Treårigt avtal för bransch Idrott

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för tjänstemän med Unionen och Akademikerförbunden som löper mellan den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020.

Akademikerförbunden                         

I förhållande till Akademikerförbunden gäller att:

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2 procent per den 1 november 2017,
2 procent per den 1 november 2018,
2,1 procent per den 1 november 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn.

Unionen

I förhållande till Unionen gäller att:

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

2 procent per den 1 november 2017,
2 procent per den 1 november 2018,
2,1 procent per den 1 november 2019,
vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn. 

Lägsta löner - Unionen 

Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 21 år ska uppgå till lägst

21 025 kronor från 2017-11-01
21 445 kronor från 2018-11-01
21 895 kronor från 2019-11-01 

Lönebeloppet avser arbetstagare med heltidsanställning. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Löneöversyn för Akademikerförbunden och Unionen

Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla från och med den 1 november 2017, 1 november 2018 och 1 november 2019. Löneöversynen för 2017 ska vara avslutad lokalt senast den 1 december 2017.

Löneöversynen ska genomföras som förhandling om lokal part, dock senast den 1 december 2017, respektive den 15 september 2018 och den 15 september 2019, så begär och i samband med detta anger vilka som ska omfattas av förhandling om nya löner. I de fall de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Central förhandling ska påkallas senast den 15 februari 2018, den 15 januari 2019 och den 15 januari 2020. 

Allmänna villkorsdelen 

Det är stora förändringar i avtalets allmänna villkorsdel vad avser anställningsformer, avbrytanderegler för dessa och flexpension för Akademikerförbunden och Unionen. Dessa ändringar träder i kraft den 1 november 2017.

Mer info angående flexpension hittar du via denna länk > 

Härutöver har parterna kommit överens om att tillsätta följande arbetsgrupper.

  • En arbetsgrupp som ska arbeta fram en partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist.
  • En arbetsgrupp med syfte att förtydliga tillämpningen i de delar som rör oreglerad arbetstid med målet att ta fram tillämpningsanvisningar.  

 

Anställningsblankett avseende tjänstemän

Observera att vid användande av blankett för anställningsform avseende tjänstemän ska ni i fortsättningen fylla i rutan Annan anställningsform enligt kollektivavtal.

I rutan anger ni vilken anställningsform ni använder er av samt vilket kollektivavtal som ni tillämpar. 

Nya uppdaterade blanketter för anställningsbevis kommer inom kort att finnas här på webbplatsen under Avtal & Mallar.

Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal
(part på golf- och ridklubbar)

Vad som gäller för arbetare inom Fastighetsanställdas Förbunds och Kommunals område finns att läsa via denna länk >

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Arbetsgivaralliansens rådgivare på telefon 08-545 912 00 eller e-post svar@arbetsgivaralliansen.se 

Kontaktpersoner för bransch Idrott, Love Lind love.lind@arbetsgivaralliansen.se, eller Anna Dicander anna.dicander@arbetsgivaralliansen.se svarar på frågor gällande avtalen. 

Relaterad information

Förhandlingsprotokoll hittar du som inloggad nedan