Nyheter i avtalet för Upplevelse och Kultur

Information om nyheterna i bransch- och löneavtal för Upplevelse och Kultur som slutits mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen, samt Akademikerförbunden genom Naturvetarna.

Som vi tidigare informerat om har Arbetsgivaralliansen träffat nya avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Akademikerförbunden. Avtalet löper från och med den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. Nu finns det nya avtalet publicerat på webbplatsen under Avtal & mallar. Kom ihåg att du måste vara inloggat för att ta del av avtalet. 

Allmänna villkor 

Vi informerar här om förändringarna i avtalets allmänna villkor. Ändringarna träder i kraft den 1 november 2017. Observera att dessa ändringar tjänstemän inom avtalsområdet Upplevelse och Kultur.

Lön

Löneökningen ligger på 6,1 procent, med en avsättning till Flexpension under perioden på 0,4 procent, dvs. den totala löneökningskostnaden under perioden är 6,5 procent

För mer information om löner, löneutveckling och lägsta löner, se länk under Relaterad information. 

Akademikerförbunden 

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2 procent per den 30 april 2017,
2 procent per den 30 april 2018,
2,1 procent per den 30 april 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Lägsta löneökningsutrymme Unionen  

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2 procent per den 30 april 2017,
2 procent per den 30 april 2018,
2,1 procent per den 30 april 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Flexpension

Som Arbetsgivaralliansen tidigare informerat om har vi gått med på att införa flexpension i branschavtalen Idrott, Ideella och Idéburna Organisationer samt för Upplevelse och Kultur. Överenskommelsen om flexpension innehåller två delar; 1) extra avsättningar till tjänstepensionssystemet i form av en kompletterande premie och 2) möjlighet för tjänstemän att gå ned i arbetstid mot slutet av arbetslivet.

Överenskommelsen bygger på att en del av kollektivavtalets löneutrymme har minskats för att finansiera en kompletterande pensionspremie. Avsättningen är för: 

  • 2017, 0,2 procent från och med 1 november
  • 2018, 0,2 procent från och med respektive kollektivavtals lönerevisionstidpunkt
  • 2019, 0,0 procent

För mer information om ändringarna avseende flexpension, se länk under Relaterad information. 

Nytt gällande anställningsformer

Inom avtalsområdet för tjänstemän införs från den 1 november helt nya regleringar gällande anställningsformer. Huvudregeln är i fortsättningen tillsvidareanställning om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om annat. Kollektivavtalet ersätter och är en uttömmande reglering av de anställningsformer som finns inom avtalsområdet. Det innebär att ni inte längre kan använda er av de tidsbegränsade anställningsformer som uppräknas i LAS. Ni kan träffa avtal om

Vikariat, för avtalad viss tid, för studerande som är inskriven på universitet eller högskola, för tjänsteman som uppnått ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen (fn. 65 år), för säsongsarbete, för doktorandtjänst samt för skolungdom och praktikarbete.

Nytt inom avtalsområdet är att det införs en omvandlingsregel, en bortre gräns för under hur lång tid man kan använda sig av en avtalad visstid och/eller vikariat. De nya reglerna innebär att anställning i vikariat och/eller avtalad visstidsanställning i mer än 36 månader under en femårsperiod automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning. Alla anställningsdagar som vikarie eller i avtalad visstid ska inräknas. Gällande avtalad visstid är huvudregeln att den ska omfatta en minsta anställningstid om sju dagar. Läs mer utförligt om detta under § 2 mom 4 i kollektivavtalstexten.

Anställningsblankett 

Observera att vid användande av blankett för anställningsform ska ni i fortsättningen fylla i rutan Annan anställningsform enligt kollektivavtal.

I rutan anger ni vilken anställningsform ni använder er av samt vilket kollektivavtal som ni tillämpar. 

Nya uppdaterade blanketter för anställningsbevis kommer inom kort att finnas här på webbplatsen under Avtal & Mallar.

Övergångsbestämmelser

Reglerna om anställningsformer träder i kraft den 1 november 2017. För anställningsavtal som är träffade före den 1 november 2017 gäller tidigare regler för sådana anställningar fullt ut.

Beträffande vikariat gäller följande vid omvandling till tillsvidareanställning. Avseende vikariat beaktas i samband med omvandling även anställningstid som ingåtts enligt äldre regler såvitt avser anställningstid från och med den 1 november 2017.

Moderna skrivningar gällande arbetstid

Avtalet tillförs nya reviderade och moderniserade regler om arbetstid. Avtalet ger er möjlighet att tillämpa oreglerad respektive reglerad arbetstid. I sak är innehållet oförändrat.

Övrigt

Förhandlingsprotokollet undertecknades den 30 juni 2017.

Förhandlingsordning

Parterna har i samband med flexpensionsöverenskommelsen kommit överens om en ny enhetlig förhandlingsordning som börjar gälla den 1 november 2017. Observera att Arbetsgivaralliansens samverkansavtal fortfarande gäller.

Tryckta avtal

Tryckta exemplar av avtalet som kommer distribueras ut så snart de är klara.