Förlängt anställningsskydd till 69 år

Arbetsgivaralliansen har lämnat remissvar gällande ”Förlängt anställningsskydd till 69 år” (DS 2018:28).

Med en befolkning som lever längre och är friskare högre upp i åren och med tanke på det allmänna pensionssystemets utformning anser vi att den föreslagna höjningen av LAS-åldern mer eller mindre är ofrånkomlig. Arbetsgivaralliansen tillstyrker förslagen på ändringarna i lagen om anställningsskydd avseende höjd ålder för rätten att stå kvar i anställning, så kallad LAS-ålder, från 67 till 69 år.

Sammanfattning av våra synpunkter på förslaget:

  • Helhetssyn
    Förslaget är begränsat till åldersgränser i lagen om anställningsskydd. Vi menar att det är viktigt att se vilka konsekvenser förslaget kan få ur ett helhetsperspektiv så att övriga delar av de legala trygghetssystemen följer med.

  • Sjuklönekostnader och rehabilitering
    En viktig fråga att lyfta är arbetsgivarens ansvar för sjuklönekostnader och rehabilitering.  Många av våra medlemmar är små och verkar inom civilsamhällets branscher. De extra kostnader som ohälsa innebär i form av sjuklön och rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder är ofta tunga att bära. Risken är att arbetsgivare kommer att känna oro för att anställa och behålla äldre arbetstagare. Det får förutsättas att staten ger Försäkringskassan betydligt skarpare direktiv och resurser för att få myndigheten att fungera bättre när det gäller dessa delar. Även Arbetsförmedlingens arbetsomställande roll bör förstärkas kraftigt så att karriärskiften kan göras innan anställningsbarheten försämras för mycket.