Kandidatnominering Styrelse

Nu har ni möjlighet, att inför Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma den 26 april 2022, nominera kandidater till styrelse.

Inför Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma den 26 april 2022 har valberedningen, enligt stadgar, tillfrågat samtliga berörda vars mandatperiod utgår 2022 om de står till förfogande för omval den kommande mandatperioden 2022-2024.

Styrelsen ska bestå av en på stämman vald ordförande samt minst sex och högst tolv övriga ledamöter. Samtliga branschkommittéer i föreningen ska finnas representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna ska vara förankrade i medlemskretsen.

Medlemmarnas inflytande på Arbetsgivaralliansens verksamhet och dess förvaltning utövas genom: stämma, styrelse, förhandlingsdelegation, branscher, branschkommittéer och branschutskott, revisorer och valberedning.

Ledamöter m.fl. som valdes vid stämman 2020: 

Förbundsstyrelsen

Ordförande

Anders Larsson                                             Kandiderar 

Ledamöter

Kandiderar för omval

Stefan Bergh                                                 Kandiderar 
Sofia Edgren                                                  Kandiderar 
Maria Graner                                                  Kandiderar
Madeleine Hansson                                      Kandiderar
Sune Hellströmer                                          Kandiderar 
Bo Olofsson                                                   Kandiderar 
Karin Sjöholm                                                Kandiderar 
Bodil Takvam                                                  Kandiderar     

Kandiderar inte för omval

Chatri Wihma                                                   Kandiderar inte    
Lotta Säfström                                                  Kandiderar inte
Mia Lerner                                                        Kandiderar inte              

Revisorer

Johan Rönnqvist (PwC)                                    Kandiderar   
Bengt-Göran Jansson                                       Kandiderar        
Bertil Rooth                                                    Kandiderar inte

Revisorssuppleanter

Weronica Carlsson ( PwC)                               Kandiderar
Bo Karlsson                                                      Kandiderar inte

 

Ni som medlemmar i Arbetsgivaralliansen ges här möjlighet att föreslå kandidater. 

Förslag på kandidater skall vara valberedningens ordförande tillhanda senast den 28 februari 2022. 

Förslag skickas per e-post till valberedningens ordförande sonja.blomberg@fralsningsarmen.se, som även besvarar eventuella frågor. 

Intervjuer med nominerade kandidater

Valberedningen planerar intervjuer med nominerade kandidater under mars månad vilket är angeläget att berörda informeras om vid nomineringen.

Frågor och synpunkter i anslutning till vad som ovan framförts tar vi gärna emot i valberedningen, som vald av stämman 2020 består av: 

Sonja Blomberg, ordförande  e-post sonja.blomberg@fralsningsarmen.se

Roger Johansson           e-post roger.johansson@fridhemsfolkhogskola.se

Robert Wedberg                      e-post  robert.wedberg@handboll.rf.se  

 

Slutligen bör det observeras att även valberedningens ledamöter utses av stämman. Även här har medlemmarna möjlighet att nominera kandidater.