Kandidatnominering Styrelse

Nu har du möjlighet, att inför Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma den 24 april 2024, nominera kandidater till styrelse.

Inför Arbetsgivaralliansens ordinarie stämma den 24 april 2024 har valberedningen, enligt stadgar, tillfrågat samtliga berörda vars mandatperiod utgår 2024 om de står till förfogande för omval den kommande mandatperioden 2024-2026.

Styrelsen ska bestå av en på stämman vald ordförande samt minst sex och högst tolv övriga ledamöter. Samtliga branschkommittéer i föreningen ska finnas representerade i styrelsen. Styrelseledamöterna ska vara förankrade i medlemskretsen.

Medlemmarnas inflytande på Arbetsgivaralliansens verksamhet och dess förvaltning utövas genom: stämma, styrelse, förhandlingsdelegation, branscher, branschkommittéer och branschutskott, revisorer och valberedning.

Ledamöter som valdes vid stämman 2022: 

Förbundsstyrelsen

Ordförande

Anders Larsson Kandiderar 

Ledamöter

Kandiderar för omval

Stefan Bergh Kandiderar 
Ulrika Gleisner  Kandiderar
Madeleine Hansson  Kandiderar
Bo Olofsson  Kandiderar 
Bodil Takvam  Kandiderar
Annika Eriksson  Kandiderar
Annika Tjernström  Kandiderar
John Östlund  Kandiderar

Kandiderar inte för omval

Sune Hellströmer  Kandiderar inte    
Karin Sjöholm  Kandiderar inte
Maria Graner  Kandiderar inte 
Susanne Jidesten Kandiderar inte       

Revisorer

Johan Rönnqvist (PwC) Kandiderar   
Kjell Sahlström  Kandiderar
Ann Andersson Kandiderar

Revisorssuppleanter

Veronica Carlsson ( PwC) Kandiderar
Bengt-Göran Jansson  Kandiderar     

Du som medlem i Arbetsgivaralliansen ges här möjlighet att föreslå kandidater. 

Förslag på kandidater skall vara valberedningens ordförande tillhanda senast den 29 februari 2024. 

Förslag skickas per e-post till valberedningens ordförande sonja.blomberg@hotmail.com, som även besvarar eventuella frågor. 

Intervjuer med nominerade kandidater

Valberedningen planerar intervjuer med nominerade kandidater under mars månad vilket är angeläget att berörda informeras om vid nomineringen.

Frågor och synpunkter i anslutning till vad som ovan framförts tar vi gärna emot i valberedningen, som vald av stämman 2022 består av: 

Sonja Blomberg, ordförande  e-post sonja.blomberg@hotmail.com

Roger Johansson e-post roger.johansson@fridhemsfolkhogskola.se

Robert Wedberg  e-post  robert.wedberg@handboll.rf.se  

Slutligen bör det observeras att även valberedningens ledamöter utses av stämman. Även här har du som medlem möjlighet att nominera kandidater. 

__________________________________________________________

Nomineringar till branschkommittéer

Du har även möjlighet att lämna förslag på kanditarer till Arbetsgivaralliansens branschkommittéer. 

Motioner till stämman  

Eventuella förslag från medlemmarna (motioner) ska ha lämnats till Arbetsgivaralliansens styrelse senast den 1 februari 2024. Motioner mejlas till rapport@arbetsgivaralliansen.se.