Flexpension

Arbetsgivaralliansen har tillsammans med motparterna för branscherna Idrott, Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt Vård och Omsorg kommit överens om att införa deltidspension, även kallad flexpension.

I branschavtalen Idrott, Ideella och Idéburna Organisationer, Upplevelse och Kultur samt för Vård och Omsorg finns bestämmelser i avtalet om ”deltidspension” eller som det också kallas ”flexpension”.

Regleringen om flexpension innehåller två delar:

  • en extra avsättning till tjänstepensionssystemet i form av en kompletterande premie som du betalar in till Collectum
  • en möjlighet för dina anställda att gå ned i arbetstid mot slutet av arbetslivet 

Möjligt att ansöka om deltid i pensioneringssyfte

Flexpension innebär att din medarbetare har en förstärkt möjlighet att ansöka om att gå ner i arbetstid från 62 års ålder för att möjliggöra deltidspensionering. En förutsättning för att överenskommelsen ska träffas mellan dig och medarbetaren är att det kan ske med "skäligt hänsynstagande" till din verksamhets krav och behov. 

Du som arbetsgivare kan alltså säga nej till flexpensionen om du konstaterar att din verksamhets behov inte kan tillgodoses. Om en överenskommelse träffas mellan dig och din medarbetare så betalar du lön i proportion till deltiden, men fortsätter att betala ITP-premie till Collectum som om din anställda fortsatt att arbeta 100 procent.

Möjlighet att avstå?

Kollektivavtalets överenskommelse om deltidspension/flexpension innehåller möjlighet för dina anställda att avstå från flexpensioneringen genom individuella överenskommelser.

Om din medarbetare vill avstå sin deltidspension/flexpension och i stället få högre lön, så ska du anmäla det till Collectum. Eftersom du har bevisbördan att din medarbetare vill avstå från flexpension, så bör din överenskommelse med medarbetaren alltid göras skriftligt.

Frågor och svar om flexpension 

Hur mycket kostar deltidspensionen/flexpensionen?

Avsättningen på avtalet Idrott uppgår till sammanlagt 0,9 procent från den 1 november 2021 och 1,1 procent från och med den 1 november 2022. 

Avsättningen på avtalen Ideella och Idéburna Organisationer samt Upplevelse och Kultur, uppgår nu till sammanlagt 1,1 procent. Från och med den 1 maj 2024 uppgår avsättningen till sammanlagt 1,3 procent.

Avsättningen på avtalet Vård och Omsorg uppgår till sammanlagt 1,3 procent från och med den 1 maj 2024.  

Vem ska betala? 

Det är du som arbetsgivare som betalar.

Hur går betalningen till?

Betalningen görs till Collectum. Collectum lägger kostnaden för deltidspension/flexpension på fakturan för ITP 1 samt ITPK.

Hur länge ska du betala?

Deltidspension/Flexpensionen är en del av tjänstepensionen och kommer att betalas så länge du betalar in till tjänstepension för dina anställda.   

Vad gäller för de som är tjänstlediga?

Tjänstlediga har ingen lön, så då ska du inte heller göra någon avsättning till deltidspension/flexpension. 

Vad gäller för de som är sjuka eller föräldralediga?

För anställda som är sjuka eller föräldralediga betalar du inte in någon premie för deltidspension/flexpension. Dina anställdas premier betalas då av Premiebefrielseförsäkringen.

Vad gäller vid tillfällig föräldrapenning, exempelvis VAB?

Vid vård av eget barn (VAB) ska ingen premie betalas för flexpension. 

Från vilken ålder kan de anställda gå ner i tid?

Från fyllda 62 år. 

Vad händer med lön och pensionsintjänande under uttag av deltidspension/flexpension?

Lönen minskas i proportion med deltiden medan du fortsätter att betala in pensionspremie som vid fullt intjänande.

Om den anställdas önskemål att gå ner i tid inte fungerar med verksamhetens behov, kan jag då säga nej?

Ja, du kan säga nej.

Går det att slippa deltidspension/flexpension för vår verksamhet?

Nej, alla arbetsgivare som tillämpar avtal Idrott, Ideella och Idéburna eller Upplevelse och Kultur måste betala denna premie.

Kan en enskild anställd välja bort deltidspension/flexpension och höja sin lön i stället?

Ja. Din medarbetare kan avstå flexpension. Se mer på Collectums webbplats  vad som gäller då.