Arbetsgivaralliansen svarar på Unionens rapport om anställda i civilsamhället

Straffa inte ut våra arbetsgivare genom att envist klamra sig fast vid en föreställning om att den svenska modellen är utformad för näringsliv och det offentliga.

Marie Lav, förbundsjurist Arbetsgivaralliansen

En undersökning från Unionen har kritiserat förhållandena i den ideella sektorn, bl a för otydliga gränser mellan arbete och fritid. Arbetsgivaralliansen svarar och uppmanar: Lyft blicken!

Arbetsgivaralliansen välkomnar Unionens rapport ”Anställd i civilsamhället – ett kall eller ett vanligt kneg?” Det är bra att Unionen synliggör våra medlemsverksamheter som ofta sammanblandas med arbete som utförs inom den privata sfären.

Civilsamhället är en del av det privata och det är viktigt att lyfta fram att här finns det ett helt spektra av olika aktörer som arbetar utifrån olika syften, förutsättningar och värderingar med en idé i fokus. Detta är i sig en utmaning.

Unionens rapport visar på fina siffror för anställdas trivsel. Det är positivt att ha så engagerade medarbetare! Det kan dock innebära en utmaning för den som leder arbetet.

När det gäller ”det gränslösa arbetet” lyfter vi fram vikten av en öppen attityd, bl a att anställda bör veta vem man ska vända sig till i olika frågor och att man arbetar utifrån en samverkansmodell.

När det gäller att stötta ledare arbetar vi på olika sätt för att ge våra medlemsverksamheter olika verktyg. Vi har till exempel:

  • genom partsgemensamt arbete besökt 450 idrottsföreningar tillsammans med Unionen och vårt trygghetsråd TRS samt SISU idrottsutbildarna, för att utbilda och stärka chef- och ledarrollen,

  • tillsammans med Unionen och TRS, vårt trygghetsråd genomfört utbildningsdagar runt om i landet kring anställning, rekrytering, kompetensutveckling etc,

  • i samarbete med Ideell Arena tagit fram ett skräddarsytt ledarskapsprogram för anställda som ansvarar för strategiska frågor.

Vi anser dock att Unionen drar en del snabba och felaktiga slutsatser av svaren. När det gäller uppgiften om att inte ha balans mellan arbete och fritid är detta en trend vi kan se i samhället i stort.

En annan viktig reflektion vi gör är att den fackliga sidan allt som ofta säger sig ha förståelse för civilsamhällets olika förutsättningar – (t ex att arbetsgivarrollen utövas ideellt på fritiden), men att denna förståelse inte kommer till konkret uttryck i kollektivavtal och tvistesituationer.

Ofta dras slutsatsen som i rapporten, att våra medlemmar inte är vinstdrivande. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Våra verksamheter måste ha en god ekonomi för att kunna anställa och utveckla individ och verksamhet. Vi vill understryka att de inte är vinstutdelande. Men det är bra om verksamheterna går bra i så att det finns utrymme för utveckling.

Vi vill lyfta fram den viktiga insats som en stor del av våra medlemsverksamheter utför inom arbetslivet, som socialt företagande. Det riktar sig till individer som står långt från ett arbete.  Ingen annan tar så stort ansvar som våra arbetsgivare för dessa individer.

Lyft därför blicken! Straffa inte ut våra arbetsgivare genom att envist klamra sig fast vid en föreställning om att den svenska modellen är utformad för näringsliv och det offentliga. Våga tänka nytt och lyssna in våra medlemmars förutsättningar, så kan vi gemensamt med våra fack och medarbetare bryta ny mark.