Avtal klart för bransch Upplevelse och Kultur

Arbetsgivaralliansen har nu träffat nytt bransch- och löneavtal för bransch Upplevelse och Kultur med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna.

Avtalstiden gäller 2020-12-01 – 2023-04-30.

De nya avtalen har inte medfört några större förändringar i de allmänna villkoren. Utan som huvudregel har parterna beslutat att hantera de flesta frågor i arbetsgrupper.

Löneavtal tjänstemän

För tjänstemän (Unionen och Akademikerförbunden) har nytt löneavtal träffats enligt följande: 

Ett lägsta utrymme vid löneöversyn beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med: 

2,9 % per den 30 november 2020

1,8 % per den 30 april 2022 

Nya löner gäller fr.o.m. 1 december 2020. Löneöversynen 2020 ska vara avslutad lokalt senast 30 april 2021. 

För Unionens medlemmar gäller även:

  • Individgarantin om 290 kronor per månad 2020.
  • Individgarantin om 200 kronor per månad 2022.
  • Heltidsanställd arbetstagare som erhåller en löneökning lägre än 390 kronor per månad 2020 respektive 300 kronor 2022, ska på begäran erhålla en skriftlig motivering om skälet till utfallet.
  • Lägsta löner för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 20 år ska uppgå till:
    • 22 104 kronor från 2020-12-01
    • 22 502 kronor från 2022-05-01

Flexpension

Flexpension ska avsättas och kommer administreras av Collectum i sedvanlig ordning. Flexpension fördelas enligt:

2020-12-01 0,3 %

2022-05-01 0,4 % 

Det betyder att från och med 2022-05-01 är flexpensionsavsättning 1,1%.

Ändringar i avtalets Allmänna villkor

Inom branschområde Upplevelse och Kultur gäller nya regler för att avslut av anställningar för anställda som uppnått LAS pensionsålder enligt nedan: 

Arbetsgivaren eller tjänstemannen kan genom skriftlig underrättelse avbryta en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning tidigast vid den tidpunkt som anges i §32a lagen om anställningsskydd (LAS). En sådan underrättelse ska lämnas senast två månader i förväg. I dag 68 år men från och med 1 januari 2023 gäller 69 år.

Anställningar som fortsätter efter att arbetstagaren uppnått ålder enligt detta moment, kan bringas att upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar skriftlig underrättelse därom. Anställningen upphör då en månad efter någondera underrättat motpart om sin avsikt att avbryta anställningen. 

Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas med anledning av avbrytande enligt detta moment. 

Tryckta avtal

Avtalet kommer, förutom att finnas här på webbplatsen, även finnas i tryckt form att beställa från oss inom kort, vi återkommer om hur beställning sker.

Underskrivna förhandlingsprotokoll hittar du nedan.

Frågor om avtalet besvaras i första hand av förhandlingshef Maria Liljedahl.