran skriftligt motivera sitt beslut.

Löner

Avtal Skola/Utbildning

Lärarnas Samverkansråd och Vision

Löneavtalet gäller mellan den 1 maj 2020 - 30 april 2023. Under hela avtalsperioden tillämpas lokal lönebildning med årligt lönerevisionsdatum den 1 maj.

Akademikerförbunden

Löneavtalet gäller mellan den 1 december 2020 – 30 april 2023. Revisionsdatum den 1 december 2020 och 1 maj 2022. Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna hos Akademikerförbundens medlemmar ha ökat med lägst 3,0 % per den 1 december 2020 respektive 2,4 % per den 1 maj 2022.

Ledarna

Löneavtal för Ledarna gäller enligt tidigare överenskommelse

Kommunal

Löneavtalet innehåller tre revisionstidpunkter – 1 december 2020, 1 maj 2021 och 1 maj 2022.

Den 1 december 2020 utgörs löneutrymmet av 524 kr per medlem i Kommunal.

Den 1 maj 2021 är krontalet 535 kr.

Den 1 maj 2022 är krontalet 382 kr. 

Utöver detta ska vid varje lönerevisionstillfälle 0,3 % av medlemmarnas lönesumma gå till en satsning på yrkesutbildade.

Lägstlönerna höjs enligt följande

1 oktober 2021 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 20 393 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 22 610 kr.

1 oktober 2022 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 20 678 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 22 926 kr.

30 april 2023 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 21 091 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 23 384 kr. 

Avtal Folkhögskola

Lärarnas Samverkansråd och Vision

Under hela avtalsperioden tillämpas lokal lönebildning; det finns således inget centralt avtalat löneutrymme utan det är de lokala parternas sak att komma överens om utrymmet. Revisionsdatum 2020 är 1 maj eller annat datum de lokala parterna kommer överens om. För 2021 och 2022 är lönerevisionsdatum den 1 maj. 

Akademikerförbunden

Löneavtalet gäller mellan den 1 december 2020 – 30 april 2023. Revisionsdatum den 1 december 2020 och 1 maj 2022. Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna hos Akademikerförbundens medlemmar ha ökat med lägst 3,0 % per den 1 december 2020 respektive 2,4 % per den 1 maj 2022.

Ledarna

Löneavtal för Ledarna gäller enligt tidigare överenskommelse

Kommunal

Löneavtalet innehåller tre revisionstidpunkter – 1 december 2020, 1 maj 2021 och 1 maj 2022.

Den 1 december 2020 utgörs löneutrymmet av 524 kr per medlem i Kommunal.

Den 1 maj 2021 är krontalet 535 kr.

Den 1 maj 2022 är krontalet 382 kr. 

Utöver detta ska vid varje lönerevisionstillfälle 0,3 % av medlemmarnas lönesumma gå till en satsning på yrkesutbildade eller yrkeserfarna.

Lägstlönerna höjs enligt följande:

1 oktober 2021 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 20 393 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 22 610 kr.

1 oktober 2022 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 20 678 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 22 926 kr.

30 april 2023 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 21 091 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 23 384 kr.